Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Helse (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 82 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Kommunale helse- og omsorgstjenester 2014

   Statistikk om tjenester og tjenestemottakere

   Publisert:

   . oktober 2015 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen 6,6 prosent av befolkningen mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. 6 av 10 er kvinner, men andelen menn vokser i takt med at deres levealder øker. 6,6 prosent av befolkningen mottar kommunale helse- og omsorgstjenester

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2015

   Publisert:

   til den nyaste publikasjonen 43 prosent av dei funksjonshemma i alderen 15–66 år var i arbeid i 2. kvartal 2015 mot 74 prosent av den totale befolkninga i same aldersgruppe. Frå 2002 til 2015 har sysselsettingsprosenten falle med nær 3 prosentpoeng for dei funksjonshemma mot 2 prosentpoeng for befolkninga samla Dette er ein rapport frå ei

   Publikasjon
  • Frisklivssentralar i kommunane

   Kartlegging og analyse av førebyggande og helsefremjande arbeid og tilbod

   Publisert:

   største delen av befolkninga. Det kan tyde på at tilbodet er ein viktig del av førebyggande verksemda i dei små

   Publikasjon
  • Kommunale helse- og omsorgstjenester 2015

   Statistikk om tjenester og tjenestemottakere

   Publisert:

   økning på hele 6 prosentpoeng siden 2007. I løpet av 2015 var det totalt 348 858 unike mottakere av helse- og omsorgs-tjenester, eller 6,6 prosent av hele befolkningen i Norge året, eller 6,5 prosent av hele den norske befolkningen. I aldersgruppen 67-79 år er det kun 12,6 prosent som har

   Publikasjon
  • En introduksjon i statistiske metoder for offisiell statistikk

   Publisert:

   Notater 2016/23 En introduksjon i statistiske metoder for offisiell statistikk Publisert: 28. september 2016 Dette kompendiet er utarbeidet for SSB-kurset KLAR 311 Introduksjonskurs i statistiske meto

   Publikasjon
  • Kvalitet i IPLOS-registeret. 2015

   Gjennomgang av datakvaliteten på kommunenes IPLOS-rapportering 2015

   Publisert:

   gi et bedre grunnlag for å noe om hvor mange som befinner seg i ulike sykdomsgrupper, hva som kjennetegner den delen av befolkningen som mottar

   Publikasjon
  • Tannhelse blant vaksne i Sverige og Noreg

   Ein sosioøkonomisk analyse

   Publisert:

   første gong har SSB gjort ei samanlikning mellom dei to landa. Denne rapporten skal auke kunnskapen om tannhelsetilstand, bruk av tannhelsetenester og utgifter til tannbehandling i den vaksne befolkninga i Noreg sosioøkonomiske forhold som utdanning, inntekt og mottak av ulike stønader i den vaksne befolkninga

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2016

   Publisert:

   også samanliknast med den som gjeld for befolkninga totalt. Funksjonshemming blir her definert som fysiske eller psykiske helseproblem av meir varig karakter, basert på sjølvrapportering via intervju. I 2016 oppgav 18 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år å

   Publikasjon
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet i Norge og Sverige i 2015

   Årsaker til ulik andel sysselsatte

   Publisert:

   . For befolkningen som helhet viser sysselsettingsandelen en forskjell på bare drøyt ett prosentpoeng, i Sveriges favør høyere andel funksjonshemmede i befolkningen enn Norge, synes det å skyldes forskjeller i frafallet i AKU i de to landene

   Publikasjon
  • Levekårsundersøkelsen om helse 2015

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   mål å følge helsetilstanden til den norske befolkningen. Sentrale tema er sykdommer, virkninger av sykdom, symptomer på

   Publikasjon
  • Kvalitet i IPLOS-registeret 2016

   Gjennomgang av datakvaliteten på kommunenes IPLOS-rapportering

   Publisert:

   gi et bedre grunnlag for å vite noe om hvor mange som befinner seg i ulike sykdomsgrupper, hva som kjennetegner den delen av befolkningen som mottar omsorgstjenester i dag, og hvordan vi kan fremskrive behov for tjenester i

   Publikasjon
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse

   Publisert:

   Rapporter 2017/28 Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse Publisert: 12. oktober 2017 Denne rapporten er identisk med likestillingsvedlegget til St.prp.

   Publikasjon
  • Framtidens eldre i by og bygd

   Befolkningsframskrivinger, sosiodemografiske mønstre og helse

   Publisert:

   . november 2017 Endret: 19. desember 2018 Rettet side 197. Hvordan er den eldre befolkningen i Norge om 20-25 år fram i tid? Har de god eller. Rapporten beskriver den geografiske fordelingen og variasjonen i den eldre befolkningen i dag, og

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2017

   Publisert:

   Rapporter 2017/33 Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2017 Publisert: 27. november 2017 I 2017 oppgav 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år å

   Publikasjon
  • Utgifter til behandling hos tannlege og tannpleier 2014-2016

   En sosioøkonomisk analyse av voksne mottakere av folketrygdrefusjoner

   Publisert:

   strøk, indikerer likevel at behovet for tannbehandling er høyere der enn i resten av befolkningen

   Publikasjon