Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 101 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Petroleumsvirksomhetens virkning på norsk økonomi og lønnsdannelse

   Framtidig nedbygging og følsomhet for oljeprissjokk

   Publisert:

   . Sammen med at befolkningen eldes, vil disse to trekkene med stor sikkerhet prege den

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2013

   Publisert:

   gjennomførte årleg sidan 2002. Nær 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år svarte i 2. kvartal 2013 at dei har ei funksjonshemming

   Publikasjon
  • Innvandrere på arbeidsmarkedet

   Data fra Arbeidskraftundersøkelsene

   Publisert:

   høyere andel midlertidig ansatte enn i befolkningen for øvrig. Deltidsarbeidende innvandrere har også en høyere andel som. som i befolkningen totalt eksklusive innvandrerne (over 80 prosent). Om lag 10 prosentpoeng lavere andel var det blant innvandrere fra Asia, Afrika etc

   Publikasjon
  • Langtidsledighet blant innvandrere, mai 2011- 2012

   Publisert:

   : 4. september 2013 Denne rapporten tar for seg langtidsledige blant registrerte ledige innvandrere og sammenligner dem med arbeidsledige i befolkningen ellers. Innvandrere ligger bare 2 prosentpoeng over resten av befolkningen når det gjelder andelen langtidsledige blant de helt ledige, det vil si 48,6 mot 46,6 prosent. De

   Publikasjon
  • Grunnlag for vurdering av arbeidstilbudspotensialet i Norge på lang sikt

   Publisert:

   . Endringer i arbeidstilbudet kan ha tre hovedkilder: 1) demografi, dvs. endringer i befolkningen som er i yrkesaktiv alder; 2) sammensetningseffekter, dvs. endringer i fordelingen av den yrkesaktive befolkningen på grupper som er vedvarende ulike

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet, 4. kvartal 2011

   Publisert:

   arbeidsmarkedet for flyktninger i alderen 15 – 74 år, bosatt i Norge i 4. kvartal 2011. Tallene for flyktninger sammenliknes med innvandrergruppen totalt og med hele befolkningen 15-74 år år som var bosatt i Norge i 4. kvartal 2011. Tall for flyktninger sammenliknes med innvandrergruppen totalt og med hele befolkningen 15-74 år

   Publikasjon
  • Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

   Utvikling av et nytt beregningsopplegg

   Publisert:

   . Det ene er at innvandrerne utgjør en relativt liten gruppe av befolkningen og har i tillegg relativt høyt frafall i AKU. Svakhetene i AKU-data for innvandrere, svekker også kvaliteten på de vanlige AKU-tallene som gjelder hele befolkningen

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2012

   Publisert:

   arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid. 15 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2012 å. Av desse var 41 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var nær 75 prosent i arbeid

   Publikasjon
  • Arbeidstilbud blant innvandrere

   Effektivitets- og fordelingsvirkninger av skattereformer

   Publisert:

   . Elastisitetene for innvandrere er forbausende like elastisitetene for den øvrige befolkningen. De totale lønnselastisitetene for innvandrere fra Asia, Afrika og øvrige befolkningen gir en total lønnselastisitet på -0,08 for den norske arbeidsstyrken i 2006

   Publikasjon
  • Unge med innvandrerbakgrunn i Skandinavia

   Hvor mange er i arbeid eller utdanning?

   Publisert:

   ) Ungdom uten innvandringsbakgrunn, dvs. befolkningen som verken er innvandrere eller har to innvandrerforeldre

   Publikasjon
  • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2010

   Publisert:

   Norskfødte med innvandrerforeldre befinner seg mye nærmere den øvrige befolkningen enn det innvandrere gjør

   Publikasjon
  • Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035

   Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2012

   Publisert:

   . Behovene for helsepersonell vil øke sterkt i årene framover på grunn av aldringen av befolkningen. På videregående nivå

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet, 4. kvartal 2010

   Publisert:

   : 5. mars 2012 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Flyktninger i Norge har lavere andel sysselsatte enn innvandrergruppen og befolkningen som helhet (der flyktninger inngår som undergruppe) og med hele befolkningen. Blant flyktningene finner vi en sysselsettingsandel på 50,8 prosent. Siden 4

   Publikasjon
  • Innvandrerandeler blant ansatte i bedrifter

   Publisert:

   . Det er derfor laget en indikator som viser bedriftenes innvandrerandeler sett i forhold til innvandrerandelene i befolkningen i regionene som bedriftene ligger. Hvis andelen innvandrere i bedriften er like stor som andelen innvandrere i befolkningen, blir denne indikatoren på

   Publikasjon
  • Forholdet mellom yrkesaktivitet og omsorgsforpliktelser

   Publisert:

   . Av hele befolkningen i alderen 20-64 år oppga 4 prosent, 105 000 personer, at de hadde omsorgsansvar for pleietrengende voksne familiemedlemmer i eller utenfor egen husholdning. Her

   Publikasjon