Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (17)

Vis alle

Statistikk

 • Utdanning (17)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 17 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2020 Publisert: 9. september 2020 Endret: 27. oktober 2020 Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe

   Publikasjon
  • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

   Publisert:

   .) Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Eierskap og roller, Befolkning, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013

   Publisert:

   Notater 2015/26 Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013 Publisert: 3 «Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013» beskriver frafallet i

   Publikasjon
  • Voksne personer med flyktningbakgrunn med lav utdanning, ingen utdanning eller ukjente utdanningsopplysninger

   Hvem er de og hvordan går det med dem 5, 10 og 15 år etter bosetting?

   Publisert:

   år etter bosettingstidspunkt. Denne gruppen har dermed lavere sysselsettingsgrad enn hele befolkningen (15-74 år (30 timer eller mer) eller deltid. Etter fem års botid er andelen sysselsatte som jobber heltid rundt 60 prosent, som er omtrent ti prosentpoeng under befolkningen totalt. Etter 15

   Publikasjon
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   , miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi

   Publikasjon
  • Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring

   Publisert:

   Rapporter 2014/31 Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring Publisert: 15 oppdateringer og forbedringer av utdanningsmodellen som SSB bruker til å framskrive befolkningen og arbeidsstyrken etter utdanning

   Publikasjon
  • Utdanningsløpet til unge innvandrere

   Personer som innvandret før fylte 17 år, født fra 1980 til 1990, i utdanning og arbeid

   Publisert:

   . Flere og flere innvandrer til Norge i ung alder, og som følge av dette tar hele eller deler av utdanningen sin i Norge på lik linje med den øvrige befolkningen. Innvandrere velger i noe større grad allmennfaglig/studieforberedende utdannings­program sammenliknet med den øvrige befolkningen

   Publikasjon
  • Hvordan går det med innvandrere fem år etter avlagt fag-/svenneprøve?

   Publisert:

   . Innvandrerne som gruppe skilte seg også fra den øvrige befolkningen i valg av utdanningsprogram og ved at det var en større andel eldre lærlinger. Tilsvarende andel for den øvrige befolkningen var kun 14 prosent. Andelen av innvandrerne som hadde

   Publikasjon
  • Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2040

   Publisert:

   . Framskrivingene av arbeidsstyrken etter utdanning er basert på forutsetninger om den forventede demografiske utviklingen, hvordan befolkningen i gjennomsnitt har tatt utdanningsvalg fra 2012 til 2016, samt den observerte yrkesdeltagelsen økonomi, befolkningens størrelse og sammensetning, finanspolitikken og omfanget av petroleumsvirksomheten

   Publikasjon
  • Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2013-2017

   Publisert:

   nivået for befolkningen i sammenlignbar alder mellom 20 og 50 år, men det skjer likevel en bedring i løpet av de 5 første årene etter programslutt. For 2013-kohorten utgjorde median husholdningsinntekt i 2014 om lag 56 prosent av tilsvarende inntekt til befolkningen i sammenlignbar alder

   Publikasjon
  • Hvordan går det med elever som ikke får læreplass?

   Gjennomføring i videregående opplæring og tilknytning til arbeidsmarkedet

   Publisert:

   større andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sammenlignet med den øvrige befolkningen. Andelen er også sammenlignet med den øvrige befolkningen. Derimot har innvandrere som har fått lærekontrakt høyere sannsynlighet for

   Publikasjon
  • Hvordan går det med innvandrere som fullfører en bachelor- eller mastergrad i Norge?

   Publisert:

   oppnådde samme inntektsnivå som befolkningen for øvrig. I 2007 ble det fullført rundt 35 250 bachelor- og mastergrader ved norske øvrige befolkningen var sysselsettingsgraden større: I 2012 var 93 prosent sysselsatte, mens andelen sysselsatte i 2017 var 92 prosent

   Publikasjon
  • Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2005-2016

   Publisert:

   . Inntektsnivået for tidligere deltakerne øker i perioden 2010-2017, men veksten er likevel lavere enn for sammenlignbare grupper i befolkningen. Blant dem som avsluttet introduksjonsprogrammet i perioden 2005-2009 utgjorde median husholdningsinntekt i 2010 om lag 65 prosent av tilsvarende inntekt i befolkningen mellom 20 og 66 år

   Publikasjon
  • Livslang læring 2008-2017

   Resultater fra Lærevilkårsmonitoren

   Publisert:

   . august 2017 40 prosent av befolkningen i alderen 22-66 år oppgir å ha deltatt i ikke-formell opplæring i. Samtidig har omtrent 8 prosent av befolkningen mellom 22 og 59 år deltatt i formell videreutdanning

   Publikasjon
  • Ferdigheter i voksenbefolkningen

   Resultater fra den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse (PIAAC)

   Publisert:

   første resultatene viser at den voksne befolkningen i snitt har leseferdigheter som ligger på nivå 3, som å ha lavere ferdighetsnivå i både lesing og tallforståelse enn befolkningen som helhet

   Publikasjon