Ansvarlig enhet: Avdeling Nærings- og miljøstatistikk, Seksjon for næringslivets konjunkturer 

Dato: 15.04.2021 

Oppgavegiver(e): Orgnr 918 713 867 Vipps AS 

Rapporteringshyppighet: Daglig 

Kort beskrivelse av data som skal innrapporteres (omfang/antall enheter/observasjoner, type/antall variabler, mv): 

Rapportering av 2 datasett daglig som inneholder aggregerte transaksjoner pr betalingsmottaker (foretak) pr dag for hhv Bankaxept og Vipps Netthandel. Antall enheter vil være alle foretak som mottar innbetalinger fra Bankaxept og Vipps Netthandel for den enkelte dag. 

Variabler i de 2 rapportene: 

Bankaxept 

Var1: Dato 

Var2: Organisasjonsnummer foretak (9-siffer) 

Var3: Antall transaksjoner for foretaket pr dag 

Var4: Beløp i kr og øre (aggregerte transaksjoner til foretaket pr dag) 

Var5: Uttak i kr og øre (aggregerte uttak terminal pr foretak pr dag) 

 

Vipps Netthandel 

Var1: Dato 

Var2: Organisasjonsnummer foretak (9-siffer) 

Var3: Antall transaksjoner for foretaket pr dag 

Var4: Beløp i kr og øre (aggregerte transaksjoner til foretaket pr dag) 

 

Ved første dataleveranse leveres historikk med daglig frekvens tilbake til 1. januar 2018. Påfølgende daglige rapporter skal dekke foregående kalenderår og frem til gårsdagens dato inneværende år med daglig frekvens. Det avtales en akseptert forsinkelse på inntil 5 arbeidsdager til feilretting. 

Opplysningene som skal innrapporteres er av samme innhold (omfang/frekvens/aktualitet/variable) som SSB har mottatt daglig siden juni 2020, men rapporteringen endres fra opplysninger aggregert på 5-siffer Standard for næringsgruppering (SN2007) til opplysninger aggregert etter betalingsmottaker/foretaksnivå. Dagens rapportering er ikke formalisert med opplysningsplikt. 

Vurdering

 1. Forankring i det nasjonale statistikkprogrammet (oppgi kapittel og delområde) 

Data skal brukes til utvikling og utarbeidelse av offisiell statistikk som er definert i statistikkprogrammet. Foretaksrapporter over BankAxept og VippsNetthandel vil åpne muligheter for bred anvendelse i SSBs næringsstatistikk og i Nasjonalregnskapet som er forankret i det nasjonale statistikkprogrammet (jfr. 5.11. Nasjonalregnskap, 5.16. Transport og reiseliv, 5.20. Varehandel og næringslivstjenester, 5.21. Virksomheter, foretak og regnskap). Det primære bruksområdet for transaksjonsdata vil være som komponent for å estimere omsetningsverdier på foretaksnivå, men også andre utviklingsområder som f.eks. utnyttelse i sesongjusteringsrutiner og estimering av utvikling i beløp pr. transaksjon er aktuelt. 

 

 1. Begrunnelse for at opplysningene er nødvendig for utvikling av ny / forbedret statistikk, utarbeiding eller formidling av offisiell statistikk, og med klar forankring til det nasjonale statistikkprogrammet og SSBs ansvar. 

Ett av de tre hovedmålene i SSBs strategi er at vi skal samle inn, bruke og dele data til beste for samfunnet. Vi skal bidra til kvalitet og kontinuitet i grunnlagsdata og utnytte veksten i nye datakilder, samt at vi skal sørge for effektiv innhenting, bruk og deling av data. I Finansdepartementets tildelingsbrev for 2021 er det spesifisert at det i SSBs utviklingsarbeid inngår å utnytte data fra nye og eksisterende datakilder for å kontinuerlig forbedre statistikk, analyse og forskning, der transaksjonsdata trekkes frem som en viktig datakilde (jf. kap 3.3 i Statsbudsjettet 2021 - Statistisk sentralbyrå - tildelingsbrev (regjeringen.no)). Vedtaket om transaksjonsdata fra Vipps AS inngår i SSBs strategi om å utvikle smidige prosesser og løsninger for innsamling og bearbeiding av aktuelle datakilder. 

SSB produserer konjunkturstatistikk for næringslivet (bla. Detaljomsetningsindeksen). Statistikkene produseres som en del av det faste statsoppdraget og er en sentral kilde til nasjonalregnskapet, samt brukes av næringslivet, offentlige beslutningstakere og til forskning. Data samles blant annet inn ved hjelp av skjema (Altinn) fra en stor andel norske foretak. Ny teknologi for lagring og bearbeiding av store datamengder, samt at en overveiende stor andel transaksjoner fra konsument til foretak gjøres elektronisk, gjør at SSB ønsker å utnytte elektroniske transaksjonsdata som en datakilde til omsetningsstatistikk for enkelte næringer. 

Utnyttelse av elektroniske transaksjonsdata vil kunne øke kvaliteten på næringsstatistikkene, og gi muligheter for nye statistikkprodukter og statistikk med høyere aktualitet. Det skal også utredes om disse transaksjonsdata kan erstatte deler av den skjemabaserte datafangsten rettet mot næringslivet. Utnyttelse av transaksjonsdata vil dermed kunne bidra til økt innsikt, redusert oppgavebyrde for norske foretak, og lavere kostnader i statistikkproduksjonen. 

Transaksjonsdata fra Vipps AS er planlagt brukt direkte som datakilde for omsetningsverdier i næringer der slike transaksjoner er dominerende, enten alene eller sammen med andre betalingsinstrumenter, men også indirekte til kontrollformål, vekter og kalibrering av andre resultater. BankAxept-transaksjoner dekker ca 70 prosent av alle korttransaksjoner i fysiske butikker i Norge, og data for Vipps Netthandel er en voksende og viktig betalingsløsning som dekker deler av nordmenns handel over internett. 

Følgende punkter er identifisert som mulige anvendelsesområder for transaksjonsdata fra Vipps AS: 

 • Utvikling av tidlig estimat for Detaljomsetningsindeksen (DOI) 

 • Utviklingstiltak for å heve kvaliteten på Månedlig nasjonalregnskap (MNR) 

 • Redusere næringslivets oppgavebyrde ved å erstatte skjemabasert datafangst for foretak der BankAxept/VippsNetthandel utgjør majoriteten av salgsinntektene 

 • Kombinere flere typer transaksjonsdata (BankAxept, betalingsløsninger for netthandel, faktura, Internasjonale betalingskort) for å kunne konstruere samlet salgsinntekt for foretakene 

 • Framskrivninger og fordeling av omsetning registrert i SSBs kopi av Merverdiavgifts-registeret for statistisk bruk 

 • Kontroller på mikronivå og makronivå for konjunkturstatistikk, som DOI og Omsetning for tjenestenæringer, samt årlig detaljert næringsstatistikk (strukturstatistikk) 

 • Vektinformasjon i eksisterende statistikker for hyppigere oppdatering og høyere kvalitet på vekter 

 • Forbedre sesongjusteringsrutiner (identifisere handelsaktivitet pr virkedag) 

 • Estimeringer for å bryte statistikk på lav frekvens (måned, kvartal, år) ned på høyere frekvens 

 

Listen er ikke uttømmende og det er ventet at datakilden også kan utnyttes innenfor områder som så langt ikke er utredet. Dette gjelder særlig innenfor Nasjonalregnskapet, den offisielle næringsstatistikken og statistikk over bank og finansmarked som produseres av SSB. Datakilden kan også åpne for etablering av ny offisiell statistikk innenfor SSBs ansvarsområder i det nasjonale programmet for offisiell statistikk. 

 

 1. Dersom opplysningsplikten pålegges ikke-offentlig enhet; 
  Gi en vurdering av om formålet kan nås ved bruk av informasjon som er tilgjengelig fra offentlige myndigheter 

Offentlige myndigheter har ikke data med lignende informasjonsinnhold. Det er særlig frekvens og aktualitet som gjør at transaksjonsdata fra Vipps vil være særlig verdifulle i statistikkproduksjonen. SSB mottar grunnlag for merverdiavgift (omsetning) via MVA-registeret fra Skatteetaten, men dette registeret har kun terminvise opplysninger og med langt lavere aktualitet. 

 

 1. Antatt administrativ belastning på de opplysningspliktige totalt sett. Både omkostningene for å bringe informasjonen til veie på den form det skal rapporteres, og det administrative arbeidet med innrapportering skal hensyntas 

Vipps AS har vurdert hvilke kostnader de vil pådra seg dersom de pålegges å rapportere BankAxept 

og Vipps Netthandel aggregert på betalingsmottakere/foretak identifisert med 

organisasjonsnummer: 

 

a) kostnader/timeverk for å etablere rapporter 

Basert på deres erfaring, antar de inntil 1 ukeverk med bruk av spesialistkompetanse for å etablere 

rapporter, herunder utvikling, test, dokumentasjon, kvalitetssikring og intern/ekstern dialog 

 

b) Kostnader/timeverk for å drifte leveransen av rapportene løpende 

Økt arbeidsbelastning på Vipps AS vil særlig skyldes: 

 • Utvikling av daglig automatisk uttrekk av data på foretaksnivå for distribusjon. 

 • Overvåking og kontroll av daglig overføring, og eventuell feilretting. 

 • Endringer og vedlikehold av uttrekk og teknisk kommunikasjon 

 • Intern informasjon, dokumentasjon, kvalitetssikring og kompetansedeling 

Vipps anslår tidsbruken til 4 timeverk per uke, med tillegg av periodevis ekstra innsats med ekstern og intern dialog 2-3 ganger per år. Til sammen anslås tidsbruken til totalt 1-2 månedsverk per år. 

 

SSB har lagt til grunn at dagens overføringsløsning over sikker linje som alt er satt opp kan gjenbrukes. 

 

 

 1. Dersom det samles inn personopplysninger (opplysning som kan knyttes til fysisk person); 
  Bruken og behandlingen av personopplysninger, herunder beskrivelse av behovet for direkte identifiserende opplysninger 

Data inneholder ikke direkte personopplysninger, men enkeltpersonforetak (ENK) kan knyttes tilbake til person. Organisasjonsnummer kreves for å kunne koble opplysningene fra Vipps med opplysninger fra andre kilder. 

 

 1. Beskrivelse av opplysningenes «sensitivitet», både i et personvernperspektiv og et kommersielt perspektiv 

Opplysningene er ikke sensitive i lovens forstand. Variablene er av typer som SSB har fra før, men med noe annen spesifikasjon. Data vil imidlertid kunne være markedssensitive for foretak der Bankaxept og/eller Vipps Netthandel utgjør høy andel av omsetningen. Slike omsetningsdata med høy aktualitet vil kunne ha særskilt markedsinteresse/børssensitive eller være til skade for foretakets konkurransesituasjon om opplysningene kommer på avveie. 

 

 1. Beskrivelse av eventuelle særskilte informasjonssikkerhetstiltak utover de generelle tiltakene i SSB. 

SSBs generelle informasjonssikkerhetstiltak vurderes som tilstrekkelige, og data vil bli behandlet i tråd med gjeldende prosedyrer for annen tilsvarende foretaksinformasjon. 

 

 1. Beskrivelse av tiltak knyttet til dataminimering, med andre ord om opplysningene som skal rapporteres er nødvendige og relevante. Seksjon for metode skal konsulteres. Vurderingene skal både dekke omfanget og detaljeringsnivå av opplysningene. 

De spesifiserte variablene ansees som nødvendige og relevante til det utviklingsarbeidet som skal gjøres. Om det viser seg at enkelte data ikke er nødvendige og relevante på et senere tidspunkt vil SSB gå i dialog med Vipps AS for eventuelt å foreta en dataminimering. Seksjon for metoder er trukket inn i arbeidet. 

 

 1. Beskrivelse av om det er forhold ved opplysningene som tilsier begrensninger i sekundærbruk, jf stl § 14, f.eks. at opplysningene har særskilt kommersiell verdi, er opphavsrettslig beskyttet eller vil kunne utgjøre fare for rikets sikkerhet. Slike opplysninger skal merkes (flagges) ved mottak. 

Datakilden har særskilt kommersiell verdi for Vipps AS. Vipps AS selger de samme opplysningene som aggregerte og anonymiserte data til næringslivet som benytter dette til innsikt i markedsutvikling og beslutningsstøtte. Et av deres fortrinn er frekvensen på rapporteringen. Den kommersielle verdien av data avtar over tid, og vil ha lav kommersiell verdi etter at SSBs offisielle omsetningsindekser er publisert. 

 

Vipps AS ber om at SSB hensyntar dette i sin publisering av offisiell statistikk og ikke publiserer konkurrende produkter. SSB har ingen planer om å publisere data for daglige transaksjoner og heller ikke med den aktualiteten Vipps AS tilbyr sine kunder. Datamaterialet kan imidlertid deles med andre for forskning og analyse i henhold til statistikklovens §14. For å sikre forutsigbarhet for Vipps bør det i vedtaket om opplysningsplikt angis at data ikke kan utleveres før 15 dager etter tellingsperiodens utløp. Etter statistikkforskriften vil data uansett ikke kunne utleveres før SSB har publisert offisiell statistikk som utnytter datagrunnlaget. 

 

 1. Beskrivelse av Metodeseksjonens vurdering av bruk av algoritmer mv, dersom saken gjelder beslutning om innrapportering av nye ustrukturerte datakilder. 

For å utarbeide offisiell statistikk basert på foretaksrapporter over BankAxept og Vipps Netthandel, er statistiske justeringer nødvendige: 

 • Hverken BankAxept eller Vipps Netthandel data er heldekkende for de relevante populasjonene for statistikken. 

 • Virksomhet er i flere sammenhenger den relevante statistiske enheten, mens juridisk foretak er enheten i transaksjonsdataene. 

 • Transaksjonsverdier i foretaksrapporter over BankAxept og Vipps Netthandel inneholder MVA av varierende sats, og en ønsker også å publisere statistikk uten MVA. 

 • Det forekommer i en del tilfeller avvik mellom det faktiske kjøpsbeløp og tilsvarende verdi i foretaksrapportene. 

Disse problemstillingene må håndteres i produksjon av offisiell statistikk, og metodeseksjonen antar at det skal la seg gjøre. Beregningsopplegg vil utarbeides når datamaterialet blir tilgjengelig.