De siste tolv månedene har konsumprisindeksen steget 5,1 prosent.

– Vi må 13 år tilbake i tid, til oktober 2008, for å finne en tilsvarende tolvmånedersvekst i KPI. Ikke overraskende er det de fortsatt høye elektrisitetsprisene som bidrar klart mest til oppgangen, sier førstekonsulent Trym Kristian Økland i SSB.

Fra oktober til november gikk KPI opp 0,8 prosent. KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. En indikator der prisene er justert for reelle endringer i avgiftene. I tillegg ekskluderes energivarene i KPI fra beregningene. Indikatoren er ellers basert på identisk beregningsopplegg som KPI. steg med 1,3 prosent fra november i fjor til november i år, og gikk opp 0,1 prosent fra oktober til november.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

Høye strømpriser trekker opp

Fra november 2020 til november 2021 har prisene på elektrisitet inkludert nettleie steget med 123,5 prosent. Mindre nedbør enn normalt i Sør-Norge i sommer og tidlig høst har bidratt til mindre tilsig og lavere fyllingsgrad hos norske kraftverk enn normalt. Videre påvirkes de norske strømprisene av prisnivåene i landene rundt oss, og i år har det også vært høye energipriser i store deler av Europa.

I november var tolvmånedersveksten i KPI uten elektrisitet. Dette er en indikator der prismaterialet og vektandelene til elektrisitet inkludert nettleie i KPI blir holdt utenfor beregningene. Øvrig beregning er identisk med beregningsopplegget for KPI.1,8 prosent.

– Det betyr at prisene på elektrisitet inkludert nettleie alene bidro til å trekke KPI opp 3,3 prosentpoeng i perioden. Tilsvarende differanse mellom KPI og KPI-JEL har vi ikke målt før, sier Trym Kristian Økland.

– Ser vi bort fra strømprisenes betydelige bidrag til veksten i KPI i november, registrerte vi prisoppgang på drivstoff, samt hotell- og restauranttjenester, utdyper han.

Fortsatt prisnedgang på matvarer

Økningen i KPI siste tolv måneder ble dempet av prisutviklingen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer. For denne varegruppen ble det målt en prisnedgang på 3,6 prosent.

– Matvarer og alkoholfrie drikkevarer har vært en viktig bidragsyter til å dempe tolvmånedersveksten i noen måneder, og det må fortsatt sees som en effekt av at avgiften på sjokolade- og sukkervarer samt alkoholfrie drikkevarer ble fjernet i år, sier Trym Kristian Økland.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

KPI opp 0,8 prosent fra oktober til november

Fra oktober til november 2021 steg KPI 0,8 prosent. Etter at prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt fra september til oktober, ble det i november målt en oppgang på 12,5 prosent.

KPI-JEL gikk opp 0,1 prosent fra oktober til november 2021. Det betyr at prisoppgangen på elektrisitet inkludert nettleie forklarer mesteparten av månedsendringen i KPI.

Tilbudsaktivitet på boligtekstiler, samt møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler i november bidro til å dempe oppgangen i KPI på månedsbasis.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. November 2020-november 2021