Undersøkelsen heter Bolig og boforhold (BOB) når vi kontakter leieboere. Navnet Bolig og boforhold benyttes for å forenkle kommunikasjonen om undersøkelsen da leieboere skal rapportere om sin egen bolig og ikke om leiemarkedet generelt.

Populasjonen i BOB er alle utleieboliger bosatt av private husholdninger i Norge. Trekkrammen lages fra registre vi har tilgjengelig i SSB. Utvalget i 2021 ble etablert ved at det ble trukket 37 000 adresser fra den etablerte trekkrammen av antatte utleieboliger. Utvalgsenhet er adresse til antatt utleiebolig, og svarenhet er person som bor på adressen.

BOB gjennomføres som en ren webundersøkelse. Undersøkelsen ble i 2021 gjennomført over tre uker, med oppstart 4.oktober.

Av de 37 000 adressene som var med i det opprinnelige utvalget, ble 2 011 adresser kodet som avgang. Avgang vil si at vi underveis i undersøkelsen har identifisert at adressen ikke lenger er en utleiebolig.

Av et bruttoutvalg på 34 989, fikk vi svar fra 10 724 personer som bodde i utleieboliger. Det gir en svarandel på 30,6 prosent. Denne svarandelen tar ikke hensyn til at mange boliger i bruttoutvalget sannsynligvis ikke er utleieboliger.