Retningslinjene for hvordan det norske utslippsregnskapet skal beregnes fastsettes av FN’s klimakonvensjon (IPCC). Statistikken Utslipp til luft gjør sine beregninger i tråd med disse. For å kunne summere ulike klimagasser i et totalutslipp vektes hver klimagass etter en gitt GWP-verdi (Global Warming Potential) er et mål på de ulike drivhusgassenes effekt når det gjelder global oppvarming. GWP-verdien for en gass defineres som den påvirkning på drivhuseffekten som ett tonn av gassen har, sammenlignet med ett tonn av CO2. Ved hjelp av GWP-verdiene blir utslippene av klimagasser veid sammen til CO2-ekvivalenter. slik at hver gass regnes om til CO2-ekvivalenter.

Da Statistisk sentralbyrå publiserte endelige tall for Utslipp til luft for 2021 var det etter GWP-verdier fastsatt i IPCCs fjerde hovedrapport etter Kyotoavtalen (snl.no) (AR4). Ved rapportering til FN (unfccc.int) ble utslippene omregnet til å være etter IPCCs femte hovedrapport etter Parisavtalen (snl.no) (AR5). Fra og med foreløpige tall for 2022 publiserer Statistisk sentralbyrå klimagassutslipp etter AR5.

Endringer i GWP-verdier

Ved overgang fra AR4 til AR5 er GWP-verdiene endret. En oversikt over endringene er gitt i Tabell 1. Tabellen viser for eksempel at ett tonn metan tilsvarer 28 tonn CO2-ekvivalenter etter AR5, mens tilsvarende mengde ved AR4 var 25 tonn CO2-ekvivalenter.

Tabell 1. GWP-verdier etter AR4 og AR5 for ulike klimagasser

GassGWP-verdi AR4GWP-verdi AR5
Karbondioksid, CO211
Metan, CH42528
Lystgass, N2O298 265
HFK-2314 80012 400
HFK-32675677
HFK-1253 5003 170
HFK-134a1 4301 300
HFK-1341 1001 120
HFK-143a4 4704 800
HFK-143353328
HFK-152a124138
HFK-227ea3 2203 350
PFK-147 3906 630
PFK-11612 20011 100
PFK-2188 8308 900
SF622 80023 500

Effekt av å innføre oppdaterte GWP-verdier

Samlet sett har ikke overgangen i GWP-verdier fra AR4 til AR5 endret utslippsnivåene i CO2-ekvivalenter vesentlig. Gjennom tidsserien har nivået økt med mellom 0 og 0,6 prosent, tilsvarende en årlig gjennomsnittlig økning på 0,4 prosent. Dette til tross for at GWP-verdien for enkelte gasser er endret vesentlig. I Figur 2 vises endringen i nivå pr gass. Det er da kun metan som øker av betydning, mens de nye verdiene for lystgass og PFK’er til dels motvirker denne økningen. Justeringer knyttet til SF6 og HFK er lave, og av mindre påvirkning i det store bildet.

Figur 1. Endring i utslipp av klimagass ved AR5 sammenlignet med AR4, 1990-2021, 1000 tonn CO2 ekvivalenter pr gass.

De oppdaterte GWP-verdiene fører heller ikke til store endringer mellom de ulike utslippskildene. En sammenligning av totale klimagassutslipp i 2021 er vist i figur 2. Det vi kan se er at jordbruk og andre kilder (inkludert avfall og avløp) forsiktig øker sin andel av totalen, mens transport, samt industri og bergverk får en noe lavere andel av totalen. For oppvarming, energiforsyning og olje- og gassutvinning er det ingen endring.

Figur 2. Andel av utslipp pr kilde i 2021 beregnet med AR4 og AR5.