Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 88 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Levekår blant utenlandske statsborgere 1983

   Publisert:

   (63 537 personer i alt) den samme andel av befolkningen som i 1983, mot 0,6 prosent (24 828) i 1960

   Publikasjon
  • Ungdoms levekår i 1990-årene

   Publisert:

   Statistiske analyser 015 Ungdoms levekår i 1990-årene Publisert: 14. februar 1997 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Ungdoms levekår i1990-årene gir en

   Publikasjon
  • Forløp i barnevernsdata, 2013-2019

   Dokumentasjonsnotat

   Publisert:

   . Microdata.no gir mulighet for rask og enkel tilgang til bruk av SSBs registerdata om befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked og trygd

   Publikasjon
  • Livskvalitet i Norge 2020

   Publisert:

   : 23. oktober 2020 Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte mars 2020 en undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkningen. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvaliteten til den norske befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet mellom ulike grupper. I

   Publikasjon
  • Livskvalitetsundersøkelsen 2020

   Dokumentasjonsnotat

   Publisert:

   øking av utvalget for undersøkelsen. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvalitet til den norske befolkningen og å

   Publikasjon
  • Økonomi, helse og livskvalitet

   En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017

   Publisert:

   «svært tyngende». I hele befolkningen er andelen 7 prosent. Det er utgiftene til tannbehandling som tynger aller mest. Gruppa som; anslagene varierer mellom 2 og 8 prosent av den voksne befolkningen. Analysen viser at dette er en gruppe som rapporterer om usedvanlig mange økonomiske problemer. Det er også

   Publikasjon
  • Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019

   Publisert:

   tilhører husholdninger med relativt god økonomi, selv om befolkningen som helhet opplevde en liten nedgang i realinntektene mellom 2014 og 2017 dårlige boforhold enn befolkningen i stort, og opplever boutgiftene som svært tyngende. Mange av gruppene rapporterer

   Publikasjon
  • Etablering av en plattform for måling av livskvalitet

   Teknisk dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   måler ulike sider ved livskvalitet, men ingen av dem gir en samlet oversikt over livskvalitet i hele befolkningen

   Publikasjon
  • Metoder for sosial rapportering

   Publisert:

   . Sosial rapportering kan defineres som et system for innsamling, presentasjon og analyse av data om befolkningens velferd

   Publikasjon
  • Får de som har rett på det bostøtte?

   Kjennetegn ved faktiske og potensielle bostøttemottakere

   Publisert:

   . Grunnen til dette er at vi ikke har sikker informasjon om boutgifter for hele befolkningen

   Publikasjon
  • Fra stønad til arbeid?

   Innvandrere med langvarig sykefravær, sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger

   Publisert:

   sykefravær blant innvandrere var bare litt høyere enn i den øvrige befolkning i perioden 2004-2008. Høyest var fraværet, vel 10 prosentpoeng lavere enn i den øvrige befolkning. Alle med langvarig fravær stiller svakere på

   Publikasjon
  • Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

   En analyse av registerdata for perioden 1992-2015

   Publisert:

   høyere andel gjerningspersoner blant personer med innvandrerbakgrunn sammenlignet med den øvrige befolkningen. Studier av kriminalitet i Norge har lenge funnet en høyere andel registrert kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn enn blant den øvrige befolkningen

   Publikasjon
  • Bolig og boforhold

   - for befolkningen og utsatte grupper

   Publisert:

   Rapporter 2018/13 - for befolkningen og utsatte grupper Bolig og boforhold Publisert i bredden og i dybden når vi undersøker boforholdene i befolkningen. I kapittel 2 tar vi for oss boligeierskap og ser

   Publikasjon
  • Innvandreres helse 2005/2006

   Publisert:

   . I rapporten sammenliknes innvandrerbefolkningens helse med helsen til hele befolkningen basert på de ordinære levekårsundersøkelsene i 2002 og 2005. Innvandrere og etterkommere vurderer sin helse som noe dårligere enn befolkningen som helhet gjør

   Publikasjon
  • Helseutgifter og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne

   Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2008

   Publisert:

   år med hele befolkningen i samme aldersgruppe. Storbrukere av helsetjenester Personer med nedsatt funksjonsevne brukte betydelig mer enn totalbefolkningen av nesten alle typer helsetjenester vært hos legespesialist sammenliknet med befolkningen. Tre ganger så mange med nedsatt funksjonsevne hadde

   Publikasjon