Den offisielle statistikken i Europa skal ha høy kvalitet og tillit hos brukerne. For å sikre dette, gjennomføres det jevnlig eksterne fagfellevurderinger av statistikkproduksjonen i de europeiske landene. I perioden 2021-2023 skal alle medlemslandene i det europeiske statistikksystemet gjennom en slik fagfellevurdering, en såkalt peer review.

Møter med viktige brukere

Norge var et av de første landene ut i denne runden med fagfellevurderinger. Høsten 2021 hadde SSB og fire andre statistikkproduserende myndigheter derfor tett kontakt med et eksternt ekspertteam som vurderte det norske statistikksystemet. De fire andre statistikkprodusentene er Fiskeridirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norsk institutt for bioøkonomi og Utlendingsdirektoratet, som alle rapporterer til den europeiske statistikkmyndigheten Eurostat.

Ekspertene fikk også innspill i møter med brukere av offisiell statistikk hos offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner, forskningsinstitutter og norske medier.

God utvikling siden forrige peer review

Rapporten om SSB og det norske statistikksystemet kan lastes ned som PDF.

Den sentrale tilbakemeldingen er at det er gjort godt arbeid med utvikling av det norske statistikksystemet siden forrige peer review i 2014. Evalueringen trekker spesielt fram det nye rammeverket for offisiell statistikk, med ny statistikklov, nytt nasjonalt program for offisiell statistikk og etableringen av Utvalget for offisiell statistikk, som et betydelig framskritt.

Rapporten legger også vekt på den høye tilliten SSB og offisiell statistikk har i den norske offentligheten. Det samme gjelder kompetansen ekspertteamet møtte hos medarbeiderne i SSB og de andre statistikkprodusentene, og inntrykket de fikk av en åpen, norsk arbeidskultur. Rapporten nevner også samarbeidsavtalene med eiere av administrative registre, rammeverket for kvalitet i norsk offisiell statistikk og arbeidet med å ta i bruk nye datakilder som eksempler på nyskapende initiativer som bør kunne være inspirerende for statistikkmyndigheter i andre land.

På Eurostats nettsted ligger mer informasjon, samt rapporter fra flere land.

15 anbefalinger om forbedringer

Ekspertteamet fant ingen forhold som er i strid med retningslinjene for europeisk statistikk. Rapporten inneholder derimot 15 anbefalinger på områder der teamet mener SSB og de andre statistikkprodusentene kan bli bedre. Mange av disse anbefalingene går på mer detaljert planlegging av allerede igangsatte initiativer, bedre synliggjøring av kvalitetsarbeidet som blir gjort og tettere samarbeid mellom norske statistikkprodusenter.

Blant anbefalingene som blir gitt er blant annet å videreutvikle det nasjonale programmet for offisiell statistikk og lage en tiltaksplan for kvalitetsforbedringer i det norske statistikksystemet. Ekspertteamet anbefaler også at SSB vurderer mulighetene for å publisere mer detaljert statistikk, styrke kontakten med brukerne og videreutvikle tjenestene for tilgang til mikrodata. De andre myndighetene blir på sin side anbefalt å tydeliggjøre rollen de har som produsenter av offisiell statistikk, både internt i organisasjonene og eksternt for eksempel på egne nettsider.

Som svar på anbefalingene fra ekspertteamet har SSB og de fire andre statistikkprodusentene laget en oppfølgingsplan med 39 forbedringstiltak. Det skal rapporteres årlig til Eurostat om gjennomføring av disse forbedringene fram til utgangen av 2027. Tiltaksplanen som følger opp anbefalingene fra peer review-rapporten kan lastes ned som PDF.