I siste kvartal i 2022 viste prisindeksen for brukte boliger en prisnedgang for alle boligtyper etter sesongjustering. Blokkleiligheter hadde den største nedgangen med 1,5 prosent. For småhus og eneboliger falt prisene henholdsvis 0,4 og 0,6 prosent.

Boligprisene falt i de fleste regioner i 4. kvartal. Den sterkeste prisøkningen hadde Møre og Romsdal og Vestland uten Bergen, med 2,2 prosent. Oslo med Bærum og Trondheim hadde det sterkeste prisfallet, i begge regioner falt prisene med 1,8 prosent.

Figur 1. Boligprisindeksen sesongjustert, etter boligtype. 2015=100

Prisøkning i forhold til 4. kvartal 2021

Sammenlignet med 4. kvartal 2021 økte prisene med 2,6 prosent. Prisene økte i samtlige regioner i perioden, men sterkest i Møre og Romsdal og Vestland uten Bergen med 8,3 prosent. Den svakeste prisøkningen hadde Akershus uten Bærum med 0,2 prosent. Av storbyene steg prisene på boliger mest i Bergen, med 2,8 prosent.

Figur 2. Boligprisindeksen. Endring fra samme kvartal året før. Prosent

Boligprisene i 2022 sammenlignet med 2021

Ved publisering av 4. kvartalstallene lager SSB også tall for årsveksten. Årsveksten beregnes ved å se på gjennomsnittet av årets fire kvartaler sammenlignet med gjennomsnittet fra året før. For 2022 var årsveksten på 5,3 prosent. Samtlige regioner hadde prisøkning i 2022 for alle tre boligtyper.

Prisutviklingen var relativt lik for de ulike boligtypene. Småhus hadde den sterkeste årsveksten med 5,6 prosent, mens blokkleiligheter og eneboliger fulgte tett på med henholdsvis 5,5 og 5,0 prosent prisøkning i 2022.

Prisindeksen for brukte boliger startet opp i 1992, og siden da har det vært en sterk prisøkning på boliger. Det har vært særlig sterk prisvekst for blokkleiligheter, der prisene er mer enn tidoblet fra 1992 til 2022. En blokkleilighet som hadde en pris på 300 000 kroner i 1992, kostet om lag 3 364 000 kroner i 2022.

Figur 3. Boligprisindeksen 1992-2021. 1992=100