Tolvmånedersveksten er med andre ord fortsatt høy men har avtatt gradvis gjennom 2022 siden toppen i november 2021. Da var de samlede byggekostnadene nesten 15 prosent høyere og materialkostnadene hele 28 prosent høyere enn på samme tid året før, som figur 1 viser.

Figur 1.  BKI. Prosentvis endring fra samme måned året før

Kostnadsøkningen gjennom 2020 og 2021 skyldtes i hovedsak stigende priser på trelast. Som figur 2 viser hadde disse mer en doblet seg i løpet av sommeren og høsten 2021 sammenliknet med prisene året før. Fra denne toppen har markedet kjølnet og prisene falt, og de ligger 10,6 prosent lavere i august 2022 enn i august 2021. Veksten i stålpriser har også vært høy, men vi har sett en nedgang også her de siste månedene.

Figur 2. Materialerindekser. 2015=100

For enebolig av tre økte byggekostnadsindeksen med 0,7 prosent fra juli til august i år og med 0,8 prosent for boligblokk. Materialkostnadene steg med henholdsvis 0,4 prosent og 0,2 prosent.

Fra august 2021 til august 2022 steg kostnadene for bygging av eneboliger av tre med 6,2 prosent og for boligblokker med 7,1 prosent. Materialkostnadene økte med 8,2 prosent for enebolig og med 14,0 prosent for boligblokk.