Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 44 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Usikret gjeld – omfang og kjennetegn ved låntakerne

   Publisert:

   å belyse hvordan usikret gjeld er fordelt i befolkningen og om det er grupper som er spesielt lån, og dette tilgjengeliggjør detaljerte opplysninger om befolkningens usikrede gjeld

   Publikasjon
  • I jobb, men fattig

   Hvordan belyse forekomst av lavinntekt blant yrkestilknyttede i Norge

   Publisert:

   ’ i befolkningen og blant ulike grupper. I kapittel 6 presenterer vi indikatorene vi mener best fanger opp ‘arbeidende fattig

   Publikasjon
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2020 Publisert: 9. september 2020 Endret: 27. oktober 2020 Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe

   Publikasjon
  • Økonomi, helse og livskvalitet

   En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017

   Publisert:

   «svært tyngende». I hele befolkningen er andelen 7 prosent. Det er utgiftene til tannbehandling som tynger aller mest. Gruppa som; anslagene varierer mellom 2 og 8 prosent av den voksne befolkningen. Analysen viser at dette er en gruppe som rapporterer om usedvanlig mange økonomiske problemer. Det er også

   Publikasjon
  • Økonomisk integrering for innvandrere over tid

   En analyse av innvandreres inntektsutvikling basert på ankomstkohortene 1993, 2000 og 2005

   Publisert:

   både blant innvandrerne og i øvrig befolkning, der menn jevnt over har høyere inntekter. Øvrig befolkning øvrig befolkning, og tilsvarende for kvinnene, betrakter vi i denne analysen et kjønnsdelt økonomisk

   Publikasjon
  • Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019

   Publisert:

   tilhører husholdninger med relativt god økonomi, selv om befolkningen som helhet opplevde en liten nedgang i realinntektene mellom 2014 og 2017 dårlige boforhold enn befolkningen i stort, og opplever boutgiftene som svært tyngende. Mange av gruppene rapporterer

   Publikasjon
  • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

   Publisert:

   .) Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Eierskap og roller, Befolkning, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Materielle og sosiale mangler i den norske befolkningen

   Resultater fra Levekårsundersøkelsen EU-SILC

   Publisert:

   Rapporter 2018/07 Resultater fra Levekårsundersøkelsen EU-SILC Materielle og sosiale mangler i den norske befolkningen Publisert: 26. februar 2018 Denne rapporten er en kartlegging av fattigdomsproblemer i befolkningen

   Publikasjon
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse

   Publisert:

   Rapporter 2017/28 Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse Publisert: 12. oktober 2017 Denne rapporten er identisk med likestillingsvedlegget til St.prp.

   Publikasjon
  • Fordeling av husholdningenes inntekt og konsum på husholdningstype og inntektsdesil

   - Med utgangspunkt i nasjonalregnskapet

   Publisert:

   . Befolkningen er delt inn i demografiske grupper utfra alder, sivilstatus og hvorvidt man har barn. Det er også

   Publikasjon
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016

   Publisert:

   mindre enn i befolkningen som helhet. I mange lavinntektsgrupper er det flere som opplever økonomien som vanskelig eller svært vanskelig enn det er i befolkningen generelt. Det er for eksempel færre som har råd til å reise på

   Publikasjon
  • Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn

   Demografi, utdanning og inntekt

   Publisert:

   . Flest fra Polen og Somalia Barn og unge voksne med innvandrerforeldre utgjør en stadig større andel av befolkningen 0 største andelen av den unge befolkningen under 25 år med 34 prosent. Større andel av barnehagebarna Andelen barnehagebarn med minoritetsspråklig bakgrunn har

   Publikasjon
  • Dekomponering av veksten i disponibel realinntekt

   Publisert:

   ) bytteforholdsgevinster fra olje og gass, 5) bytteforholdsgevinster fra andre varer, 6) rente- og stønadsbalansen og 7) arbeidstimer sett i forhold til befolkningen

   Publikasjon
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   , miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi

   Publikasjon
  • Fattigdomsdynamikk blant innvandrere

   En empirisk analyse for perioden 1993-2011

   Publisert:

   også forblir fattige, er mye høyere enn i befolkningen for øvrig. Andelen fattige blant innvandrere er større enn i befolkningen for øvrig. Innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-Amerika har en betydelig

   Publikasjon