• Konsumprisindeksen (KPI) økte med 3,0 prosent fra mai 2023 til mai 2024, noe som er en nedgang på 0,6 prosentpoeng fra april.
  • KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) viste en økning på 4,1 prosent de siste tolv månedene, en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra april.
  • Det er femte og syvende måned på rad med avtagende prisvekst for henholdsvis KPI og KPI-JAE.
  • Det som trakk den samlede prisveksten mest ned i mai var prisutviklingen på strøm, etterfulgt av matvarer og biler.
  • Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer steg med 0,9 prosent fra april til mai. Tolvmånedersveksten for denne varegruppen falt fra 6,8 prosent i april til 5,4 prosent i mai.

KPI falt 0,1 prosent fra april til mai 2024, og var i mai 3,0 prosent høyere enn for ett år siden.

– Prisveksten faller for femte måned på rad. Siden desember i fjor har tolvmånedersveksten i KPI gått fra 4,8 prosent til 3,0 prosent i mai. Den siste måneden er det spesielt strømprisene som trekker prisveksten ned, sier Espen Kristiansen, seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt 15,7 prosent den siste måneden, noe som er et betydelig kraftigere fall enn på samme tid i fjor. Dermed var strømprisene 23,9 prosent lavere i mai 2024 sammenlignet med mai 2023.

Gjennomsnittstemperaturen for mai måned var mye høyere enn normalt. Varmere vær bidrar til at kraftprisene faller ved at strømforbruket til blant annet oppvarming reduseres, samtidig som økt snøsmelting fyller vannmagasinene.

–  Det er sammensatte årsaker til at strømprisene faller så markant i mai. Vi er i en god innenlandsk ressurssituasjon etter at fyllingsgraden i norske vannmagasin doblet seg gjennom mai måned. I tillegg er Europas gasslagre velfylte etter en mild vinter og økt import av flytende naturgass, sier Espen Kristiansen.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE. Prosent

Svakere veksttakt også i KPI-JAE

Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer, KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. En indikator der prisene er justert for reelle endringer i avgiftene. I tillegg ekskluderes energivarene i KPI fra beregningene. Indikatoren er ellers basert på identisk beregningsopplegg som KPI. , var 4,1 prosent i mai. Dette er 0,3 prosentpoeng lavere enn det som ble målt i april.

– Prisveksten målt ved KPI-JAE har avtatt hver måned siden november i fjor. Veksten holder seg imidlertid høyere enn i KPI. Dette kommer av at det særlig er strømprisene som demper den samlede prisveksten, og disse er ikke inkludert i KPI-JAE, sier Espen Kristiansen.

Blant varegruppene som bidro mest til å dempe tolvmånedersveksten i KPI-JAE finner vi matvarer og biler.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Prosent

Lavere prisvekst på matvarer i år

Matvareprisene økte 1,1 prosent fra april til mai. Dette er en høy månedsendring til mai måned å være, men likevel en moderat oppgang sammenlignet med samme tid i fjor.

– Vi sammenligner nå med en tid på fjoråret da matprisene steg uvanlig raskt. Dette bidrar til at tolvmånedersveksten for matvarer faller ganske kraftig fra april til mai, sier Espen Kristiansen.

Tolvmånedersveksten på mat og alkoholfri drikke var 6,8 prosent i april og gikk ned til 5,4 prosent i mai.

Kraftig prisfall på biler

Prisene på biler bidro også til å trekke den samlede prisveksten ned i mai. Et svært lavt nybilsalg kan ha bidratt til lavere priser.

– Bilprisene gikk ned med 2,1 prosent fra april til mai. Det er den største månedlige prisnedgangen vi har sett på biler siden 90-tallet, sier Espen Kristiansen.

Sammenlignet med mai i fjor var bilprisene 1,6 prosent lavere i mai i år.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Mai 2023 - Mai 2024

I januar økte terskelverdien for å utløse direktestøtte per kilowattime til 73 øre (ekskl. merverdiavgift) fra 70 øre. Strømstøtteordningen er rettet mot husholdninger, felles målt forbruk i boligselskap og gårdsbruk. Når markedsprisen overstiger 73 øre/kWh, dekker staten 90 prosent av strømprisen over dette nivået. Støtten baseres på gjennomsnittlig pris per time i det prisområdet husholdningen tilhører, og gis for et månedlig strømforbruk på opptil 5000 kilowattimer.

I januar til og med mars innføres en lavere alminnelig sats for el-avgiften. Fra april og ut året 2024 gjelder alminnelig sats. Begge øker sett i forhold til satsene for tilsvarende perioder i 2023 (regjeringen.no). El-avgiften inngår i KPI i beregningen av indeks for nettleie.

Les mer om regjeringens strømtiltak her (regjeringen.no)