KPI steg 0,6 prosent fra mai til juni 2023, og var i juni 6,4 prosent høyere enn for ett år siden.

– Prisveksten fortsetter å ligge på et høyt nivå. De siste fem månedene har vi målt en prisvekst på rundt 6,5 prosent, når vi sammenligner med prisene 12 måneder før, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Tolvmånedersendringen i juni var 0,3 prosentpoeng lavere enn det som ble målt i mai.

– Det er energiprisene som bidrar mest til å trekke veksttakten noe ned fra mai. Prisene på både drivstoff og elektrisitet falt fra mai til juni i år, mens de steg i samme periode i fjor, sier Espen Kristiansen.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE. Prosent

Matvareprisene fortsetter å stige

Prisene på matvarer økte med 2,5 prosent fra mai til juni. Det har nå vært tre måneder på rad med relativt sterk prisvekst. Fra juni i fjor til juni i år har prisene for gruppen steget 13,7 prosent, opp 0,5 prosentpoeng fra tolvmånedersveksten målt i mai.

– Det er uvanlig at matprisene øker så mye i juni måned. Dette fører til at tolvmånedersveksten for prisene på matvarer økte i juni fra et allerede høyt nivå i mai, sier Espen Kristiansen.

Det er spesielt økte priser på frukt og grønnsaker som trekker indeksen for mat opp i juni.

– Noe av oppgangen vi ser i juni kan skyldes en svekket kronekurs. Prisene på importerte jordbruksvarer steg klart mer enn norske jordbruksvarer den siste måneden, sier Espen Kristiansen.

Importerte jordbruksvarer hadde en prisøkning på 6,5 prosent fra mai til juni i år, mens prisene på norske jordbruksvarer steg med 1,6 prosent.

Fortsatt rekordsterk vekst i KPI-JAE

KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer, KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. En indikator der prisene er justert for reelle endringer i avgiftene. I tillegg ekskluderes energivarene i KPI fra beregningene. Indikatoren er ellers basert på identisk beregningsopplegg som KPI., hadde en rekordstor økning i mai på 6,7 prosent. I juni steg veksten i KPI-JAE ytterligere, og tolvmånedersendringen endte på 7,0 prosent.

– I mai målte vi den høyeste tolvmånedersveksten i KPI-JAE noensinne siden beregningene begynte i 2001. Nå i juni har vi fått en ny toppnotering. I tillegg til matprisene ser vi at det er en bred prisoppgang som bidrar til dette, sier Espen Kristiansen.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Prosent

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Juni 2022 - Juni 2023

Stortinget har vedtatt en støtteordning for strømutgifter (regjeringen.no) rettet mot husholdninger, felles målt forbruk i boligselskap og gårdsbruk. Når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt overstiger 70 øre per kilowattime for en måned vil staten gi en direktestøtte til strømkundene, med støtteandel på 55 prosent i desember 2021, 80 prosent januar tom august og 90 prosent fom september 2022 for snittbeløpet for spotprisen som overstiger 70 øre per kilowattime (ekskl. merverdiavgift) for måneden. Støtten gis for et månedlig strømforbruk på opptil 5000 kilowattimer.

KPI måler støtteordningen for strømutgifter som en direkte rabatt på strømprisene rettet mot husholdningene. KPI tar hensyn til de fem prisområdene når indeksen for strøm beregnes. For prisområdene hvor spotprisene i snitt ikke overstiger 70 øre per kilowattime (ekskl. merverdiavgift) for måneden, benyttes de faktiske markedsprisene husholdningene betaler. Prisene for spotpriskontrakter i prisområder hvor spotprisen i snitt over en måned overstiger 70 øre per kilowattime fremkommer slik:

Pris i KPI = [70 øre + (gjennomsnittlig spotpris Nordpool - 70 øre) * faktor], hvor faktor er (100 – støtteandel)/100.

Rabatten gjøres gjeldende for alle kontraktstyper for strøm som inngår i KPI for det gitte prisområdet. Merverdiavgiften legges til prisen i de prisområdene som ikke er fritatt for denne.

I januar til mars innføres en lavere alminnelig sats for el-avgiften. Fra april  og ut året 2023 gjelder alminnelig sats. Begge øker sett i forhold til satsene for tilsvarende perioder i 2022 (regjeringen.no). El-avgiften inngår i KPI i beregningen av indeks for nettleie.