Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 103 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2006

   Publisert:

   . I hele befolkningen lå sysselsettingen på 70 prosent i 4. kvartal 2006 og blant innvandrere på 60,1 prosent. I hele befolkningen var disse tallene respektive 73,3 og 66,6 prosent. Ser vi på kjønnsforskjellene i sysselsettingen mellom landgruppene, finner vi

   Publikasjon
  • Framskrivinger av arbeidstilbud fordelt etter utdanning

   Definisjoner og forutsetninger

   Publisert:

   LÆRERMOD, som er en mer spesialisert modell. Vi framskriver andelen av befolkningen og arbeidsstyrken etter utdanning ved begge modeller, og sammenligner resultatene

   Publikasjon
  • Innvandrere på arbeidsmarkedet

   Data fra Arbeidskraftundersøkelsene

   Publisert:

   høyere andel midlertidig ansatte enn i befolkningen for øvrig. Deltidsarbeidende innvandrere har også en høyere andel som. som i befolkningen totalt eksklusive innvandrerne (over 80 prosent). Om lag 10 prosentpoeng lavere andel var det blant innvandrere fra Asia, Afrika etc

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden

   Publisert:

   til den nyaste publikasjonen 16 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 4. kvartal 2009 å ha ei funksjonshemming, her definert som fysiske eller psykiske helseproblem av meir varig karakter. Av desse var 43,1 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var 74,6 prosent i arbeid.Samanlikna med 2

   Publikasjon
  • Hvordan påvirkes innvandrerne av omslaget i arbeidsmarkedet?

   Publisert:

   Øst-Europa,kommer bedre ut enn befolkningen ellers med hensyn til sysselsetting og registrert ledighet som følgeav de. Befolkningen ellers og innvandrere fra EU-land iØst-Europa var overrepresentert i de mest utsatte

   Publikasjon
  • Bruttostrømmer i arbeidsmarkedet

   Publisert:

   : 30 000 flere sysselsatte Registertall er en totaltelling og fanger opp endringer i befolkningen, hvilket betyr at vi 30 000 personer fra november 2012 til november 2013. Av dette kom 18 000 fra endringer i befolkningen mellom 2012 og 2013, mens 12 000 kom fra

   Publikasjon
  • Sykepleiernes tilpasning i arbeidsmarkedet

   En kort beskrivelse av teorier og dataregistre

   Publisert:

   , Avdeling for personstatistikk/Seksjon for befolknings-og utdanningsstatistik Emne Metoder og dokumentasjon Antall sider 46 Målform

   Publikasjon
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

   Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2007

   Publisert:

   . Litt over 15 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år oppga å ha en funksjonshemning i 2. Dette er 41 000 flere enn tilsvarende rapportering for 2. kvartal 2006 og 0,7 prosentpoeng over den andelen funksjonshemmede i befolkningen som framkom da

   Publikasjon
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

   Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2006, disabled persons on the labour market

   Publisert:

   . kvartal 2002, 2003 og 2005. Litt under 15 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år oppga å ha funksjonshemning i 2 færre enn tilsvarende rapportering for 2. kvartal 2005 og ca. ett prosentpoeng under andelen funksjonshemmede i befolkningen som framkom da

   Publikasjon
  • Enslige mindreårige flyktninger i arbeid og utdanning

   Publisert:

   mindreårige var i arbeid eller utdanning ved utgangen av 2009. Dette er en god del lavere enn det vi finner i befolkningen i alt (85 prosent) og det er også mindreårige over 23 år er forskjellene opp til befolkningen ellers betydelig redusert. Blant de yngste (under 23 år) var det en forskjell

   Publikasjon
  • Innvandrerandeler blant ansatte i bedrifter

   Publisert:

   . Det er derfor laget en indikator som viser bedriftenes innvandrerandeler sett i forhold til innvandrerandelene i befolkningen i regionene som bedriftene ligger. Hvis andelen innvandrere i bedriften er like stor som andelen innvandrere i befolkningen, blir denne indikatoren på

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden

   Publisert:

   på arbeidsmarknaden og sjå korleis deira situasjon skiljer seg frå andres. 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2010 å. Av desse var 43,6 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var 74,6 prosent i arbeid. Dette er på om lag same nivå som i 4. kvartal 2009

   Publikasjon
  • Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

   Publisert:

   innføringen av pensjonsreformen var det en viss vekst i andelen av befolkningen fra 60 følge utviklingen over tid også når vi deler de eldre opp i mindre grupper. Tallene viser at både kvinner og menn har hatt vekst i andelen av befolkningen som er arbeidstakere

   Publikasjon
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

   Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2004

   Publisert:

   . kvartal 2000. Om lag 16 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år oppgav å ha en funksjonshemning i 2 funksjonshemmede personer om lag 40 000 høyere, noe som utgjør ett prosentpoeng av befolkningen i alderen 16-66 år. Derimot er de på

   Publikasjon
  • Grunnlag for vurdering av arbeidstilbudspotensialet i Norge på lang sikt

   Publisert:

   . Endringer i arbeidstilbudet kan ha tre hovedkilder: 1) demografi, dvs. endringer i befolkningen som er i yrkesaktiv alder; 2) sammensetningseffekter, dvs. endringer i fordelingen av den yrkesaktive befolkningen på grupper som er vedvarende ulike

   Publikasjon