Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 106 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden

   Publisert:

   på arbeidsmarknaden og sjå korleis deira situasjon skiljer seg frå andres. 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2010 å. Av desse var 43,6 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var 74,6 prosent i arbeid. Dette er på om lag same nivå som i 4. kvartal 2009

   Publikasjon
  • Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

   Publisert:

   innføringen av pensjonsreformen var det en viss vekst i andelen av befolkningen fra 60 følge utviklingen over tid også når vi deler de eldre opp i mindre grupper. Tallene viser at både kvinner og menn har hatt vekst i andelen av befolkningen som er arbeidstakere

   Publikasjon
  • Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser

   Publisert:

   . I hver livsfase jamføres innvandrere med ulik landbakgrunn med resten av befolkningen, dvs. Rapporten skiller seg således fra tradisjonell statistikk som ofte gjelder hele befolkningen, beskriver

   Publikasjon
  • Grunnlag for vurdering av arbeidstilbudspotensialet i Norge på lang sikt

   Publisert:

   . Endringer i arbeidstilbudet kan ha tre hovedkilder: 1) demografi, dvs. endringer i befolkningen som er i yrkesaktiv alder; 2) sammensetningseffekter, dvs. endringer i fordelingen av den yrkesaktive befolkningen på grupper som er vedvarende ulike

   Publikasjon
  • Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

   Utvikling av et nytt beregningsopplegg

   Publisert:

   . Det ene er at innvandrerne utgjør en relativt liten gruppe av befolkningen og har i tillegg relativt høyt frafall i AKU. Svakhetene i AKU-data for innvandrere, svekker også kvaliteten på de vanlige AKU-tallene som gjelder hele befolkningen

   Publikasjon
  • Arbeidstilbud blant innvandrere

   Effektivitets- og fordelingsvirkninger av skattereformer

   Publisert:

   . Elastisitetene for innvandrere er forbausende like elastisitetene for den øvrige befolkningen. De totale lønnselastisitetene for innvandrere fra Asia, Afrika og øvrige befolkningen gir en total lønnselastisitet på -0,08 for den norske arbeidsstyrken i 2006

   Publikasjon
  • Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen. 2015

   Publisert:

   følge utviklingen over tid også når vi deler de eldre opp i mindre grupper. Tallene viser at både kvinner og menn har hatt vekst i andelen av befolkningen som er arbeidstakere

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2013

   Publisert:

   gjennomførte årleg sidan 2002. Nær 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år svarte i 2. kvartal 2013 at dei har ei funksjonshemming

   Publikasjon
  • Wage equations and labour demand by education

   Publisert:

   15 000 personer, kombinert med en økning i utvandringen slik befolkningen er om lag uendret fra 2015 til 2030, vil redusere reallønn per time med 4.1 prosent i 2030.1 Dette bidrar til å

   Publikasjon
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

   Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 4. kvartal 2004

   Publisert:

   . kvartal 2002, 2003 og 2004. Om lag 15 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år oppga å ha funksjonshemning i 4. kvartal 2000, er andelen som definerer seg som funksjonshemmede i befolkningen i alderen 16-66 år omtrent på samme nivå i 4. kvartal 2004

   Publikasjon
  • Utvikling av statistikk om innvandrerandeler i bedrifter

   Publisert:

   • fordeling av bedrifter etter størrelsen på innvandrerandeler • innvandrerandelen i bedrifter i forhold til innvandrerandelen i befolkningen i regionen hvor bedriften ligger. Tar vi hensyn til innvandringsandelen i befolkningen i de tre byene, kommer derimot Bergen ut med

   Publikasjon
  • Innvandrere med svak tilknytning til arbeidsmarkedet - hvem er de?

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerforeldre var andelen 10 prosent, mens den i den øvrige befolkningen var 4 prosent. 8 prosent

   Publikasjon
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

   Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2002

   Publisert:

   . Samtidig var hensikten å kunne sammenligne resultatene med en tilsvarende undersøkelse i 4. kvartal 2000. Om lag 15 prosent av befolkningen i alderen 16-66. kvartal 2002 noe lavere, nærmere bestemt 22 000 færre funksjonshemmede, noe som utgjør ett prosentpoeng i andelen av befolkningen 16- 66 år

   Publikasjon
  • Statistikk om jobbstrømmer

   Publisert:

   ) hvor man tar utgangpunkt i befolkningen i Norge. Det betyr samtidig at vi går fra å telle personer til

   Publikasjon
  • Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning

   Publisert:

   tilhørte NEET-gruppen i 2012, blant norskfødte med innvandrerforeldre nær 12 prosent og i befolkningen uten innvandringsbakgrunn nær 8 prosent

   Publikasjon