Metoder og dokumentasjon for priser og prisindekser

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Modell for beregning av boligformue Notat 27. februar

  Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av modellen SSB har laget for å beregne markedsverdier for boliger i Norge.

 2. Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notat 20. februar

  Formålet med publikasjonen er å gi en dokumentasjon av siste estimering SSB har utført for å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge basert på en modell.

2023

 1. Pandemi og strømstøtte – konsumprisindeksen Notat 28. juni

  Da Norge stengte mange av tjenestenæringene i mars 2020, fikk dette betydning for konsumpris-indeksen (KPI) som skal måle prisutviklingen på varer og tjenester som husholdningene etterspør. Både den direkte effekten ved at nedstengingen gjorde det vanskeligere å måle priser, og den indirekte effekten ved at restriksjonene endret konsummønsteret, påvirket KPI i 2020 og 2021.

 2. Leiemarkedsundersøkelsen 2022 Notat 4. mai

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet.

 3. Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2021 Notat 10. februar

  Formålet med publikasjonen er å gi en dokumentasjon av siste estimering SSB har utført for å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge basert på en modell.

2022

 1. Forprosjekt om boligformuesmodellen Notat 23. mars

  Dette notatet beskriver mulige endringer i verdsettelsesmodellen for å frigjøre seg fra kommunestrukturen, og hvor mye treffsikkerheten kan forbedres ved disse endringene. Vi fokuserer på tre fylker med forskjellige karakteristikker: Oslo, Hedmark og Møre og Romsdal.

 2. Leiemarkedsundersøkelsen 2021. Dokumentasjonsnotat Notat 15. mars

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet.

 3. Modell for beregning av boligformue Notat 14. mars

  Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av modellen SSB har laget for å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for boliger, avhengig av størrelse, alder og geografisk plassering.

 4. Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notat 23. februar

  Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge.

2021

 1. Prisindeks for nye eneboliger Notat 15. oktober

  Prisindeks for nye eneboliger måler kvartalsvis prisutvikling på å sette opp en ny enebolig eksklusiv tomt.