279074
279074
friartikkel
2016-09-22T12:45:00.000Z
no

Data til forskning

Utlån av data om introduksjonsordningen

Publisert:

Oppdatert:

Trenger du data om nyankomne innvandrere etter bosetting i kommunene? Her får du en oversikt over hvilke data og variabler du kan låne av SSB om introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere.

For å bestille data om introduksjonsordningen, må du fylle ut og krysse av for de variablene du ønsker i variabellisten for introduksjonsordningen (Excel). Listen må du legge ved søknaden du sender til SSB om lån av data.

Data fra introduksjonsordningen

Introduksjonsloven fastsetter rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere som omfattes av persongruppene som nevnt i introduksjonsloven § 2. Deltakelse i introduksjonsprogrammet gir den enkelte krav på å motta introduksjonsstønad. Programmet ble innført i 2005, utvidet fra 2012. Målet er å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, samt å forberede for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning. Data foreligger fra ordningen startet i 2005 og omfatter omfang og typer av tiltak.

SSB publiserte i 2015 for første gang en statistikk over tidligere deltakeres tilknytning til arbeidsmarkedet (sysselsatt eller arbeidsledig), utdanning, pensjon, eller ytelser fra NAV, i etterkant av deltakelse i introduksjonsordningen, ved å koble deltakerne til data fra System for persondata. Tidligere ble dette temaet dekket i Monitor for introduksjonsordningen.

Definisjon og dokumentasjon av variabler

I variabellisten finner du lenker til definisjoner av variabler og kodelister for de variablene dette er relevant for. Dokumentasjon ut over dette er å finne på statistikksidene for introduksjonsordningen.

Data innenfor andre områder

Du kan også låne flere datasett med variabler innenfor andre områder. Husk da å legge ved alle variabellistene du har fylt ut som vedlegg til søknaden om lån av data.

 

Kontakt