Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien påvirker fremdeles KPI i en viss grad. Selv om de fleste tjenestene er tilgjengelige, og inngår som normalt i KPI, blir blant annet noen få tjenester knyttet til reiseliv fortsatt særskilt behandlet. I august utgjør disse om lag 1,5 prosent samlet av KPIs vekt.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

Uendret KPI i august

Fra juli til august 2021 var KPI uendret. Prisene på passasjertransport med fly falt samlet med 17,8 prosent. Prisene på utenlandske flyreiser ble også i august estimert med en sesongfaktor og det var de estimerte prisene på utenlandsflygningene som bidro til nedgangen. Reelle priser ble tatt i bruk for flyvninger innenlands fra og med juni. I tillegg falt prisene på møbelgrupper, matvarer og klesplagg fra forrige måned.

I motsatt retning trakk prisene på elektrisitet inkludert nettleie med en økning på 12,5 prosent fra juli til et historisk høyt nivå i august.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Elektrisitetsprisene preget tolvmånedersendringen

KPI steg 3,4 prosent fra august 2020 til august 2021. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie bidro mest til oppgangen med en økning på 97,9 prosent sammenlignet med august i fjor. Det er først og fremst kraftprisene som bidro til denne utviklingen. Den kraftige oppgangen de siste tolv måneder må ses i sammenheng med det svært lave prisnivået gjennom fjoråret for denne varegruppen, hvor kraftprisene var på sitt laveste nivå i juli 2020. I tillegg forklares prisveksten med blant annet lavt tilsig i vannmagasinene og høye brenselskostnader i det høye brenselskostnader i det europeiske kraftmarkedet (europower.no).

Konsumprisindeksen uten elektrisitet KPI uten elektrisitet. Dette er en indikator der prismaterialet og vektandelene til elektrisitet inkludert nettleie i KPI blir holdt utenfor beregningene. Øvrig beregning er identisk med beregningsopplegget for KPI. steg 1,0 prosent fra august 2020 til august 2021, noe som betyr at elektrisitet inkludert nettleie bidro til å trekke KPI opp hele 2,4 prosentpoeng i perioden. 

Oppgangen i KPI ble dempet av prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer som falt 2,9 prosent fra august i fjor til august i år. Også prisene på passasjertransport med fly viste nedgang i denne perioden.

Økt veksttakt i KPI

Den løpende tolvmånedersveksten for KPI økte med 0,4 prosentpoeng i august. Oppgangen skyldes i hovedsak prisutviklingen på elektrisitet inkludert nettleie, som steg hele 12,5 prosent fra juli til august i år, mens økningen for tilsvarende periode i fjor var 3,9 prosent.

Den økte veksttakten ble dempet av prisutviklingen på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler som viste sterkere prisnedgang fra juli til august i år enn det som ble registret i samme periode i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. En indikator der prisene er justert for reelle endringer i avgiftene. I tillegg ekskluderes energivarene i KPI fra beregningene. Indikatoren er ellers basert på identisk beregningsopplegg som KPI. var 1,0 prosent i august, ned fra 1,1 prosent i juli.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. August 2020-august 2021

Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien får konsekvenser for KPI også for august. Det er stor variasjon i regionale og nasjonale tiltak og vi velger å særskilt behandle konsumområder som er nasjonalt påvirket. Tjenester med tydelig sesongvariasjon i prisene slik som flyreiser utenlands og pakketurer ble fremskrevet med sesongfaktorer. Metodisk er behandlingen lik med det som har blitt gjort tidligere under hele korona-perioden, se artikkel om korona-konsekvenser for KPI for mer informasjon

Som ett av tiltakene i forbindelse med koronapandemien ble lav sats for merverdiavgift (MVA) redusert fra 12 prosent til 6 prosent fra 1. april 2020. Lav MVA-sats gjelder blant annet persontransport og overnatting, samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. I tillegg er flypassasjeravgiften midlertidig opphevet. I KPI-JA og KPI-JAE er dette behandlet slik at de tjenester som er definert som tilnærmet uten konsum som følge av koronakrisen ikke blir påvirket av endrede avgiftssatser. For de tjenester hvor det har vært konsum og som er omfattet av disse satsene, er disse avgiftsjustert i henhold til nye lavere satser.

SSB utarbeider også månedlig sesongkorrigerte tall for KPI totalindeks og for KPI-JAE totalindeks. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra perioden som berøres av krisen ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere de aktuelle periodene i 2020 og 2021 som ekstremverdi. SSBs sesongjustering av total KPI og total KPI-JAE er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.