Fra oktober til november 2022 sank KPI 0,2 prosent, og var i november 6,5 prosent høyere enn for ett år siden. Prisveksten er med dette ett prosentpoeng lavere enn i oktober. Det er utviklingen i strømprisene som bidrar mest til dette fallet.

– Det ble målt en sterkere oppgang i strømprisene fra oktober til november i fjor sammenlignet med i år. Dette er hovedgrunnen til at tolvmånedersveksten går ned fra 7,5 prosent i oktober til 6,5 prosent i november, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Selv om veksten i strømprisene har avtatt de siste månedene, er de fortsatt høyere enn for ett år siden. Den totale prisveksten er også fremdeles svært høy i et historisk perspektiv.

De viktigste årsakene til den høye prisveksten i november var at prisene på matvarer, elektrisitet og drivstoff var høyere i november i år sammenlignet med i fjor. Dette har preget bildet det siste halve året, sier Espen Kristiansen.

Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer, KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. En indikator der prisene er justert for reelle endringer i avgiftene. I tillegg ekskluderes energivarene i KPI fra beregningene. Indikatoren er ellers basert på identisk beregningsopplegg som KPI., var på 5,7 prosent i november. Det er 0,2 prosentpoeng lavere enn i oktober, som var en toppnotering. 

– Vi ser fortsatt en bred og sterk prisoppgang på de fleste varer og tjenester, dette til tross for at tolvmånedersveksten gikk litt ned i november sammenlignet med rekordnivået i oktober, sier Espen Kristiansen.

Blant vare- og tjenestegruppene som har hatt kraftigst prisoppgang og bidratt betydelig til tolvmånedersendringen i KPI-JAE siste måneden finner vi matvarer, møbler, hotell- og restauranttjenester samt biler.

Fra oktober til november falt KPI-JAE med 0,1 prosent. Dette kan trolig sees i sammenheng med tilbudskampanjer som for eksempel black week i november. Blant vare- og tjenestegruppene som falt i pris fra oktober til november finner vi boligtekstiler som sengetøy, håndklær og lignende, samt hvitevarer og sportsutstyr.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE. Prosent

Strømprisene fortsetter å prege KPI

Prisene på elektristet inkludert nettleie gikk opp 1,5 prosent fra oktober til november i år.

– Årsaken til denne økningen er at spotprisene på strøm i de nordlige prisområdene økte en del i november. Prisene ble imidlertid ikke høye nok til å kvalifisere for strømstøtte, og dermed slår dette fullt ut i prisveksten, sier Espen Kristiansen.

– I de sørlige prisområdene gikk spotprisen noe ned, men her er prisene høye nok for å kvalifisere til strømstøtte, slik at nedgangen blir dempet, sier Espen Kristiansen.

Tolvmånedersveksten for elektrisitet inkludert nettleie var på 12,7 prosent i november. Dette er en lavere endringsrate enn det vi har vært vant med å se de siste månedene.

– En forklaring på dette er at strømprisene hadde rukket å stige ganske mye på denne tiden av året i fjor. Det gjør at endringsratene for strømprisene blir lavere fordi vi nå sammenligner mot relativt høye priser for ett år siden, sier Espen Kristiansen.

Fortsatt høy prisvekst på matvarer de siste tolv måneder

Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer bidro også denne måneden mest til at tolvmånedersendringen i KPI er så høy som den er.

Fra november i fjor til november i år har prisene på denne gruppen økt 12,7 prosent, som er en liten nedgang fra tolvmånedersendringen i oktober.

Fra oktober til november i år gikk prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer ned 0,4 prosent. Varer som bidro betydelig til dette fallet var sjokolade, brus, lettmelk og ost.

– Matprisene har falt mindre gjennom høsten enn de pleier. Selv om vi så et fall den siste måneden, er ikke dette nok til å dempe tolvmånedersveksten betydelig, selv om den var litt lavere i november, sier Espen Kristiansen.

Fall i drivstoffprisene

Prisene på drivstoff og smøremidler falt med 4,0 prosent fra oktober til november i år. Tolvmånedersendringen fra november i fjor til november i år endte på 26,8 prosent.

Prisene på diesel og bensin sank med henholdsvis 3,1 og 6,0 prosent fra oktober til november.

– Denne utviklingen henger blant annet sammen med at oljeprisen falt den siste måneden, sier Espen Kristiansen.

Strømstøttens effekt på KPI

For å vise strømstøtteordningens effekt på KPI har SSB beregnet en indeks hvor strømstøtten er fjernet, slik at kraft måles til markedspris og nettleien er på samme nivå som før støtteordningen, alt annet likt. SSB tar forbehold om at vi ikke vet hva markedsprisen på strøm ville vært i fravær av strømstøtten. Det er grunn til å tro at strømstøtten i seg selv har bidratt til å heve prisen i markedet, siden etterspørselen er høyere enn den ville vært uten støtten. I hvilken grad markedsprisen har blitt påvirket er et uavklart spørsmål. Når støtten i seg selv har bidratt til å heve prisene, vil beregningene som tar utgangspunkt i de observerte markedsprisene overvurdere betydningen strømstøtten har for prisveksten.

Beregnet uten strømstøtteordningen ville tolvmånedersendringen for KPI total vært på 8,4 prosent i november. Av figur 2 ser vi at strømstøtten bidro til å dempe tolvmånedersendringen med 1,9 prosentpoeng. Fjerner vi støtteordningen og den midlertidige reduksjonen i el-avgiften fra beregningene ville prisoppgangen for elektrisitet inkludert nettleie ha vært i underkant av 49 prosent i samme periode.

Figur 2. 12-månedersendring, KPI og KPI uten strømstøtte¹. Prosent

¹ Indeksene som inngår for komponentene strøm og nettleie er avgiftsjusterte, det vil si at strømstøttebeløpet er lagt til prisen husholdningene betaler. Dette er dermed en hypotetisk KPI som viser hva samlet KPI hadde vært om husholdningene i stedet betalte markedsprisen. Strømstøtten består av regjeringens midlertidige strømstøtteordning og lavere elavgift.

Figur 3. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Prosent

Figur 4. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. November 2021 - november 2022

Stortinget har vedtatt en støtteordning for strømutgifter (regjeringen.no) rettet mot husholdninger, felles målt forbruk i boligselskap og gårdsbruk. Når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt overstiger 70 øre per kilowattime for en måned vil staten gi en direktestøtte til strømkundene, med støtteandel på 55 prosent i desember 2021, 80 prosent januar tom august og 90 prosent fom september 2022 for snittbeløpet for spotprisen som overstiger 70 øre per kilowattime (ekskl. merverdiavgift) for måneden. Støtten gis for et månedlig strømforbruk på opptil 5000 kilowattimer.

KPI måler støtteordningen for strømutgifter som en direkte rabatt på strømprisene rettet mot husholdningene. KPI tar hensyn til de fem prisområdene når indeksen for strøm beregnes. For prisområdene hvor spotprisene i snitt ikke overstiger 70 øre per kilowattime (ekskl. merverdiavgift) for måneden, benyttes de faktiske markedsprisene husholdningene betaler. Prisene for spotpriskontrakter i prisområder hvor spotprisen i snitt over en måned overstiger 70 øre per kilowattime fremkommer slik:

Pris i KPI = [70 øre + (gjennomsnittlig spotpris Nordpool - 70 øre) * faktor], hvor faktor er (100 – støtteandel)/100.

Rabatten gjøres gjeldende for alle kontraktstyper for strøm som inngår i KPI for det gitte prisområdet. Merverdiavgiften legges til prisen i de prisområdene som ikke er fritatt for denne.

I januar til mars var el-avgiften nesten halvert i forhold til 2021, mens for perioden april til desember er det også vedtatt en noe redusert el-avgift sammenlignet med i fjor (regjeringen.no). El-avgiften inngår i KPI i beregningen av indeks for nettleie.