Det var en nedgang på mellom 4 og 10 prosent i antall oppholdsdager i barnevernsinstitusjoner i hver av de andre barnevernsregionene inkludert Oslo, som er en egen region. er rettet mot familier med barn mellom 0-6 år. De bistår barnevernstjenestene ved undersøkelser av barnets omsorgssituasjon. Sentrene tilbyr både hjemmebasert, poliklinisk og døgnutredning. Det er kun døgnutredninger som omfattes av denne statistikken. Ved døgnopphold på Sentre for foreldre og barn, ivaretar foreldrene selv omsorgen for barna. hadde også mindre aktivitet, mens det i er barnevernets tilbud om bosted til enslige mindreårige under 15 år som kommer til Norge mens asylsøknaden blir behandlet. Tilbudet gjelder frem til barnet blir bosatt i en kommune eller reiser ut av landet. var en stor økning i oppholdsdager, som en følge av at flere enslige mindreårige kom til Norge.

Offentlige institusjoner omfatter institusjonene eid av de fem statlige barnevernsregionene pluss institusjoner eid av Oslo kommune.

Ideelle og andre private institusjoner: En institusjon er ideell dersom den eies av en organisasjon som utelukkende har et ideelt formål, og eventuelt overskudd/utbytte tilbakeføres til organisasjonens formål. Institusjonene er klassifisert på grunnlag av sektorkode i Enhetsregisteret, med noen unntak.

Ved hjelp av institusjonstype fordeles statistikken mellom Barnevernsinstitusjoner, Omsorgssentre for mindreårige og Sentre for foreldre og barn. I statistikkbanken er summen av de tre typene kalt Alle institusjoner, mens de i denne artikkelen omtales som institusjoner.

Minst vanlig for barn og unge i Oslo å bo i barnevernsinstitusjon

Andelen av barn og unge som bodde i barnevernsinstitusjon av alle barn i alderen 0-17 år ved utgangen av 2022 var minst i Oslo. Slik har det vært også for tidligere år. I de fem andre regionene er andelene for 2022 omtrent like, bare i region Øst er andelen noe større. Figur 1 viser utviklingen fra 2018 til 2022 i hvor stor andel av barn og unge som bor i barnevernsinstitusjon på slutten av året i de ulike regionene.

Figur 1. Antall barn og unge i barnevernsinstitusjoner per 100 000 barn 0-17 år, etter barnevernsregioner. 2018–2022

Omsorgssentrene tredoblet aktiviteten i 2022

I omsorgssentrene for mindreårige som denne statistikken også omfatter, var det en stor økning i oppholdsdager. Dette skyldes at antallet enslige mindreårige som kom til Norge økte kraftig i 2022, noe som vises i økt aktivitet for omsorgssentrene som er barnevernets tilbud til enslige mindreårige.

Barnevernsloven gjelder for alle barn og unge inntil 25 år som oppholder seg i Norge.

Bufetat skal gi enslige mindreårige under 15 år et tilbud om å bo på et omsorgssenter for mindreårige i statlig eller privat regi mens asylsøknaden blir behandlet. Også flyktninger fra Ukraina som får kollektivt vern i Norge kan bo på omsorgssenter selv om de ikke trenger å søke om asyl. Tilbudet gjelder frem til barnet blir bosatt i en kommune eller reiser ut av landet.

Bufetat har omsorgen for den enslige mindreårige asylsøkeren når barnet har opphold på et omsorgssenter

Bufetat har ansvar for å bosette barna som har fått vedtak om opphold i en kommune, og rekruttere fosterhjem etter søknad fra kommunene.

Aktiviteten økte både i statlige og i omsorgssentre drevet av andre private (ikke ideelle) aktører i 2022 sammenlignet med 2021. Økningen var på henholdsvis 7 700 og 8 200 oppholdsdager. Til sammen var det over 24 000 oppholdsdager i omsorgssentrene for mindreårige i løpet av 2022, noe som er nesten tre ganger flere enn i 2021.

Figur 2. Oppholdsdager i omsorgssentre for mindreårige i barnevernet, etter eierskap. 2018–2022

Aktiviteten økte omtrent like mye hos statlige og private omsorgssentre for mindreårige, men økning i kapasiteten i form av plasser er det kun hos institusjonene eid av andre private aktører i løpet av 2022. Antallet plasser i statlige omsorgssentre for mindreårige har vært nokså konstant siden 2018.

Færre ansatte uten relevant utdanning i barnevernsinstitusjonene

Det var totalt 5 000 årsverk i institusjoner i barnevernet i 2022, dette er omtrent som i 2021. Det var en økning knyttet til omsorgssentre for mindreårige med 107 flere årsverk, mens det var en reduksjon i barnevernsinstitusjonene og i sentre for foreldre.

Det er kommet nye krav til utdanning blant ansatte i barnevernsinstitusjoner fra 1.1.2022. Det er ulike krav til ledere og faglig personell. I denne statistikken ser vi disse to gruppene samlet.

For barnevernsinstitusjonene er kravet at alle ledere og deres stedfortredere fra 2031 skal ha en barnevernsfaglig masterutdanning, men det vil også være tilstrekkelig hvis de har en relevant bachelorutdanning med relevant videreutdanning. For alt faglig personell vil kravet fra og med 1.1.2022 være en relevant bachelorutdanning. Kravet gjelder bare for de nyansatte. De som allerede er ansatt vil ikke bli berørt av dette kravet. Og Bufetat kan i særlige tilfeller gi unntak fra dette kravet.

I tabell 11650 finner vi tall for avtalte årsverk etter utdanning. Og utviklingen av antall årsverk i kategoriene «Annen utdanning, videregående eller lavere» og «Helse- og sosialfaglig utdanning på videregående nivå» kan gi en pekepinn på hvor stor del av faglig personell som ikke oppfyller kravet til bachelor som gjelder for nyansatte fra 2022. Begge kategoriene har registrert stadig færre årsverk de siste årene. For 2022 utgjør disse to kategoriene 25 prosent av alle ansatte i institusjonene, mens andelen i 2018 var 34 prosent.

5,6 milliarder brukt på institusjoner i barnevernet

Driftsutgiftene økte med nesten 9 prosent i 2022 for alle typer institusjoner til sammen. For omsorgssentrene var det nesten er tredobling av driftsutgiftene.