• Konsumprisindeksen (KPI) økte med 2,6 prosent fra juni 2023 til juni 2024, noe som er en nedgang på 0,4 prosentpoeng fra mai.
  • KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) viste en økning på 3,4 prosent de siste tolv månedene, en nedgang på 0,7 prosentpoeng fra mai.
  • Det er sjette og åttende måned på rad med avtagende prisvekst for henholdsvis KPI og KPI-JAE.
  • Prisutviklingen på pakketurer trakk den samlede prisveksten mest ned i juni.
  • Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer steg med 1,9 prosent fra mai til juni. Tolvmånedersveksten for denne varegruppen falt fra 5,4 prosent i mai til 4,9 prosent i juni.

KPI steg 0,2 prosent fra mai til juni, og var i juni 2,6 prosent høyere enn for ett år siden.

– Prisveksten har dempet seg hver måned i et halvt år nå. Tolvmånedersveksten i juni er den laveste vi har sett på over tre år, sier Espen Kristiansen, seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå.

Prisutviklingen på pakketurer var en viktig årsak til at tolvmånedersveksten avtok ytterligere i juni. Prisene på denne typen feriereiser var 3,2 prosent lavere i juni i år enn på samme tid i fjor. Dette prisfallet kommer imidlertid i kjølvannet av et par år med ganske kraftige prisstigninger.

Også strømprisene var lavere i juni enn på samme tid i fjor. Selv om prisene på elektrisitet inkludert nettleie gikk opp 1,0 prosent fra mai, var de 21,6 prosent lavere i juni 2024 sammenlignet med juni 2023.

– Bildet vi ser i juni er konsistent med bildet vi har sett den siste tiden, nemlig at prisene generelt sett stiger, men i et saktere tempo enn tidligere. Dessuten har det de siste par månedene blitt noen flere kategorier av varer og tjenester hvor prisene er lavere enn de var for ett år siden, sier Espen Kristiansen.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE. Prosent

Kraftig fall i KPI-JAE

Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer, KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. En indikator der prisene er justert for reelle endringer i avgiftene. I tillegg ekskluderes energivarene i KPI fra beregningene. Indikatoren er ellers basert på identisk beregningsopplegg som KPI., var 3,4 prosent i juni. Det er 0,7 prosentpoeng lavere enn tolvmånedersraten i mai. Et like stort fall i tolvmånedersveksten i KPI-JAE fra en måned til den neste er ikke målt siden april 2021.

I tillegg til pakketurer, bidro tilbudsaktivitet på diverse elektronikkvarer og møbler til å dempe prisveksten i juni. Videre falt prisene på flybilletter 0,8 prosent fra mai til juni i år, mens de steg 4,1 prosent på samme tid i fjor. Det trekker tolvmånedersveksten ned.  

Matvareprisene fortsetter å stige – men mindre enn før

Matvareprisene økte 2,1 prosent fra mai til juni og var den viktigste bidragsyteren til at KPI samlet sett økte med 0,2 prosent i samme periode. En av matvarene som steg mye i pris den siste måneden var poteter, som steg med 12,6 prosent fra mai til juni. Sammenlignet med juni i fjor var potetprisene 28,7 prosent høyere i juni i år.

– Dårlige avlinger i Norge etter ekstremværet sommeren 2023 førte til økt behov for import av poteter. Det kan ha slått ut i høyere priser gjennom økte transportkostnader og svak kronekurs, sier Espen Kristiansen.

For ulike matvarer er bildet den siste måneden litt blandet. Sammenlignet med juni i fjor er prisene på frukt bare 1,5 prosent høyere, mens prisene på oljer og fett har økt med 8,3 prosent.

– Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer var 4,9 prosent høyere i juni i år enn på samme tid i fjor. Selv om prisene på mat og drikke fortsatt er med på å trekke den generelle prisveksten opp, stiger de mindre enn de har gjort de siste to årene, sier Espen Kristiansen.

Tolvmånedersveksten for mat og alkoholfri drikke falt fra 5,4 prosent i mai.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Prosent

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Juni 2023 - Juni 2024

I januar økte terskelverdien for å utløse direktestøtte per kilowattime til 73 øre (ekskl. merverdiavgift) fra 70 øre. Strømstøtteordningen er rettet mot husholdninger, felles målt forbruk i boligselskap og gårdsbruk. Når markedsprisen overstiger 73 øre/kWh, dekker staten 90 prosent av strømprisen over dette nivået. Støtten baseres på gjennomsnittlig pris per time i det prisområdet husholdningen tilhører, og gis for et månedlig strømforbruk på opptil 5000 kilowattimer.

I januar til og med mars innføres en lavere alminnelig sats for el-avgiften. Fra april og ut året 2024 gjelder alminnelig sats. Begge øker sett i forhold til satsene for tilsvarende perioder i 2023 (regjeringen.no). El-avgiften inngår i KPI i beregningen av indeks for nettleie.

Les mer om regjeringens strømtiltak her (regjeringen.no)