KOSTRA

Region A Statistikker

Statistikk

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 23 av 23
Nær halvparten i arbeid etter fullført kvalifiseringsprogram

I 2021 gikk i underkant av 46 prosent av dem som fullførte kvalifiseringsprogrammet over til ordinært heltids- eller deltidsarbeid. Det har vært en jevn økning i overgang til arbeid for denne gruppen siden 2013, da kun i underkant av 27 prosent av deltakerne gikk til ordinært arbeid.

Pilotundersøkelse om oppdeling av KOSTRA-funksjon 254

Dette notatet beskriver en pilotundersøkelse SSB gjennomførte på vegne av Arbeidsutvalget for oppdeling av KOSTRA-funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende.

Bygging i sårbare områder øker

I 2021 økte antallet byggesøknader i områder med arealrestriksjoner. De miljørelaterte temaplanene blir eldre. Kommunene innvilget i 2021 nær 1 500 færre dispensasjoner for motorferdsel i utmark enn året før.

Stadig færre mottar sosialhjelp

Fra 2020 til 2021 har antall mottakere av økonomisk sosialhjelp gått ned med 4,3 prosent. I samme periode er også summen av utbetalingene redusert med 1,9 prosent.

0,7 prosent av ledningsnettet ble fornyet i fjor

I 2021 lå fornyelsen av kommunalt vannledningsnett på 0,7 prosent. Gitt denne fornyelsestakten, og ingen nylegging framover, vil det ta nærmere 150 år å fornye hele ledningsnettet.

Nøkkeltall for KOSTRA

I 2021 utgjorde kommunenes samlede brutto driftsutgifter 519,6 milliarder kroner. I fylkeskommunene var beløpet 92,9 milliarder.

9 av 10 kandidater bestod fag- eller svenneprøven

Skoleåret 2020/2021 bestod 93 prosent av kandidatene fag- eller svenneprøven. Sammenligner vi elever etter utdanningsprogram, har kandidatene som tok fag- eller svenneprøve i design og håndverk, lavest andel bestått.

Færre konserter og kulturarrangement i kirkelig regi

Kirkebyggene har blitt mye brukt som arena for ulike arrangement i flere år. Antall konserter og kulturarrangement innrapportert i 2020 har vært langt færre enn de foregående årene. Deltakelsen på disse arrangementene var også rekordlav.

Kyrkjeleg fellesråd – rapportering 2021

Notatet « Kyrkjeleg fellesråd - rapportering 2021» er meint å vere ei samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av fellesråda/sokneråda sine interne årsrekneskap til rekneskapsrapport tilpassa KOSTRA-kyrkje.

KOSTRA-rapportering 2021

Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2021» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av kommunenes interne årsregnskap til årsregnskap i henhold til KOSTRA.

Færre i arbeid etter endt introduksjonsprogram

Av de nær 8 100 som gikk ut av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2019, var 61 prosent i arbeid eller utdanning ett år etter endt program. For de som avsluttet året før, var andelen 66 prosent.

9 av 10 fikk oppfylt førsteønsket på studieforberedende

86 prosent av elevene i Vg1 fikk oppfylt førsteønsket sitt på høsten i skoleåret 2020/2021. Flere på studieforberedende utdanningsprogram fikk oppfylt førsteønsket enn på yrkesfag.

Antall konfirmasjoner synker jevnt

På tross av et annerledes år i 2020 er ikke nedgangen i antall konfirmasjoner vesentlig større enn tidligere år. Heller ikke andelen konfirmerte blant 15-åringer har større nedgang enn tidligere år.

4 av 5 kommuner med psykolog i helse- og omsorg

Fra og med 2020 er kommunene pålagt å ha psykologkompetanse i helse- og omsorgstjenesten. 84 prosent av kommunene hadde slik kompetanse ved utgangen av fjoråret, men det er samtidig regionale forskjeller. På landsbasis har det vært en stor vekst i psykologårsverk i helse- og omsorgstjenesten mellom 2015 og 2020.

Markant auke i hushaldsavfall

Hushalda har aldri kasta så mykje avfall som i korona-året 2020. Med 449 kilo per innbyggar vart rekorden frå 2014 på 441 kilo slått. Den totale mengda avfall frå hushalda i 2020 var på 2 418 tusen tonn – ein auke på 6 prosent frå året før.

Mindre aktivitet i barnevernet - størst reduksjon for dei minste barna

Barnevernstenestene starta 3 prosent færre undersøkingar, og vel 3 prosent færre barn og unge fekk barnevernstiltak i 2020 enn året før. Det er størst reduksjon blant barn under skolealder.

Mer motorferdsel innvilget og mer bygging i sårbare områder

Kommunene innvilget 12 300 søknader om motorferdsel i utmark, en oppgang på 2 000 fra året før og flest siden 2016. Over 90 prosent av byggesøknadene ble innvilget i områder med restriksjoner på tiltak.

Færre utførte beredskapsøvelser

Kun 32 prosent av de 1 095 kommunale vannverkene her i landet har utført beredskapsøvelse det siste året. Dette er en nedgang på 10 prosentpoeng sammenlignet med 2019, da nivået lå på 42 prosent.

Fortsatt nedgang i antall sosialhjelpsmottakere

Fra 2019 til 2020 har antall mottakere av økonomisk sosialhjelp gått ned med 4,3 prosent. I samme periode er også summen av utbetalingene redusert med 2,3 prosent.

Redusert kommunalt fritidstilbud i 2020

Nye KOSTRA-tall viser at koronapandemien hadde store konsekvenser for de kommunale fritidstilbudene. Det var reduserte åpningstider og færre fysiske tilbud i 2020. Samtidig var driftsutgiftene og tilskuddene til barn og unge på samme nivå som tidligere år.

Kraftig nedgang i antall døpte

I 2020 ble det døpt 23 800 personer i Den norske kirke. Dette er over 4 000 færre enn året før og det laveste antallet registrert i SSBs statistikk som går tilbake til 2005.

En tredjedel færre deltakere i introduksjonsprogrammet

I løpet av 2020 deltok nær 13 900 personer i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere, dette var nedgang på en tredjedel fra året før.

Mindre nydyrking

I 2020 ble det godkjent 1 100 søknader om nydyrking i 223 kommuner. Det ble søkt om nydyrking av til sammen 23 100 dekar, mot 30 000 dekar året før. I alt 21 600 dekar ble godkjent for nydyrking i 2020, 6 500 dekar eller 23 prosent mindre enn året før.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet KOSTRA.