Statistikk gir grunnlag for faktabasert utvikling og et velfungerende demokrati. For at folk skal ha tillit til statistikken må den utvikles, produseres og formidles som et fellesgode uavhengig av politisk og annen ekstern påvirkning.

Den offisielle statistikken skal ha allmenn interesse, dekke brede brukerbehov og bidra til allmenn folkeopplysning. Videre skal den understøtte analyse, forskning, beslutningstaking og generell samfunnsdebatt.

Bakgrunn

Statistikkprogrammet for årene 2024–2027 ble vedtatt av Kongen i statsråd 15. desember 2023. Det er forankret i Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå. Forslaget til statistikkprogram ble utarbeidet av Statistisk sentralbyrå etter samråd med Utvalget for offisiell statistikk. Utvalget er et rådgivende organ som består av offentlige myndigheter som er ansvarlige for offisiell statistikk eller eier registre som er sentrale kilder for statistikkene.

Statistikkprogrammet gir en ramme for det norske statistikksystemet. Det angir hvilke statistikkområder som dekkes, og hvilke offentlige myndigheter som er ansvarlige for statistikkene. Offisiell statistikk er avgrenset til statistikk som omfattes av programmet.

Programmets omfang og innhold

Statistikkprogrammet er inndelt i 21 tematiske hovedområder og sier noe om betydningen av disse områdene og behovet for statistikk. Hovedområdene er igjen delt inn i til sammen 91 delområder. Programmet beskriver formålet med statistikken på delområdene og gir informasjon om de viktigste innholdselementene. Beskrivelsen omfatter ofte en kort omtale av viktige bruksområder eller brukere og i noen tilfeller datakilder eller andre relevante aspekter ved statistikkområdet. Statistikkprogrammet angir hvilke offentlige myndigheter som er produsentansvarlige innenfor hvert delområde.

Programmet beskriver ikke i detalj de enkelte statistikkene. Offisiell statistikk må tilpasses endrede brukerbehov, nye datakilder og ny teknologi, og statistikkene vil kunne endres i perioden innenfor rammen av programmet. Beskrivelsen omfatter utviklingsoppgaver for ny eller forbedret statistikk som er planlagt gjennomført i programperioden, samt noen temaer som skal avklares med tanke på utvikling på lenger sikt.

Lovpålagte forpliktelser om statistikk etter vedlegg XXI i EØS-avtalen spesifiseres for hvert delområde. Andre internasjonale forpliktelser eller rapporteringer omtales i særskilte tilfeller.

Statistikkene som omfattes av programmet

Det er laget en oversikt over hvilke statistikker som er inkludert i statistikkprogrammet. Den siste er foreløpig per 1. januar 2024 (xlsm). Oversikten viser hvilken offentlig myndighet som er ansvarlig for statistikken, hvilket statistikkområde den tilhører og publiseringshyppighet nasjonalt. EØS-forpliktelser gjelder i denne sammenheng statistikkrettsakter som inngår i EØS-avtalens vedlegg XXI. Forkortelsene for internasjonale forpliktelser og navn på datakilder er forklart i oversikten. Datakilder er delt i tre hovedkategorier: Statistiske – kilder som har statistikk som formål (utvalgsundersøkelser, tellinger, eller andre statistikker), administrative (eksempelvis offentlige og private registre), og andre.

Se også

Dokumentasjon for nasjonalt program for offisiell statistikk 2021-2023

Dokumentasjon for nasjonalt program for offisiell statistikk 2024-2027