Årsveksten i konsumprisindeksen endte på 3,5 prosent i 2021, mens årsveksten i KPI-JAE var 1,7 prosent. Les mer om årstallene i egen artikkel.

– I desember endte tolvmånedersveksten i KPI på 5,3 prosent. Den viktigste bidragsyteren til dette er fortsatt elektrisitetsprisene, selv om vi ser at Stortingets støtteordning har betydelig effekt på strømprisene for husholdningene, sier seniorrådgiver Camilla Rochlenge i SSB.

Stortinget har vedtatt å innføre en midlertidig støtteordning til husholdningene som følge av de ekstraordinære strømutgiftene. Dette tas det høyde for i beregningen av KPI, hvor støtteordningen behandles som en reduksjon i de målte strømprisene.

Siste tolv måneder steg KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. En indikator der prisene er justert for reelle endringer i avgiftene. I tillegg ekskluderes energivarene i KPI fra beregningene. Indikatoren er ellers basert på identisk beregningsopplegg som KPI. med 1,8 prosent, og gikk opp 0,4 prosent fra november til desember 2021.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE. Prosent

Høye strømpriser trekker fremdeles opp

– Fra desember 2020 til desember 2021 har prisene på elektrisitet inkludert nettleie mer enn doblet seg, og ble som i tidligere måneder den viktigste bidragsyteren til tolvmånedersveksten i KPI i desember, sier Camilla Rochlenge.

I samme periode var tolvmånedersveksten i KPI uten elektrisitet. Dette er en indikator der prismaterialet og vektandelene til elektrisitet inkludert nettleie i KPI blir holdt utenfor beregningene. Øvrig beregning er identisk med beregningsopplegget for KPI. 2,1 prosent.

- Prisene på elektrisitet inkludert nettleie bidro dermed til å trekke opp KPI med 3,2 prosentpoeng, utdyper hun.

Andre viktige bidragsytere til tolvmånedersveksten i desember var prisoppgang på drivstoff, samt passasjertransport med fly. Økningen i KPI ble dempet av prisnedgang på mat og alkoholfrie drikkevarer i samme periode.

Figur 2. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Desember 2020-desember 2021. Prosent

 

KPI opp 0,7 prosent fra november til desember

– Også på månedsbasis er strømprisene den viktigste bidragsyteren til endringen i KPI. Det ble målt en oppgang i prisene på elektrisitet inkludert nettleie på 7,2 prosent i desember. Dette er en betydelig svakere prisoppgang enn hva den ville vært uten støtteordningen, sier Camilla Rochlenge.

Uten støtteordningen ville elektrisitet inkludert nettleie vist en prisoppgang på rundt 30 prosent fra november til desember.

– I tillegg til oppgangen i strømprisene, målte vi også prisoppgang i gruppen møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler, samt passasjertransport med fly, utdyper hun.

Prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler gikk opp 5,5 prosent fra november til desember. Prisoppgangen kan forklares med både oppgang etter tilbud i november, samt en generell justering av prisene. Passasjertransport med fly viste en prisøkning på 10,2 prosent i samme periode. Det var hovedsakelig utenlandsflygninger som bidro til oppgangen.

Fra november til desember falt prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer 0,8 prosent, og nedgangen må ses i sammenheng med tilbudsaktiviteter rundt jul. Den sesongmessige prisnedgangen før jul var imidlertid svakere i desember i år enn i tidligere år. Et eksempel er desember 2020 hvor matvarer og alkoholfrie drikkevarer viste en prisnedgang på 2,6 prosent.  

Figur 3. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Prosent