Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 91 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Evaluering av pensjonsreformen

   Direkte konsekvenser for arbeidsstyrken og offentlige budsjetter

   Publisert:

   årlige pensjonsytelsene, kan befolkningen motvirke levealdersjusteringen ved å utsette pensjoneringen. Observasjonene så langt for

   Publikasjon
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   , miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi

   Publikasjon
  • Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet

   Publisert:

   . Vi tar for oss to grupper: hele befolkningen og innvandrere (alle i alderen 15-66 år. Dette svarer til 23,6 prosent av befolkningen i alderen 15-66 år. Når vi trekker fra de som var sysselsatt, ender vi opp med 519 700 personer (15-66 år

   Publikasjon
  • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i 13 kommuner

   Publisert:

   norskfødte personer med to innvandrere som foreldre, i alt 14 prosent av den samlede befolkningen i Norge) Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-8950-7 ISSN 1892-7513 Antall sider 780

   Publikasjon
  • Innvandrere med svak tilknytning til arbeidsmarkedet - hvem er de?

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerforeldre var andelen 10 prosent, mens den i den øvrige befolkningen var 4 prosent. 8 prosent

   Publikasjon
  • Levekårsundersøkelsen for veteraner fra Forsvaret og politipersonell med erfaring fra internasjonale operasjoner

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   levekårene for personer som har deltatt på internasjonale oppdrag for Forsvaret eller politiet med resten av befolkningen

   Publikasjon
  • Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2012

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   mål å følge helsetilstanden til den norske befolkningen. Sentrale tema er sykdommer, virkninger av sykdom, symptomer på

   Publikasjon
  • Veteraners levekår

   Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner

   Publisert:

   høy yrkesdeltagelse sammenlignet med befolkningen. Negative opplevelser under utenlandsoppholdet kan imidlertid levekårsundersøkelser som dekker hele befolkningen. Mange yrkesaktive kvinner Mange av forsvarsveteranene er heltids yrkesaktive, i forhold til referansegruppen gjelder det spesielt en stor andel kvinner

   Publikasjon
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2013

   Publisert:

   : 30. august 2013 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne rapporten handler om de gruppene i befolkningen som ofte er å finne nederst i inntektsfordelingen. Ifølge EUs lavinntektsdefinisjon hadde 7,7 prosent av den norske befolkning vedvarende lavinntekt i 2011

   Publikasjon
  • Ungdoms levekår

   Publisert:

   Statistiske analyser 136 Ungdoms levekår Publisert: 10. juni 2013 I denne analysen kan du lese om hvordan ungdom og unge voksne (mellom 16 og 30 år) lever i dag. Skole, jobb, økonomi, bolig, venner, f

   Publikasjon
  • Samordnet levekårsundersøkelse 2003-2007 (EU-SILC)

   Panelundersøkelsen : dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   føre til utvalgsskjevhet, noe som innebærer at de som er blitt intervjuet i undersøkelsen (nettoutvalget) ikke nødvendigvis er helt representativt for den norske befolkningen

   Publikasjon
  • Sosialhjelp og levekår i Norge

   Publisert:

   stønad, og dette gjelder i større grad enslige mødre med innvandrerbakgrunn. I kapittel 4 fremgår det at den personlige inntekten for sosialhjelpsmottakerne har utviklet seg omtrent som for befolkningen ellers i perioden 2005-2008. Sosialhjelpsmottakere har i større grad høy boutgiftsbelastning enn befolkningen som helhet. Sosialhjelpsmottakerne opplever også i

   Publikasjon
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011

   Publisert:

   . Ifølge OECDs lavinntektsdefinisjon hadde 4,5 prosent av den norske befolkning lavinntekt i 2009). I tillegg gir OECD-skalaen, der en legger mindre vekt på husholdningenes stordriftsfordeler, en lavere medianinntekt i befolkningen enn EUs skala

   Publikasjon
  • Levekår blant studenter 2010

   Publisert:

   . Sammenlignet med 2005 er det ingen forskjeller i hvordan studentene bor. Langt flere av studentene bor trangt enn befolkningen generelt. Studenter er mer aktive deltakere i mange fritidsaktiviteter enn befolkningen generelt

   Publikasjon
  • Materielle og sosiale mangler

   Publisert:

   råd til enkelte av godene. Når vi sammenligner ulike lavinntektsgrupper med befolkningen totalt, finner vi gjennomgående høyere andeler som å spise og drikke, samt det å ha råd til en regelmessig fritidsaktivitet. I befolkningen totalt er det få som ikke har

   Publikasjon