Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 194 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2020

   Publisert:

   å etablere familie med noen som er bosatt i Norge er det flest som innvandrer til noen i den øvrige befolkningen (ikke innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre). Størrelsen og sammensetning varierer imidlertid med hensyn til om det er menn eller kvinner de kommer til i den øvrige befolkningen

   Publikasjon
  • Eldre innvandrere i Norge. Demografi, boforhold, inntekt, formue og helse

   Publisert:

   , bestående av 5 personer eller flere. 14 prosent av innvandrere som er 60 år eller eldre bor i en flerfamiliehusholdning mot fem prosent i den øvrige befolkningen både blant innvandrerkvinner og -menn sammenlignet med den jevnaldrende øvrige befolkningen. Mange eldre innvandrere er

   Publikasjon
  • Personer 16-39 år med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning, 2020

   Publisert:

   0,6 prosentpoeng og for befolkningen for øvrig var nedgangen 0,5 prosentpoeng. Denne nedgangen har imidlertid ikke endret noe særlig på

   Publikasjon
  • Overføringsflyktninger 2020

   Publisert:

   hovedstadsområdet enn befolkningen generelt, men ikke i like stor grad som innvandrere generelt og andre flyktninger. Generelt ser vi at fordelingen mellom fylkene for overføringsflyktninger er noe mer lik fordelingen i hele befolkningen enn det som er tilfellet for innvandrere samlet og flyktninger i alt

   Publikasjon
  • Yrkesdeltakelse og potensialet for økte yrkesprosenter blant personer med innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   påvirker sannsynligheten for å være i arbeid på noe sikt. Flyktninger og innvandrere med familie som innvandringsgrunn har lavere sysselsettingsandeler enn resten av befolkningen som innvandrer, noe som gjelder især kvinner. Blant arbeids- og utdanningsinnvandrere og innvandrere fra de øvrige nordiske land ligger sysselsettingsandelene over gjennomsnittet for befolkningen totalt, og er også

   Publikasjon
  • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på kommunenivå

   Publisert:

   større og mer sentrale kommuner. Innvandrere utgjorde 14,7 prosent av befolkningen ved inngangen til 2020, og. Innvandrere som gruppe bor mer sentralt enn hele befolkningen, men dette varierer for ulike landgrupper

   Publikasjon
  • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2019

   Publisert:

   år var registrert sysselsatt i Norge ved utgangen av 2019. Det utgjør en andel på 52,7 prosent. I hele befolkningen var tilsvarende andel på 72,7 prosent. Forskjellen på rundt 20 prosentpoeng mellom flyktninger og hele befolkningen under ett har ligger stabilt de siste ti årene

   Publikasjon
  • Utdanningsløpet til unge innvandrere

   Personer som innvandret før fylte 17 år, født fra 1980 til 1990, i utdanning og arbeid

   Publisert:

   . Flere og flere innvandrer til Norge i ung alder, og som følge av dette tar hele eller deler av utdanningen sin i Norge på lik linje med den øvrige befolkningen. Innvandrere velger i noe større grad allmennfaglig/studieforberedende utdannings­program sammenliknet med den øvrige befolkningen

   Publikasjon
  • Utvandring og gjeninnvandring blant personer født i Norge

   Publisert:

   » forløper blant den norskfødte delen av befolkningen, samt for sammenlikning også blant innvandrere. Statistisk sentralbyrå foretar en inndeling av hele befolkningen i Norge i til sammen 30 kategorier, basert på

   Publikasjon
  • Hvordan går det med innvandrere fem år etter avlagt fag-/svenneprøve?

   Publisert:

   . Innvandrerne som gruppe skilte seg også fra den øvrige befolkningen i valg av utdanningsprogram og ved at det var en større andel eldre lærlinger. Tilsvarende andel for den øvrige befolkningen var kun 14 prosent. Andelen av innvandrerne som hadde

   Publikasjon
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2020

   Publisert:

   Sørlien Molstad Serie og -nummer Rapporter 2020/49 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Integrering av innvandrere i Norge

   Begreper, indikatorer og variasjoner mellom grupper

   Publisert:

   tilhørighet og i hvilken grad inn­vandrerne har de samme verdiene som befolkningen ellers Sørlien Molstad Serie og -nummer Rapporter 2020/44 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Metoder og dokumentasjon, Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Innvandring og innvandrere i Norden

   En komparativ analyse

   Publisert:

   . Sverige hadde 51 prosent av Nordens innvandrere, og 37 prosent av befolkningen. Ser vi på enkeltland, er det flere innvandrere fra Polen gjennomgående mye lavere sysselsetting enn den øvrige befolkningen, 25 prosentpoeng i Sverige, 20 prosentpoeng i Danmark og Finland, og «bare

   Publikasjon
  • Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2013-2017

   Publisert:

   nivået for befolkningen i sammenlignbar alder mellom 20 og 50 år, men det skjer likevel en bedring i løpet av de 5 første årene etter programslutt. For 2013-kohorten utgjorde median husholdningsinntekt i 2014 om lag 56 prosent av tilsvarende inntekt til befolkningen i sammenlignbar alder

   Publikasjon
  • Monitor for sekundærflytting

   Sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge 2007-2016

   Publisert:

   flytte mellom bydelene enn å flytte ut av hovedstaden. Personer med flyktningbakgrunn som kommer til Norge, blir i utgangspunktet bosatt mindre sentralt enn slik befolkningen generelt bor. Personer med flyktningbakgrunn i aldersgruppen 18-24 år flytter mest, men ikke like mye som personer i samme aldersgruppe i hele befolkningen

   Publikasjon