KPI steg 0,1 prosent fra november til desember. Ser vi på utviklingen siden desember i 2022, det vil si tolvmånedersveksten i KPI, var prisene 4,8 prosent høyere. Dette er lik tolvmånedersveksten som ble målt i november.

– Fra november til desember var prisutviklingen for mange varer og tjenester ganske lik som vi så i samme periode året før. Det gjør at tolvmånedersveksten i KPI holder seg uendret fra forrige måned, sier Espen Kristiansen, seksjonsleder i Statistisk sentralbyrå.

Nå som tallene for desember er klare har SSB også beregnet  Årsvekst beregnes ved å ta forholdet mellom gjennomsnittet av månedsindeksene for aktuelt år og tilsvarende gjennomsnittstall for året før. Årsvekst må ikke forveksles med den løpende tolvmånedersveksten, som angir veksten i en størrelse fra en måned ett bestemt år til samme måned året etter.  i KPI for 2023. Dette er ikke det samme som tolvmånedersveksten i desember. Les omtale av årsveksten lenger ned i saken og en utdypende artikkel her. 

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE. Prosent

Juletilbud på matvarer

Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer falt 2,0 prosent fra november til desember. Prisene gikk ned på blant annet sjokolade, svinekjøtt, klementiner, grøt og kaffe.

– I desember var det tilbud på en del typiske julevarer, noe som har vært ganske vanlig de siste årene, sier Espen Kristiansen.

Til tross for tilbud og reduserte priser den siste måneden er mat- og drikkeprisene mye høyere enn for ett år siden. Fra desember 2022 til desember 2023 har prisene på mat og drikke steget med 8,9 prosent.

– Prisveksten på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsetter å være det som bidrar mest til at tolvmånedersveksten i KPI holder seg på et høyt nivå, sier Espen Kristiansen.

Lavere tolvmånedersvekst i KPI-JAE

Fra november til desember steg KPI justert for avgiftsendringer og energivarer, KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. En indikator der prisene er justert for reelle endringer i avgiftene. I tillegg ekskluderes energivarene i KPI fra beregningene. Indikatoren er ellers basert på identisk beregningsopplegg som KPI., med 0,2 prosent. Dette er litt lavere enn månedsendringen i samme periode året før, noe som trekker tolvmånedersveksten nedover fra november. I november var den på 5,8 prosent, mens den var 5,5 i desember.

Prisene på møbler og flere elektronikkvarer steg etter store tilbudskampanjer i november, men de gikk mindre opp enn etter tilbudene i samme periode i 2022. Dette er en av effektene som trekker tolvmånedersveksten i KPI-JAE nedover.

Betalt husleie økte med 0,1 prosent fra november til desember, og er med dette 4,4 prosent høyere enn for ett år siden.

– Husleiene har i et drøyt halvår vært en viktig grunn til at den samlede prisveksten holder seg høy. Vi har sett en uvanlig sterk vekst, og vi setter dette i sammenheng med at mange løpende leiekontrakter har fått leien justert opp med høy vekst i KPI, mens høyere rentekostnader har ført til at leienivået for nye kontrakter også har økt, sier Espen Kristiansen.

Årsvekst på 5,5 prosent i KPI

Ved publiseringen av desember-tallene for KPI lager SSB også tall for årsveksten i KPI. Årsveksten beregnes ved å se på gjennomsnittet i årets tolv måneder, som sammenlignes med gjennomsnittet for året før. Årsveksten i KPI i 2023 endte på 5,5 prosent. Dette skiller seg altså fra tolvmånedersveksten i desember, som måler desember 2023 mot desember 2022.

I KPI-JAE var årsveksten 6,2 prosent, det høyeste som har vært registrert noen gang for denne indeksen. Egen artikkel som omtaler årstallene kan leses her.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Prosent

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Desember 2022 - desember 2023

Fra og med september 2023 er ordningen for strømstøtte til husholdningene endret. Tidligere ble støtten beregnet basert på gjennomsnittlig spotpris for måneden, og støtten dekket 90 prosent av prisen over 70 øre per kilowattime. Støttesatsen per kilowattime ble regnet ut for hele måneden under ett, og multiplisert med kundens strømforbruk i den aktuelle måneden for å komme fram til støttebeløpet til hver enkelt kunde. Fra og med september er det i stedet prisen og forbruket per time som danner grunnlaget for støtten. Støttesatsen regnes ut for hver time, og multipliseres med forbruket denne timen. Støtten per time summeres deretter over måneden for å komme fram til hver enkelt kundes månedlige støttebeløp.

I KPI er støtten tatt høyde for ved å trekke støttesatsen fra prisen hver enkelt time. Vi vet at strømforbruket er systematisk ulikt gjennom døgnet. Strømforbruket i husholdningene er størst på morgenen og ettermiddag/ kveld. Derfor regnes døgnprisen ut ved å veie de 24 timesprisene ulikt, med vekter basert på forbruksmønsteret i 2022. Dette mønsteret ser noe ulikt ut i ulike deler av landet, så hver region har hver sine vekter. Prisen for måneden regnes ut som et uveid gjennomsnitt av døgnprisene. Det er denne månedsprisen som inngår i beregningen av KPI.

I oktober var den gjennomsnittlige spotprisen i alle prisregionene som Norge er delt inn i under grensen for strømstøtte på 70 øre per kilowattime. Etter den gamle ordningen ville da ingen kvalifisert til støtte denne måneden, men i alle spotprisregionene oversteg imidlertid timesprisen 70 øre i løpet av måneden. Dermed fikk alle i husholdninger henhold til ny ordning strømstøtte for deler av forbruket sitt i oktober.