Eneboliger og småhus hadde en prisnedgang på hhv 0,5 og 0,4 prosent. Prisene på blokkleiligheter steg med 0,3 prosent, justert for sesongvariasjoner.

Boligprisene falt i 7 av 11 regioner i 1. kvartal. Den sterkeste prisøkningen hadde Agder og Rogaland uten Stavanger, med 0,7 prosent. Innlandet hadde det sterkeste prisfallet, her falt prisene med 1,1 prosent.

Figur 1. Boligprisindeksen sesongjustert, etter boligtype. 2015=100

Tilnærmet likt 1. kvartal 2022

Når man ser landet under ett var prisene sammenlignet med 1. kvartal 2022 nesten uendret, med et fall på 0,1 prosent. Prisene falt i seks regioner og økte i fem regioner i perioden. Sterkest prisvekst hadde Møre og Romsdal og Vestland uten Bergen med 4,8 prosent. Den sterkeste prisnedgangen hadde Akershus uten Bærum med et fall på 2,1 prosent. Av de fire storbyene var det kun i Bergen prisene gikk opp.

Figur 2. Boligprisindeksen. Endring fra samme kvartal året før. Prosent¹

¹ Tall for 1. kvartal 2023 er rettet 13. april kl. 0910.