Barnevernsinstitusjoner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11650: Barnevernsinstitusjoner. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, etter personellets utdanning, institusjonens eierskap og institusjonstype 2007 - 2022

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
28.11.2023 08:00
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
årsverk
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Utdanning i alt , Helse- og sosialfaglig utdanning på videregående nivå , Barnevernspedagog ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Muligheten til å skille ut årsverk knyttet til offentlig eide sentre for foreldre og barn i region sør og øst, i virksomheter med også annen type drift, er forbedret for 2019. Dette har gitt en nedgang i årsverk for denne institusjonstypen fra statistikkåret 2019.
Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner. Kvaliteten på datagrunnlaget for institusjonene i Oslo kommune er forbedret i løpet av 2010. Forbedringen gir en nedgang i årsverk ved institusjonene. Dersom Oslo kommune holdes utenfor betyr dette at veksten i avtalte årsverk for 2009-2010 for hele landet skulle vært rundt 2,7 i stedet for 1,1 prosent. Metoden for å beregne arbeidstid er endret fra og med 2018, og det gir et brudd i tidsserien for avtalte årsverk eksklusive lange fravær. Les mer om denne endringen i «Om statistikken». Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Totalt antall sysselsatte blir heller ikke samordnet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) slik det ble før 2015, og det samsvarer dermed ikke lenger med AKUs totaltall. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27

utdanning

Annen utdanning, videregående nivå eller lavere

Inklusive uoppgitt utdanning.