Årsaken til nedgangen i avfallsmengder i byggenæringen er hovedsakelig redusert aktivitet i 2021. Det kan skyldes både prisøkning på byggematerialer og begrenset tilgang på arbeidskraft etter koronaåret 2020.

Nedgang i avfall fra byggeaktivitet

Til sammenligning med året før gikk byggavfall ned fra 2,14 millioner tonn i 2020 til 1,82 millioner tonn i 2021. Dette utgjør en nedgang på cirka 15 prosent. 

Mesteparten av avfall fra Gjenspeiler byggeaktivitet uavhengig av hvem som utfører aktiviteten. Statistikken fanger imidlertid ikke opp uregistrert oppussing på privat basis. består av materialer som er lite forurenset, og som kan deponeres eller brukes om igjen uten spesielle miljøhensyn. En del bygningsmaterialer inneholder imidlertid både miljøgifter og andre farlige avfallstyper som det er viktig å håndtere på en forsvarlig måte.

Tyngre materialer som tegl, betong, asfalt og metaller utgjør omtrent 62 prosent av byggavfallet. De fleste avfallsfraksjoner er rene, utsorterte fraksjoner, cirka 14 prosent avfall er blandet avfall, samme prosent som i 2020.

Om lag 42 prosent av byggavfallet kommer fra riving av bygninger, cirka en tredjedel av avfallet kommer fra boliger som bygges nytt og resten av avfallet kommer fra rehabilitering av bygg.

Figur 1. Genererte mengder avfall fra nybygging, rehabilitering og riving. Tonn. 2021

Betydelig økning i materialgjenvinning av byggavfall

Statistikken for behandling av avfall er basert på opplysninger fra et utvalg av avfallsinnsamlere i Norge. Avfall som benyttes til for eksempel veiunderlag og dekkmasser, regnes også som Utnyttelse av avfallet, slik at materialet beholdes helt eller delvis. Et eksempel er produksjon av råvarepapir fra innsamlet returpapir. i denne sammenheng. 

Beregningene viser at 55 prosent av avfallet fra byggeaktivitet ble levert til materialgjenvinning. Det er 11 prosent mer enn i 2020. Både Brenning av avfall der energien er blitt utnyttet, f.eks. til fjernvarme. Dersom avfall erstatter annet brensel til bruk i produksjon eller oppvarming ved bedriften, regnes det som energiutnyttet. og deponering av byggavfall var på henholdsvis cirka 19 og 23 prosent i 2021. Deponering av byggavfall gikk ned med 2 prosent, mens energiutnyttelse gikk ned 6 prosent i 2021 sammenlignet med året før. Omtrent 2 prosent av avfallet gikk til Innebærer at avfallet ikke er registrert innlevert til godkjent mottager. Avfallet kan da være håndtert på en godkjent og trygg måte, eller det kan være håndtert ulovlig og i verste fall skade mennesker og natur. Det er ønskelig å redusere denne kategorien mest mulig da det skaper usikkerhet om hvorvidt avfallet er behandlet forsvarlig eller ei. som var 4 prosent mindre enn 2020.

Utsorterte mengder av metall, papir, glass og plast sendes til materialgjenvinning, mens mye av treavfallet går til forbrenning med energiutnyttelse.

I 2021 ble alt av asfalt og metaller sendt til materialgjenvinning. Også papir, glass og betong og tyngre materialer ble hovedsakelig materialgjenvunnet. Her var prosentene på henholdsvis, 98, 95 og 70 prosent i 2021.

Økning i materialgjenvinning i 2021 kan muligens skyldes ny forskrift for nyttig bruk av lett forurenset betong. I 2020 ble det vedtatt en forskrift for nyttig bruk av lett forurenset betong – kapittel 14A i avfallsforskriften.

Figur 2. Behandling av avfall fra nybygging, rehabilitering og riving. 2021. Prosent