Prisindeksen for brukte boliger viser økning i 4. kvartal i alle regioner unntatt Akershus utenom Bærum og Agder og Rogaland utenom Stavanger. Sterkest var prisøkningen i Trøndelag utenom Trondheim med 3,6 prosent.

Prisene på blokkleiligheter økte mest, med 1,2 prosent, mens for småhus og eneboliger økte prisene henholdsvis 0,4 og 0,9 prosent, justert for sesongsvingninger.

Figur 1. Boligprisindeksen sesongjustert, etter boligtype. 2015=100

Prisøkning i forhold til 4. kvartal 2020

Sammenlignet med 4. kvartal 2020 økte prisene med 8,1 prosent. Prisene økte i samtlige regioner. Prisøkningen var sterkest i Nord-Norge med 11,9 prosent. Den svakeste prisøkningen hadde Bergen med 6,3 prosent. Også i Oslo med Bærum steg prisene mindre enn i landet som helhet, økningen der var på 6,5 prosent. I Stavanger og Trondheim steg prisene mer enn landsgjennomsnittet sammenlignet med samme kvartal i 2020.

Figur 2. Boligprisindeksen. Endring fra samme kvartal året før. Prosent

Boligprisøkning i 2021 sammenlignet med 2020

Prisene i 2021 var gjennomsnittlig 10,5 prosent høyere enn i 2020. Samtlige regioner hadde prisøkning i 2021 for alle tre boligtyper.

Av boligtypene var det eneboliger som hadde den sterkeste prisøkningen med 11,1 prosent. Småhus og blokkleiligheter økte med henholdsvis 10,3 og 9,3 prosent i pris i 2021.

Siden prisindeksen for brukte boliger startet opp i 1992 har det vært en sterk prisøkning på boliger. Særlig sterk har økningen vært for blokkleiligheter, hvor prisene har økt med 962,6 prosent fra 1992 til 2021. Dette tilsvarer at en blokkleilighet som hadde en pris på 300 000 kroner i 1992 ville kostet om lag 2 888 000 kroner i 2021.

Figur 3. Boligprisindeksen 1992-2021. 1992=100