For Norge under ett var de sesongjusterte prisene uendrede fra 3. kvartal til 4. kvartal 2023. Også i de fleste regionene endret boligprisene seg lite. I 8 av 11 regioner, deriblant alle storbyregionene, endret boligprisene seg med 0,5 prosent eller mindre. Den sterkeste nedgangen i boligprisene hadde Nord-Norge med 3,0 prosent. Innlandet hadde sterkest prisøkning med 1,5 prosent.

Figur 1. Boligprisindeksen sesongjustert, etter boligtype. 2015=100

Figur 2. Boligprisindeksen. Endring fra samme kvartal året før. Prosent

Boligprisene ned i 2023 sammenlignet med 2022

Ved publisering av 4. kvartalstallene utarbeider SSB også tall for årlig prisendring. Årsendringen beregnes ved å se på gjennomsnittet av de fire kvartalsindeksene for 2023 og sammenligne med gjennomsnittet av 2022. For 2023 gikk prisene i landet som helhet ned med 0,5 prosent.

Det er andre gang siden SSB begynte å lage boligprisindeksen at det har vært en negativ årsendring. Forrige år med årsnedgang var under finanskrisen i 2008.

De eneste regionene med prisøkning var Agder, Vestlandet og Trøndelag med unntak av storbyene. Det var prisnedgang på eneboliger og småhus, mens prisene på blokkleiligheter økte svakt.

Prisindeksen for brukte boliger startet opp i 1992, og siden da har det vært en sterk prisøkning på boliger. Det har vært særlig sterk prisvekst for blokkleiligheter, der prisene er mer enn tidoblet fra 1992 til 2023. En blokkleilighet som hadde en pris på 300 000 kroner i 1992, kostet om lag 3 396 000 kroner i 2023.

Figur 3. Boligprisindeksen 1992-2023. 1992=100