Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 88 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Lavinntekt i Norge og Europa

   Resultater fra European Survey of Income and Living Conditions (EU-SILC)

   Publisert:

   ), mens andelen med lavinntekt blant eldre norske menn (12 prosent) er omtrent som gjennomsnittet for befolkningen: Tre av ti har PC, og halvparten har bil, mens åtte av ti i befolkningen har PC og like mange har privatbil. Nesten dobbelt så

   Publikasjon
  • Helseutgifter, økonomi og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne, foreløpig rapport

   Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne (LKF2007)

   Publisert:

   Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2008, som vil gi data om helseutgifter i hele befolkningen. I denne. Storbrukere av helsetjenester Når det gjelder bruk av noen typer helsetjenester har vi sammenlikningsdata for hele befolkningen

   Publikasjon
  • Sambruk i kommunale og statlige ytelser

   En analyse av samtidig bruk av ulike velferdsytelser

   Publisert:

   . enn blant resten av befolkningen. Resultatene viser ingen forskjell i sambruk mellom mottakere av gradert

   Publikasjon
  • Veteraners levekår

   Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner

   Publisert:

   høy yrkesdeltagelse sammenlignet med befolkningen. Negative opplevelser under utenlandsoppholdet kan imidlertid levekårsundersøkelser som dekker hele befolkningen. Mange yrkesaktive kvinner Mange av forsvarsveteranene er heltids yrkesaktive, i forhold til referansegruppen gjelder det spesielt en stor andel kvinner

   Publikasjon
  • Forventet antall leveår i god helse (HLY)

   Effekten av ulike helsedefinisjoner

   Publisert:

   ført til at det ikke trenger å være en direkte sammenheng mellom befolkningens levealder og helsetilstand. Hvor mye av denne variasjonen som skyldes utvalgsusikkerhet og hva som skyldes endringer i befolkningens helsetilstand er vanskelig å si

   Publikasjon
  • Sosialt utsyn 1989

   Publisert:

   til den nyeste publikasjonen Sosialt utsyn gir et oversiktlig og allsidig bilde av befolkningens levekår, næringsliv, organisasjoner og enkeltpersoner har for befolkningens levekår, fordelingen av

   Publikasjon
  • På like vilkår?

   Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne

   Publisert:

   levekår sammenlignet med referansetall for hele befolkningen. Gruppen med nedsatt funksjonsevne er definert som personer med nedsatt syn, nedsatt

   Publikasjon
  • Sosialhjelp og levekår i Norge

   Publisert:

   stønad, og dette gjelder i større grad enslige mødre med innvandrerbakgrunn. I kapittel 4 fremgår det at den personlige inntekten for sosialhjelpsmottakerne har utviklet seg omtrent som for befolkningen ellers i perioden 2005-2008. Sosialhjelpsmottakere har i større grad høy boutgiftsbelastning enn befolkningen som helhet. Sosialhjelpsmottakerne opplever også i

   Publikasjon
  • Levekår og flyttemønstre i Oslo indre øst

   Publisert:

   færre sosialhjelpsmottakere. Endringene i befolkningens sosiale og demografiske sammensetning peker også. I forhold til levealder har befolkningen i indre øst sakket akterut. Hovedinntrykket med hensyn på

   Publikasjon
  • Levekår blant studenter 2010

   Publisert:

   . Sammenlignet med 2005 er det ingen forskjeller i hvordan studentene bor. Langt flere av studentene bor trangt enn befolkningen generelt. Studenter er mer aktive deltakere i mange fritidsaktiviteter enn befolkningen generelt

   Publikasjon
  • Evaluering av pensjonsreformen

   Direkte konsekvenser for arbeidsstyrken og offentlige budsjetter

   Publisert:

   årlige pensjonsytelsene, kan befolkningen motvirke levealdersjusteringen ved å utsette pensjoneringen. Observasjonene så langt for

   Publikasjon
  • Sosialt utsyn 1993

   Publisert:

   til den nyeste publikasjonen Sosialt utsyn tar sikte på å gi et mest mulig oversiktlig og allsidig bilde av befolkningens levekår

   Publikasjon
  • Langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp

   Publisert:

   stønadspopulasjonen 2004 36 år, og for befolkningen 18 år og over 47 år. Det er videre en sterk positiv korrelasjon mellom personenes alder og gjennomsnittlig større andel av befolkningen 18 år og over i Oslo og i en del andre større byer enn i resten av landet

   Publikasjon
  • Innvandrere med svak tilknytning til arbeidsmarkedet - hvem er de?

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerforeldre var andelen 10 prosent, mens den i den øvrige befolkningen var 4 prosent. 8 prosent

   Publikasjon
  • Samordnet levekårsundersøkelse 2003-2007 (EU-SILC)

   Panelundersøkelsen : dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   føre til utvalgsskjevhet, noe som innebærer at de som er blitt intervjuet i undersøkelsen (nettoutvalget) ikke nødvendigvis er helt representativt for den norske befolkningen

   Publikasjon