KPI falt 0,8 prosent fra juli til august 2023, og var i august 4,8 prosent høyere enn for ett år siden. Tolvmånedersveksten er 0,6 prosentpoeng lavere enn i juli. Prisutviklingen på strøm bidro betydelig til at tolvmånedersveksten faller for andre måned på rad.  

– I fjor målte vi høy prisvekst på strøm fra juli til august. I år er situasjonen motsatt. Strømprisene falt i de fleste deler av landet fra juli til august. Dette en viktig grunn til at tolvmånedersveksten i KPI går ned, sier Espen Kristiansen.

Prisene på strøm inkludert nettleie falt med 10,9 prosent fra juli til august i år. Dette gjør at prisene er 26,1 prosent lavere i august 2023 sammenlignet med august 2022.

En av grunnene til dette fallet er fyllingsgraden i vannmagasinene i de sørlige prisområdene. Den har vært betydelig høyere gjennom 2023 sammenlignet med 2022 og da særlig i august etter mye nedbør, sier Espen Kristiansen.

Tolvmånedersveksten i KPI fra august 2022 til august 2023 er den laveste tolvmånedersraten vi har sett siden april i fjor. Til tross for nedgangen i tolvmånedersendringen fra forrige måned, så er prisveksten historisk sett fortsatt på et høyt nivå.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE. Prosent

Matvareprisene noe ned i august

Det er vanlig at matvareprisene går ned fra juli til august, og i år ble det målt en prisnedgang på 0,8 prosent.

– Vi så en uvanlig jevn og sterk prisvekst på matvarer fra mars til juni i år, en periode av året da prisene gjerne går noe ned. En prisnedgang fra juli til august er derimot mer i tråd med det vi vanligvis ser denne måneden, sier Espen Kristiansen i SSB. 

Til tross for fallet fra juli til august var prisene på matvarer i august 9,3 prosent høyere enn de var for ett år siden. 

– Matvareprisene er fortsatt den største bidragsyteren til at den samlede prisveksten er så høy som den er, sier Espen Kristiansen i SSB.

Matvaregruppene som har steget mest i pris siden i fjor er frukt, grønnsaker, brød og kjøtt.

Fortsatt høy vekst i KPI-JAE

KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer, KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. En indikator der prisene er justert for reelle endringer i avgiftene. I tillegg ekskluderes energivarene i KPI fra beregningene. Indikatoren er ellers basert på identisk beregningsopplegg som KPI., steg 6,3 prosent fra august 2022 til august 2023. Dette er 0,1 prosentpoeng lavere enn tolvmånedersraten i juli. Siden strøm ikke er inkludert i denne indikatoren får vi ikke det samme fallet i vekstraten som for KPI.

Av figur 1 ser vi nå at tolvmånedersveksten til KPI-JAE ligger godt over KPI.

Når vi ser bort fra strømmen har vi fortsatt en bred prisvekst, i betydningen at de fleste varer og tjenester øker i pris.

I tillegg til de nevnte matvareprisene, er husleiene en komponent som bidrar til at veksten i KPI-JAE holder seg høy.

– Husleiene har tikket jevnt oppover de siste 15 månedene, noe som er ganske uvanlig, sier Espen Kristiansen.

I august i år lå betalt husleie 4,0 prosent høyere enn ett år tidligere, og viser med dette tolvmånedersrater som man må mange år tilbake for å finne igjen.

– Det er vanlig at husleiekontraktene justeres etter veksten i KPI. Så når prisveksten er høy over tid, vil dette etter hvert gjenspeiles i økte husleier, sier Espen Kristiansen. 

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Prosent

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. August 2022 - August 2023

Stortinget har vedtatt en støtteordning for strømutgifter (regjeringen.no) rettet mot husholdninger, felles målt forbruk i boligselskap og gårdsbruk. Når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt overstiger 70 øre per kilowattime for en måned vil staten gi en direktestøtte til strømkundene, med støtteandel på 55 prosent i desember 2021, 80 prosent januar tom august og 90 prosent fom september 2022 for snittbeløpet for spotprisen som overstiger 70 øre per kilowattime (ekskl. merverdiavgift) for måneden. Støtten gis for et månedlig strømforbruk på opptil 5000 kilowattimer.

KPI måler støtteordningen for strømutgifter som en direkte rabatt på strømprisene rettet mot husholdningene. KPI tar hensyn til de fem prisområdene når indeksen for strøm beregnes. For prisområdene hvor spotprisene i snitt ikke overstiger 70 øre per kilowattime (ekskl. merverdiavgift) for måneden, benyttes de faktiske markedsprisene husholdningene betaler. Prisene for spotpriskontrakter i prisområder hvor spotprisen i snitt over en måned overstiger 70 øre per kilowattime fremkommer slik:

Pris i KPI = [70 øre + (gjennomsnittlig spotpris Nordpool - 70 øre) * faktor], hvor faktor er (100 – støtteandel)/100.

Rabatten gjøres gjeldende for alle kontraktstyper for strøm som inngår i KPI for det gitte prisområdet. Merverdiavgiften legges til prisen i de prisområdene som ikke er fritatt for denne.

I januar til mars innføres en lavere alminnelig sats for el-avgiften. Fra april  og ut året 2023 gjelder alminnelig sats. Begge øker sett i forhold til satsene for tilsvarende perioder i 2022 (regjeringen.no). El-avgiften inngår i KPI i beregningen av indeks for nettleie.