Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 89 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Avgang fra arbeidslivet blant innvandrere

   Publisert:

   . Innvandrerne sammenlignes med dem i befolkningen som ikke er innvandrere. Avgangen fra arbeidsmarkedet er markert allerede fra midten av 50-årene for

   Publikasjon
  • Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   levekår for den generelle befolkningen. Undersøkelsen omfatter over 8 000 innvandrere i alderen 16 til 74 år fra tolv av de levekår i befolkningen generelt. Datainnsamlingen foregikk enten ved personlig møte med respondenten eller over telefon

   Publikasjon
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016

   Publisert:

   mindre enn i befolkningen som helhet. I mange lavinntektsgrupper er det flere som opplever økonomien som vanskelig eller svært vanskelig enn det er i befolkningen generelt. Det er for eksempel færre som har råd til å reise på

   Publikasjon
  • Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet

   Publisert:

   . Vi tar for oss to grupper: hele befolkningen og innvandrere (alle i alderen 15-66 år. Dette svarer til 23,6 prosent av befolkningen i alderen 15-66 år. Når vi trekker fra de som var sysselsatt, ender vi opp med 519 700 personer (15-66 år

   Publikasjon
  • Sosiale forskjeller i innvandreres helse

   Funn fra undersøkelsen Levekår blant innvandrere 2005/2006

   Publisert:

   (10 ulike land) og kjønn. Den innbyrdes sammenhengen mellom indikatorene er sterk, som oftest sterkere enn for hele befolkningen, og rettferdiggjør at de. Innvandrere evaluerer sin helse negativt i større grad enn hele befolkningen når tallet på rapporterte somatiske sykdommer

   Publikasjon
  • Innsattes levekår 2014

   Før, under og etter soning

   Publisert:

   . Som voksen scorer de også dårligere enn resten av befolkningen i blant annet helse, rus, økonomi og utdanning. Denne rapporten beskriver de viktigste funnene i undersøkelsen, og sammenlikner levekårene til innsatte med den øvrige befolkningen. Gjennomgående dårligere

   Publikasjon
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2013

   Publisert:

   : 30. august 2013 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne rapporten handler om de gruppene i befolkningen som ofte er å finne nederst i inntektsfordelingen. Ifølge EUs lavinntektsdefinisjon hadde 7,7 prosent av den norske befolkning vedvarende lavinntekt i 2011

   Publikasjon
  • Levekårsundersøkelsen om helse 2015

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   mål å følge helsetilstanden til den norske befolkningen. Sentrale tema er sykdommer, virkninger av sykdom, symptomer på

   Publikasjon
  • Sambruk av velferdsytelser

   Publisert:

   større andel sambruk enn resten av befolkningen. Samme person kan figurere i flere statistikker Ved fremstilling av statistikk over ytelsesmottakere vil mottakere med sambruk ofte bli registrert som mottakere av begge ytelsene

   Publikasjon
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011

   Publisert:

   . Ifølge OECDs lavinntektsdefinisjon hadde 4,5 prosent av den norske befolkning lavinntekt i 2009). I tillegg gir OECD-skalaen, der en legger mindre vekt på husholdningenes stordriftsfordeler, en lavere medianinntekt i befolkningen enn EUs skala

   Publikasjon
  • Opphopning av dårlige levekår

   En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2013

   Publisert:

   , dårlig helse og lite sosial kontakt kan føre til en form for opphopning av dårlige levekår hos enkelte i den voksne befolkningen

   Publikasjon
  • Sosialhjelpsmottakere blant innvandrere 1999-2002, 2005-2008

   Publisert:

   . For hele befolkningen i samme alder gjaldt dette 3 prosent. Innvandreres behov for sosialhjelp henger blant annet sammen med innvandringsgrunn og botid 4 prosent i hele befolkningen i samme periode. I 2003 og 2004 får vi et tidsbrudd i sosialhjelpsstatistikken fordi man ikke skilte mellom mottakere av sosialhjelp og mottakere av introduksjonsstønad

   Publikasjon
  • Levekår i Longyearbyen

   Publisert:

   levekårene i Longyearbyen med levekårene for befolkningen generelt på fastlandet. Statistisk sentralbyrå gjennomførte høsten 2009 en levekårene for befolkningen generelt på fastlandet. Dette medfører at det i 2009 er inkludert

   Publikasjon
  • Deltaking, støtte, tillit og tilhørighet

   En analyse av ulikhet i sosiale relasjoner med utgangspunkt i levekårsundersøkelsene

   Publisert:

   Om publikasjonen

   måles, med utgangspunkt i levekårsundersøkelsene som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå. Rapporten gir så en oversikt over hvordan egenskaper ved de sosiale relasjonene fordeler seg i befolkningen, med

   Sammendrag

   måles, med utgangspunkt i levekårsundersøkelsene som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå. Rapporten gir så en oversikt over hvordan egenskaper ved de sosiale relasjonene fordeler seg i befolkningen, med

   Publikasjon
  • Lavinntekt i Norge og Europa

   Resultater fra European Survey of Income and Living Conditions (EU-SILC)

   Publisert:

   ), mens andelen med lavinntekt blant eldre norske menn (12 prosent) er omtrent som gjennomsnittet for befolkningen: Tre av ti har PC, og halvparten har bil, mens åtte av ti i befolkningen har PC og like mange har privatbil. Nesten dobbelt så

   Publikasjon