Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien fortsetter å påvirke KPI. Selv om de fleste tjenestene er tilgjengelige, og inngår som normalt i KPI, blir blant annet flere tjenester knyttet til reiseliv fortsatt særskilt behandlet. I mai utgjør disse om lag 2,2 prosent samlet av KPIs vekt.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

Månedsendring

Fra april til mai 2021 falt KPI med 0,1 prosent. Det ble registrert prisfall blant en rekke komponenter i mai der møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler bidro mest til nedgangen i KPI, med 5,8 prosent nedgang fra forrige måned.

Matvareprisene bidro også til nedgangen i KPI, med et prisfall på 0,6 prosent fra april til mai 2021. Det var særlig matvarer som sjokoladeprodukter, meierivarer og spekemat, som viste prisnedgang i perioden. I tillegg viste varegruppen bøker prisfall på 14,4 prosent fra april til mai. Prisnedgangen på bøker kan sees i sammenheng med Bokavtalen som fra 1. mai fristiller fjorårets utgivelser fra en fastpris. Også de estimerte prisene på passasjertransport med fly viste nedgang fra april til mai.

I motsatt retning bidro særlig strømprisene hvor det i perioden ble målt en prisoppgang i elektrisitet inkludert nettleie på 4,6 prosent. Den økte strømprisen kan sees i sammenheng med blant annet noe lavere tilsig til norske vannmagasin enn normalt i enkelte uker i mai. I tillegg bidro prisøkning på klær og skotøy til å dempe nedgangen i KPI.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Elektrisitetsprisene preget tolvmånedersendringen

KPI steg med 2,7 prosent fra mai 2020 til mai 2021. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie bidro mest til oppgangen med en økning på 54,6 prosent sammenlignet med mai i fjor. Det lave prisnivået gjennom fjoråret for denne varegruppen kommer tydelig frem når vi ser på tolvmånedersveksten. Nivåmessig var prisene i mai i år om lag på nivå som senhøsten 2019. I tillegg bidro drivstoff og smøremidler med en prisoppgang på 12,1 prosent de siste tolv måneder.

Oppgangen i KPI ble dempet av matvarer og alkoholfrie drikkevarer som viste prisnedgang på 2,0 prosent fra mai i fjor til mai i år. Også nedgang i de estimerte prisene for passasjertransport med fly, og da særlig for innenriksflyvninger, var med på å dempe tolvmånedersveksten.

Veksttakt ned i KPI

Den løpende tolvmånedersveksten for KPI falt med 0,3 prosentpoeng i mai. Nedgangen i veksttakten skyldes i hovedsak prisutviklingen på biler som hadde en svak nedgang fra april til mai i år, mens de for tilsvarende periode i fjor steg 2,2 prosent. Prisene på varegruppen møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler falt mer fra april til mai i år enn det som var tilfellet i samme periode i 2020. Frukt viste prisnedgang på 0,3 prosent fra april til mai 2021, mot en økning på 5,8 prosent fra april til mai i fjor.

Fallet i veksttakten ble dempet av en sterkere prisoppgang på elektrisitet inkludert nettleie fra april til mai i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. En indikator der prisene er justert for reelle endringer i avgiftene. I tillegg ekskluderes energivarene i KPI fra beregningene. Indikatoren er ellers basert på identisk beregningsopplegg som KPI. var 1,5 prosent i mai, ned fra 2,0 prosent i april.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Mai 2020-mai 2021

Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien får konsekvenser for KPI også for mai. Det er stor variasjon i regionale og nasjonale tiltak og vi velger å særskilt behandle konsumområder som er nasjonalt påvirket. Flyreiser innenlands fikk prisutviklingen fremskrevet med endringen i total KPI fra april til mai. Tjenester med tydelig sesongvariasjon i prisene slik som flyreiser utenlands og pakketurer ble fremskrevet med sesongfaktorer. Metodisk er behandlingen lik med det som har blitt gjort tidligere under hele korona-perioden, se artikkel om korona-konsekvenser for KPI for mer informasjon.

Som ett av tiltakene i forbindelse med koronapandemien ble lav sats for merverdiavgift (MVA) redusert fra 12 prosent til 6 prosent fra 1. april 2020. Lav MVA-sats gjelder blant annet persontransport og overnatting, samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. I tillegg er flypassasjeravgiften midlertidig opphevet. I KPI-JA og KPI-JAE er dette behandlet slik at de tjenester som er definert som tilnærmet uten konsum som følge av koronakrisen ikke blir påvirket av endrede avgiftssatser. For de tjenester hvor det har vært konsum og som er omfattet av disse satsene, er disse avgiftsjustert i henhold til nye lavere satser.

SSB utarbeider også månedlig sesongkorrigerte tall for KPI totalindeks og for KPI-JAE totalindeks. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra perioden som berøres av krisen ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere de aktuelle periodene i 2020 og 2021 som ekstremverdi. SSBs sesongjustering av total KPI og total KPI-JAE er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.