Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 90 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Livskvalitetsundersøkelsen 2021

   Publisert:

   kunnskap om livskvalitet til den norske befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet blant ulike grupper

   Publikasjon
  • Livskvalitet i Norge 2021

   Publisert:

   undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkningen. Åpne og les publikasjonen i PDF (1.7 MB) Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvaliteten til den norske befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet mellom ulike grupper. I

   Publikasjon
  • Forløp i barnevernsdata, 2013-2019

   Dokumentasjonsnotat

   Publisert:

   . Microdata.no gir mulighet for rask og enkel tilgang til bruk av SSBs registerdata om befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked og trygd

   Publikasjon
  • Livskvalitetsundersøkelsen 2020

   Dokumentasjonsnotat

   Publisert:

   øking av utvalget for undersøkelsen. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvalitet til den norske befolkningen og å

   Publikasjon
  • Livskvalitet i Norge 2020

   Publisert:

   : 23. oktober 2020 Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte mars 2020 en undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkningen. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvaliteten til den norske befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet mellom ulike grupper. I

   Publikasjon
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2020 Publisert: 9. september 2020 Endret: 27. oktober 2020 Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe

   Publikasjon
  • Økonomi, helse og livskvalitet

   En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017

   Publisert:

   «svært tyngende». I hele befolkningen er andelen 7 prosent. Det er utgiftene til tannbehandling som tynger aller mest. Gruppa som; anslagene varierer mellom 2 og 8 prosent av den voksne befolkningen. Analysen viser at dette er en gruppe som rapporterer om usedvanlig mange økonomiske problemer. Det er også

   Publikasjon
  • Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019

   Publisert:

   tilhører husholdninger med relativt god økonomi, selv om befolkningen som helhet opplevde en liten nedgang i realinntektene mellom 2014 og 2017 dårlige boforhold enn befolkningen i stort, og opplever boutgiftene som svært tyngende. Mange av gruppene rapporterer

   Publikasjon
  • Metoder for sosial rapportering

   Publisert:

   . Sosial rapportering kan defineres som et system for innsamling, presentasjon og analyse av data om befolkningens velferd

   Publikasjon
  • Etablering av en plattform for måling av livskvalitet

   Teknisk dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   måler ulike sider ved livskvalitet, men ingen av dem gir en samlet oversikt over livskvalitet i hele befolkningen

   Publikasjon
  • Får de som har rett på det bostøtte?

   Kjennetegn ved faktiske og potensielle bostøttemottakere

   Publisert:

   . Grunnen til dette er at vi ikke har sikker informasjon om boutgifter for hele befolkningen

   Publikasjon
  • Livskvalitet blant innvandrere

   En analyse basert på Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016

   Publisert:

   med tilfredsheten i befolkningen som helhet, basert på data fra Levekårsundersøkelsen om helse 2015. I gjennomsnitt er det små forskjeller i subjektiv livskvalitet mellom innvandrerne og befolkningen som helhet

   Publikasjon
  • Fra stønad til arbeid?

   Innvandrere med langvarig sykefravær, sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger

   Publisert:

   sykefravær blant innvandrere var bare litt høyere enn i den øvrige befolkning i perioden 2004-2008. Høyest var fraværet, vel 10 prosentpoeng lavere enn i den øvrige befolkning. Alle med langvarig fravær stiller svakere på

   Publikasjon
  • Levekår blant norskfødte med innvandrerforeldre i Norge 2016

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerforeldre med befolkningen generelt i samme aldersgruppe. Disse dataene er hentet fra de generelle levekårsundersøkelsene. Helt generelt likner de norskfødte med innvandrerforeldre mer på befolkningen sett under ett enn det innvandrerne fra de samme landene

   Publikasjon
  • Bolig og boforhold

   - for befolkningen og utsatte grupper

   Publisert:

   Rapporter 2018/13 - for befolkningen og utsatte grupper Bolig og boforhold Publisert i bredden og i dybden når vi undersøker boforholdene i befolkningen. I kapittel 2 tar vi for oss boligeierskap og ser

   Publikasjon