Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Helse (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 82 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Dødelighet blant yrkesaktive

   Sosiale ulikheter i 1970-årene

   Publisert:

   Sosiale og økonomiske studier 062 Sosiale ulikheter i 1970-årene Dødelighet blant yrkesaktive Publisert: 20. oktober 1986 Denne publikasjonen tar sikte på å gi en kort oversikt over de viktigste funne

   Publikasjon
  • Helseboka 1995

   Hovedtrekk ved helsetilstand og helsetjeneste i Norge

   Publisert:

   . juni 1995 Helseboka 1995 beskriver status og hovedtrekk ved utviklingen i befolkningens helsetilstand og virksomheten i helsetjenestene i perioden 1980 og fram til og med 1993. Boka er en. Formålet med publikasjonen er å gi en mest mulig samlet framstilling av ulike sykdommers utbredelse i befolkningen, og av status og utvikling i ressursbruk og aktivitet i ulike deler av helsetjenesten

   Publikasjon
  • Omnibusundersøkelse mars 2000

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   Notater 2000/32 Dokumentasjonsrapport Omnibusundersøkelse mars 2000 Publisert: 9. mai 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Omnibusundersøkelse mars 2000.

   Publikasjon
  • Helse i Norge

   Helsetilstand og behandlingstilbud belyst ved befolkningsundersøkelser

   Publisert:

   når befolkningen ses under ett. Innenfor primærnæringene og i lavere og midlere

   Publikasjon
  • Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2020

   Modelldokumentasjon og beregninger med HELSEMOD

   Publisert:

   Tønseth og Seksjon for befolkning og utdanning ved Torill Vangen for nyttige råd. Erling Steen, Sosial- og helsedirektoratet

   Publikasjon
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

   Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2002

   Publisert:

   . Samtidig var hensikten å kunne sammenligne resultatene med en tilsvarende undersøkelse i 4. kvartal 2000. Om lag 15 prosent av befolkningen i alderen 16-66. kvartal 2002 noe lavere, nærmere bestemt 22 000 færre funksjonshemmede, noe som utgjør ett prosentpoeng i andelen av befolkningen 16- 66 år

   Publikasjon
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

   Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2004

   Publisert:

   . kvartal 2000. Om lag 16 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år oppgav å ha en funksjonshemning i 2 funksjonshemmede personer om lag 40 000 høyere, noe som utgjør ett prosentpoeng av befolkningen i alderen 16-66 år. Derimot er de på

   Publikasjon
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

   Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 4. kvartal 2004

   Publisert:

   . kvartal 2002, 2003 og 2004. Om lag 15 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år oppga å ha funksjonshemning i 4. kvartal 2000, er andelen som definerer seg som funksjonshemmede i befolkningen i alderen 16-66 år omtrent på samme nivå i 4. kvartal 2004

   Publikasjon
  • Inntektsforholdene til grupper med nedsatt funksjonsevne

   Inntektsregnskap for personer

   Publisert:

   . Hensikten med rapporten er å sammenligne individuelle inntektsforhold for personer med nedsatt funksjonsevne med inntektsforholdene i befolkningen i alt. Vi ser på forsørgelse enn befolkningen i alt. Gjennomsnittlig samlet inntekt fra inntektsregnskapet viser at personer med nedsatt funksjonsevne har om lag 75 prosent av inntekten sammenlignet med

   Publikasjon
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

   Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2006, disabled persons on the labour market

   Publisert:

   . kvartal 2002, 2003 og 2005. Litt under 15 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år oppga å ha funksjonshemning i 2 færre enn tilsvarende rapportering for 2. kvartal 2005 og ca. ett prosentpoeng under andelen funksjonshemmede i befolkningen som framkom da

   Publikasjon
  • SEDA - sentrale data fra allmennlegetjenesten 2004-2006

   Ny statistikk fra allmennlegetjenesten?

   Publisert:

   produsere statistikk uten data fra ett eller to av systemene. Analyse av dataene – noen konkrete funn Datamaterialet gir en nyttig oversikt over hvor ofte befolkningen er i kontakt med fastlegen. Dataene viser at: • befolkningen ikke går hyppigere til legen enn tidligere (ref. Olav Rutle nr 1-1983 "Pasienten frem i lyset, analyse av legekontaktar i

   Publikasjon
  • Helse og bruk av helsetjenester - forskjeller mellom kvinner og menn

   Publisert:

   . Nær 55 prosent av alle førstegenerasjons innvandrerkvinner er sysselsatte. Dette er 12 prosentpoeng lavere sysselsetting enn blant kvinner i befolkningen i alt

   Publikasjon
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

   Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2007

   Publisert:

   . Litt over 15 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år oppga å ha en funksjonshemning i 2. Dette er 41 000 flere enn tilsvarende rapportering for 2. kvartal 2006 og 0,7 prosentpoeng over den andelen funksjonshemmede i befolkningen som framkom da

   Publikasjon
  • Innvandreres helse 2005/2006

   Publisert:

   . I rapporten sammenliknes innvandrerbefolkningens helse med helsen til hele befolkningen basert på de ordinære levekårsundersøkelsene i 2002 og 2005. Innvandrere og etterkommere vurderer sin helse som noe dårligere enn befolkningen som helhet gjør

   Publikasjon
  • Utviklingen i offentlig ressursbruk knyttet til helse og omsorgstjenester

   En oversikt over relevant faglitteratur

   Publisert:

   følger en slik aldersprofil nesten per definisjon. Aldringen av befolkningen vil gjøre seg gjeldende i de fleste land¬tjenesten og eldreomsorg i bidrag fra endringer i henholdsvis dekningsgrad (antall brukere som andel av befolkningen i en gitt aldersgruppe), standard (timeverk per bruker), varighet (lengde på omsorgsopphold

   Publikasjon