September 2021 er første måned siden mars 2020 at koronapandemien ikke har medført særbehandling av enkelte tjenester i beregning av KPI. Dette innebærer blant annet at reelle priser på flyreiser til utlandet også er inkludert fra og med september 2021. Reelle priser på flyreiser innenriks ble tatt i bruk fra og med juni 2021. For prismålinger på flyreiser er det i 2021 innført ny metode, basert på ny datakilde og et større datagrunnlag enn tidligere. Les mer om ny datakilde for flyreiser i KPI i egen artikkel.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

Økte strømpriser bak oppgang i KPI på 4,1 prosent siste tolv måneder 

Fra september 2020 til september 2021 steg KPI 4,1 prosent. En større tolvmånedersendring i KPI er ikke målt siden juli 2016.

Den klart viktigste bidragsyteren til økningen i KPI siste tolv måneder er de historisk høye elektrisitetsprisene. Fra september 2020 til september 2021 steg prisene på elektrisitet inkludert nettleie 107,7 prosent. Dette er den største tolvmånedersendringen målt for denne gruppen i KPI siden målingene startet, og følger de også rekordhøye tolvmånedersendringene i juli og august. Dette må ses i sammenheng med det lave prisnivået gjennom store deler av fjoråret. Årsakene til det høye prisnivået på strøm de siste månedene er blant annet det tørre været som har vært i Sør-Norge, lite tilsig og lav magasinfylling. Også europeiske forhold, som høye brensels- og kvotepriser samt gasspriser i Europa, påvirket de norske strømprisene i følge ukesrapportene til NVE (nve.no).

Konsumprisindeksen uten elektrisitet KPI uten elektrisitet. Dette er en indikator der prismaterialet og vektandelene til elektrisitet inkludert nettleie i KPI blir holdt utenfor beregningene. Øvrig beregning er identisk med beregningsopplegget for KPI. steg 1,2 prosent fra september 2020 til september 2021, noe som betyr at elektrisitet inkludert nettleie bidro til å trekke KPI opp hele 2,9 prosentpoeng i perioden. 

Økningen i KPI siste tolv måneder ble dempet av prisutviklingen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer. For denne gruppen ble det målt en prisnedgang på 3,8 prosent fra september i fjor til september i år. Passasjertransport med fly, som er basert på både reelle og estimerte priser i måleperioden, viste også en nedgang de siste tolv måneder. 

Prisutviklingen på strøm ga økt veksttakt

Oppgangen i tolvmånedersveksten fra 3,4 prosent i august til 4,1 prosent i september skyldes i hovedsak de allerede omtalte strømprisene. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 14,5 prosent fra august til september i år, mens de gikk opp 9,1 prosent samme periode i fjor.

Figur 2. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. September 2020-september 2021

KPI opp 1,0 prosent fra august til september

Fra august til september 2021 gikk KPI opp 1,0 prosent. Ikke uventet bidro prisene på elektrisitet også mest til månedsendringen i konsumprisene denne måneden. Videre ble det også målt prisoppgang i gruppen møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler, hovedsakelig som følge av oppgang etter tilbud forrige måned. I tillegg økte også prisene på klesplagg og boligtekstiler i perioden.

I motsatt retning trakk blant annet prisene på matvarer, som viste en nedgang på 1,6 prosent fra august til september. Tilbudsaktivitet på lammekjøtt og friske grønnsaker, herunder spesielt poteter og rotgrønnsaker, bidro mest til nedgang i matvareprisene. 

Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. En indikator der prisene er justert for reelle endringer i avgiftene. I tillegg ekskluderes energivarene i KPI fra beregningene. Indikatoren er ellers basert på identisk beregningsopplegg som KPI. var 1,2 prosent i september, opp fra 1,0 prosent i august.

Figur 3. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Som ett av tiltakene i forbindelse med koronapandemien ble lav sats for merverdiavgift (MVA) redusert fra 12 prosent til 6 prosent fra 1. april 2020. Lav MVA-sats gjelder blant annet persontransport og overnatting, samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. I tillegg er flypassasjeravgiften midlertidig opphevet.