Søk

Avgrens treffene
Viser 16 av 790
Sorter:
  1. Fakta om befolkningen

    Nøkkeltall for befolkningens størrelse, sammensetning og endring.

  2. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på kommunenivå - SSB

    større og mer sentrale kommuner. Innvandrere utgjorde 14,7 prosent av befolkningen ved inngangen til 2020, og

  3. Utvandring og gjeninnvandring blant personer født i Norge - SSB

    » forløper blant den norskfødte delen av befolkningen, samt for sammenlikning også blant innvandrere. Statistisk

  4. Holdninger til innvandrere og innvandring 2020 - SSB

    Sørlien Molstad Serie og -nummer Rapporter 2020/49 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

  5. Integrering av innvandrere i Norge - SSB

    tilhørighet og i hvilken grad inn­vandrerne har de samme verdiene som befolkningen ellers

  6. Innvandring og innvandrere i Norden - SSB

    . Sverige hadde 51 prosent av Nordens innvandrere, og 37 prosent av befolkningen. Ser vi på enkeltland, er det flere innvandrere fra Polen

  7. Monitor for sekundærflytting - SSB

    flytte mellom bydelene enn å flytte ut av hovedstaden. Personer med flyktningbakgrunn som kommer til Norge, blir i utgangspunktet bosatt mindre sentralt enn slik befolkningen generelt bor

  8. Fra utenlandsk til norsk statsborgerskap gjennom mer enn førti år - SSB

    årene 1967 til 2018 ble befolkningen i Norge tilført 1,44 millioner utenlandske statsborgere, hvorav ti prosent ble født i Norge

  9. Enslige mindreårige flyktninger 1996-2018 - SSB

    . Dette er noe lavere enn for befolkningen i tilsvarende aldersgruppe (86 prosent), men likevel en større andel enn hva som er funnet for denne gruppen tidligere

  10. Overføringsflyktninger 2019 - SSB

    1.1.2019, er relativt unge sammenliknet med hele befolkningen. Nær halvparten er under 18 år

  11. Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2018 - SSB

    Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

  12. Holdninger til innvandrere og innvandring 2019 - SSB

    . Gå til den nyeste publikasjonen Resultater fra SSBs undersøkelse av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring i juli-august 2019

  13. Befolkningsframskrivinger for kommunene, 2020-2050 - SSB

    : 18. august 2020 De regionale framskrivingene viser at befolkningen i Norge vokser med 11 prosent fram til 2050, men at denne veksten er ujevnt fordelt geografisk

  14. Dette er Norge 2020 - SSB

    Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2020 Publisert: 9. september 2020 Endret: 27. oktober 2020 Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe

  15. Nasjonale befolkningsframskrivinger 2020 - SSB

    , norskfødte med to innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen framskrives som egne grupper

  16. Technical documentation of the BEFINN model, g2020 - SSB

    Notater 2020/23 Technical documentation of the BEFINN model, g2020 Publisert: 13. mai 2020 This document details the workflow and technical solutions in the BEFINN model, which constitutes Statistics