Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 106 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Sysselsetting i Norge fra 2000 til 2017 – kan endringer i befolkningssammensetning forklare alt?

   Publisert:

   ¬settings-andelene for de eldre. Våre resultater tyder på at endringer i befolknings-sammensetning ville spilt en sterkere rolle i fravær av slike «simultaneffekter

   Publikasjon
  • Sykepleieres arbeidssted og nyutdannede sykepleieres tilknytning til arbeidslivet

   Publisert:

   høyere levealder i befolkningen vil øke behovet for helsepersonell i fremtiden. Sykepleiere er en av personellgruppene det vil bli sterkest etterspørsel etter. For å

   Publikasjon
  • Legers arbeidssted og nyutdannede legers tilknytning til arbeidslivet

   Publisert:

   . Nye behandlingsmuligheter, flere eldre og høyere levealder i befolkningen vil få

   Publikasjon
  • Fra stønad til arbeid?

   Innvandrere med langvarig sykefravær, sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger

   Publisert:

   sykefravær blant innvandrere var bare litt høyere enn i den øvrige befolkning i perioden 2004-2008. Høyest var fraværet, vel 10 prosentpoeng lavere enn i den øvrige befolkning. Alle med langvarig fravær stiller svakere på

   Publikasjon
  • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2016

   Publisert:

   utgjør en sysselsettingsandel på 47,4 prosent blant flyktningene 15–66 år. I hele befolkningen i samme alder lå prosentpoeng under hele befolkningen på samme utdanningsnivå. 71 prosent i arbeidsstyrken eller utdanning Da flyktninger har flere nykommere på

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2015

   Publisert:

   til den nyaste publikasjonen 43 prosent av dei funksjonshemma i alderen 15–66 år var i arbeid i 2. kvartal 2015 mot 74 prosent av den totale befolkninga i same aldersgruppe. Frå 2002 til 2015 har sysselsettingsprosenten falle med nær 3 prosentpoeng for dei funksjonshemma mot 2 prosentpoeng for befolkninga samla Dette er ein rapport frå ei

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2008

   Publisert:

   ) og med hele befolkningen. En flyktning er definert som en person som har fått innvilget opphold i landet som flyktning eller. I innvandrergruppen totalt var det en økning på 0,9 prosentpoeng i denne perioden, mens sysselsettingsandelen var uendret i hele befolkningen

   Publikasjon
  • Virkninger av jobbskattefradrag på innvandreres arbeidstilbud

   Publisert:

   analysere virkningene av å innføre et hypotetisk jobbskattefradrag på ulike grupper i Norge - innvandrere, barn av innvandrere og den øvrige befolkning større andel av befolkningen i Norge. Samtidig er sysselsettingen blant enkelte innvandrergrupper lavere enn for den øvrige befolkningen

   Publikasjon
  • Innvandrerandeler blant ansatte i virksomheter 2012

   Publisert:

   næring, sektor, virksomhetsstørrelse og fylke. Sees i forhold til innvandrerandelen i regionen Siden andelen innvandrere i befolkningen har økt de senere mål hvor man ser innvandrerandelene i virksomhetene i forhold til innvandrerandelen i befolkningen

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2016

   Publisert:

   også samanliknast med den som gjeld for befolkninga totalt. Funksjonshemming blir her definert som fysiske eller psykiske helseproblem av meir varig karakter, basert på sjølvrapportering via intervju. I 2016 oppgav 18 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år å

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2017

   Publisert:

   Rapporter 2017/33 Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2017 Publisert: 27. november 2017 I 2017 oppgav 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år å

   Publikasjon
  • Overkvalifisering blant innvandrere 2007-2012

   Publisert:

   . Av disse var 28 000 innvandrere. Innvandrere har generelt større andel overkvalifiserte enn befolkningen ellers I 2012 var det 94 000 ansatte med fullført utdanning fra. Innvandrere har generelt større andel overkvalifiserte enn befolkningen ellers. I denne rapporten analyseres overkvalifisering blant innvandrere med høyere utdanning

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2007

   Publisert:

   . I hele befolkningen lå andelen sysselsatte på 71,6 prosent i 4. kvartal 2007 og i hele innvandrergruppen på 63,3 prosent. Ser vi på 83,4 prosent i hele befolkningen, mens den blant flyktninger lå på 59,3 prosent, m.a.o. en differanse på 24 prosentpoeng. Mye av den samme diffe-ransen finner vi

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet, 4. kvartal 2011

   Publisert:

   arbeidsmarkedet for flyktninger i alderen 15 – 74 år, bosatt i Norge i 4. kvartal 2011. Tallene for flyktninger sammenliknes med innvandrergruppen totalt og med hele befolkningen 15-74 år år som var bosatt i Norge i 4. kvartal 2011. Tall for flyktninger sammenliknes med innvandrergruppen totalt og med hele befolkningen 15-74 år

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet, 4. kvartal 2010

   Publisert:

   : 5. mars 2012 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Flyktninger i Norge har lavere andel sysselsatte enn innvandrergruppen og befolkningen som helhet (der flyktninger inngår som undergruppe) og med hele befolkningen. Blant flyktningene finner vi en sysselsettingsandel på 50,8 prosent. Siden 4

   Publikasjon