KPI steg 1,0 prosent fra september til oktober, og var i oktober 4,0 prosent høyere enn for ett år siden. Dette er 0,7 prosentpoeng høyere enn i forrige måned. Etter fire måneder med avtakende tolvmånedersvekst i KPI, bidro blant annet strøm betydelig til at det ble det målt en oppgang i oktober.

– Strømprisene steg kraftig fra september til oktober i år. I fjor falt prisene i samme periode. Dette trekker tolvmånedersveksten i KPI opp fra september til oktober i år, sier Espen Kristiansen, seksjonsleder i SSB.

Fra september til oktober økte prisene på elektrisitet inkludert nettleie 18,4 prosent.

– Til tross for en oppgang i strømprisene sist måned er strømprisene langt lavere enn i fjor, sier Espen Kristiansen.

En annen varegruppe som viste sterk prisvekst i oktober var matvarer og alkoholfrie drikkevarer, som var 8,5 prosent høyere i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE. Prosent

KPI-JAE opp 6,0 prosent

Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer, KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. En indikator der prisene er justert for reelle endringer i avgiftene. I tillegg ekskluderes energivarene i KPI fra beregningene. Indikatoren er ellers basert på identisk beregningsopplegg som KPI., var 6,0 prosent i oktober, 0,3 prosentpoeng høyere enn veksten i september.

– Fra en topp i KPI-JAE på 7,0 prosent i juni har KPI-JAE hatt fallende tolvmånedersrater frem til nå i oktober, hvor den så økte igjen, sier Espen Kristiansen.

Det er flere varegrupper i tillegg til matvareprisene som bidrar til at veksten i KPI-JAE steg i oktober. Blant annet bidro også prisutviklingen på flyreiser og møbler til oppgangen i tolvmånedersveksten i KPI-JAE sist måned.

Generelt ser vi at veksten i KPI-JAE holder seg på et høyt nivå, og høy prisvekst på husleier bidrar betydelig til dette. Betalt husleie var i oktober 4,3 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

– Utleiere av bolig justerer husleiene sine etter KPI. Høy prisvekst over tid vil derfor gradvis gjenspeiles i økte husleier. I tillegg kan man se for seg at renteøkningene bidrar til økte husleier på nye leieavtaler, sier Espen Kristiansen.

Kortvarig priskutt på fisk og sjømat

Matvareprisene er fortsatt den viktigste bidragsyteren til den samlede prisveksten siste tolv måneder. Fra september til oktober økte prisene på matvarer 0,7 prosent, etter et par måneder med nedgang.

– Som følge av priskampanjer falt prisene på fisk og sjømat kraftig i august og september. Bortfallet av disse priskampanjene gjorde at vi målte en betydelig prisoppgang på denne gruppen i oktober, sier Espen Kristiansen.

Prisene på fisk og sjømat gikk opp 10,4 prosent i oktober, etter en nedgang på 9,1 i september. 

Andre varer som hadde prisøkning og bidro til oppgang i matvareprisene fra september til oktober var kaffe, flere friske grønnsaker samt lammekjøtt etter sesongmessig tilbud forrige måned.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Prosent

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Oktober 2022 - oktober 2023

Fra og med september 2023 er ordningen for strømstøtte til husholdningene endret. Tidligere ble støtten beregnet basert på gjennomsnittlig spotpris for måneden, og støtten dekket 90 prosent av prisen over 70 øre per kilowattime. Støttesatsen per kilowattime ble regnet ut for hele måneden under ett, og multiplisert med kundens strømforbruk i den aktuelle måneden for å komme fram til støttebeløpet til hver enkelt kunde. Fra og med september er det i stedet prisen og forbruket per time som danner grunnlaget for støtten. Støttesatsen regnes ut for hver time, og multipliseres med forbruket denne timen. Støtten per time summeres deretter over måneden for å komme fram til hver enkelt kundes månedlige støttebeløp.

I KPI er støtten tatt høyde for ved å trekke støttesatsen fra prisen hver enkelt time. Vi vet at strømforbruket er systematisk ulikt gjennom døgnet. Strømforbruket i husholdningene er størst på morgenen og ettermiddag/ kveld. Derfor regnes døgnprisen ut ved å veie de 24 timesprisene ulikt, med vekter basert på forbruksmønsteret i 2022. Dette mønsteret ser noe ulikt ut i ulike deler av landet, så hver region har hver sine vekter. Prisen for måneden regnes ut som et uveid gjennomsnitt av døgnprisene. Det er denne månedsprisen som inngår i beregningen av KPI.

I oktober var den gjennomsnittlige spotprisen i alle prisregionene som Norge er delt inn i under grensen for strømstøtte på 70 øre per kilowattime. Etter den gamle ordningen ville da ingen kvalifisert til støtte denne måneden, men i alle spotprisregionene oversteg imidlertid timesprisen 70 øre i løpet av måneden. Dermed fikk alle i husholdninger henhold til ny ordning strømstøtte for deler av forbruket sitt i oktober.