• Konsumprisindeksen (KPI) økte med 3,6 prosent fra april 2023 til april 2024, noe som er en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra mars.
  • KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) viste en økning på 4,4 prosent de siste tolv månedene, en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra mars.
  • Det er fjerde og sjette måned på rad med avtagende prisvekst for henholdsvis KPI og KPI-JAE
  • Det som trakk den samlede prisveksten mest ned i april var prisutviklingen på strøm.
  • Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer steg med 3,3 prosent fra mars til april, og er med dette 6,8 prosent høyere enn på samme tid i fjor. 

KPI steg 0,8 prosent fra mars til april 2024, og var i april 3,6 prosent høyere enn for ett år siden.

– Prisveksten avtok for fjerde måned på rad i april. Prisene er fortsatt høyere enn de var på samme tid i fjor for de fleste varer og tjenester, men de stiger generelt sett saktere enn før, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå.

Blant varegruppene som bidro betydelig til at prisveksten avtok videre i april finner vi strøm.

– Prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt 0,7 prosent den siste måneden, noe som er godt under prisstigningen vi så fra mars til april i fjor, da prisene gikk opp med 5,1 prosent, sier Espen Kristiansen.

Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer, KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. En indikator der prisene er justert for reelle endringer i avgiftene. I tillegg ekskluderes energivarene i KPI fra beregningene. Indikatoren er ellers basert på identisk beregningsopplegg som KPI., var 4,4 prosent i april. Dette er sjette måneden på rad med avtakende prisvekst ifølge denne indikatoren.

– Vi ser at veksten avtar også for KPI-JAE, men veksten holder seg høyere enn i KPI. Dette kommer av at det særlig er strømprisene som demper den samlede prisveksten, og disse er ikke inkludert i KPI-JAE, sier Espen Kristiansen.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE. Prosent

Matvarer opp etter tilbud

Prisene på mat og drikke er fortsatt en betydelig bidragsyter til at prisveksten holder seg høy. Fra mars til april steg prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 3,3 prosent. Dette er en uvanlig høy prisoppgang til april å være.

– Oppgangen må sees i sammenheng med at store tilbudskampanjer i forbindelse med påsken dempet prisene i mars. Nå får vi en effekt av at prisene stiger igjen etter å ha vært på tilbud, sier Espen Kristiansen.

Blant varegruppene som steg mye i pris den siste måneden finner vi sjokolade, kaffe og diverse sitrusfrukter.

Sammenlignet med april i fjor var prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer 6,8 prosent høyere i april i år. Prisutviklingen på sjokolade, frukt og ulike typer leskedrikker medvirket til at prisveksten fortsatt er høy.  

Flere forhold holder prisveksten oppe

KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer, KPI-JAE, steg som nevnt 4,4 prosent fra april 2023 til april 2024. Det er 0,1 prosentpoeng lavere enn tolvmånedersraten i mars.

Prisutviklingen på blant annet flyreiser, pakketurer til utlandet og boligtekstiler bidro til at tolvmånedersveksten gikk ned fra mars til april. På den annen side bidro prisutviklingen på mat, drikke og husleier til å trekke veksttakten opp.

– Vi ser at det er et ganske blandet bilde denne måneden, som i sum gjør at vi får en relativt flat utvikling i tolvmånedersveksten i KPI-JAE, sier Espen Kristiansen.

Prisene på de aller fleste vare- og tjenestegruppene steg fra mars til april, og er også høyere i april i år sammenlignet med i fjor. Det som gjør at vi får den utviklingen vi ser er at en del priser vokser saktere enn på samme tid i fjor, for eksempel på flyreiser og boligtekstiler.

Husleiene fortsetter å trekke KPI opp

Fra mars til april steg betalt husleie for bolig med 0,4 prosent, og var i april 4,6 prosent høyere enn for ett år siden.

Tolvmånedersendringen i betalt husleie er i april høyere enn for KPI totalt, og var en viktig bidragsyter til å trekke opp veksten i KPI.

– Ettersom det er vanlig at husleiekontraktene justeres i henhold til veksten i konsumprisindeksen, vil høy prisvekst over tid gjenspeiles i økte husleier. Noe av veksten vi ser i husleiene nå kommer altså av fjorårets høye generelle prisvekst, sier Espen Kristiansen.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Prosent

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. April 2023 - April 2024

I januar økte terskelverdien for å utløse direktestøtte per kilowattime til 73 øre (ekskl. merverdiavgift) fra 70 øre. Strømstøtteordningen er rettet mot husholdninger, felles målt forbruk i boligselskap og gårdsbruk. Når markedsprisen overstiger 73 øre/kWh, dekker staten 90 prosent av strømprisen over dette nivået. Støtten baseres på gjennomsnittlig pris per time i det prisområdet husholdningen tilhører, og gis for et månedlig strømforbruk på opptil 5000 kilowattimer.

I januar til og med mars innføres en lavere alminnelig sats for el-avgiften. Fra april og ut året 2024 gjelder alminnelig sats. Begge øker sett i forhold til satsene for tilsvarende perioder i 2023 (regjeringen.no). El-avgiften inngår i KPI i beregningen av indeks for nettleie.

Les mer om regjeringens strømtiltak her (regjeringen.no)