Innhold i artikkelen:

SSBs kartportal (kart.ssb.no)

SSBs kartportal kart.ssb.no har fått nytt og moderne brukergrensesnitt. Du finner nå oppdatert statistikk på rutenett for folkemengde, bygninger og boliger helt ned til 250 meters ruter. Nå kan du også dele innholdet på nettsteder og i sosiale medier. WMS- og WFS-tjenestene har fått nye adresser. På nye kart.ssb.no er også virksomheter og jordbruksbedrifter på rutenett, samt avgrensninger av tettsteder, sentrumssoner og strandsoner.

Skjermbilde av karttjenesten kart.ssb.no. På denne tjenesten kan brukere få innsyn i de GIS-datasettene som produseres og forvaltes av Statistisk sentralbyrå.

Statistikk og tjenester knyttet til kart kan deles inn etter hvilke områdeavgrensinger statistikken er koblet til; administrative inndelinger, dynamiske avgrensinger og rutenett.

Statistikk etter administrative inndelinger

Statistikk har tradisjonelt vært knyttet til administrative eller statistiske inndelinger av landet. Eksempler på dette er kommuner og fylker, og aggregeringer av disse, eller grunnkretser og bydeler. Liste over gjeldende administrative og statistiske inndelinger finnes under ”Region” i System for klassifikasjoner og kodelister ( Klass ).

Skjermbilde fra kart.ssb.no som illustrerer administrative inndelinger i Norge, dvs opptegning av kommune- og fylkesgrenser i et utsnitt fra sør-Norge.

Nedlasting av rutenettstatistikk

I en del sammenhenger vil det være mer hensiktsmessig å presentere statistikk på et fast geografisk rutenett. Til dette er det fastsatt et eget nasjonalt standard rutenett for statistikk. Fordelen med rutenett er nettopp at de er faste og like store avgrensinger, i motsetning til for eksempel kommuner som varierer i størrelse både mellom kommuner og over tid (for eksempel pga kommunesammenslåinger).

Skjermbilde fra kart.ssb.no som viser hvordan et rutenett med rutenettstørrelse dekker Norges geografi og kan brukes til statistiske formål.

Mer informasjon finnes i et eget notat om rutenett og bruk av statistikk på ruter.

SSB utarbeider statistikk knyttet til det offisielle rutenett for statistikk i Norge. Ved hjelp av rutenett-ID kan rutenettstatistikk knyttes til kart. Rutenettstatistikken er lagt ut som kommaseparerte filer og kan knyttes til rutenett med ulike rutestørrelser, 250 x 250 meter, 1 x 1 kilometer og 5 x 5 kilometer.

P.g.a. betydelige endringer i håndtering av konfidensialitet knyttet til befolkningsstatistikk på rutenett har det vært jobbet med nye metoder. Metoden skal dokumenteres og gi veiledning i bruk av statistikken. Statistikken er nå frigitt som foreløpige tall.

Oppdaterte datasett: 2001-2010 (alle rutestørrelser og årganger i en zip-fil)

Foreløpige tall: 2022, 2021, 2020

Befolkningsstatistikk på rutenett størrelse 250 x 250m i ZIP-filer:
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001

Befolkningsstatistikk på rutenett størrelse 1000 x 1000m i ZIP-filer:
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001

Oppdaterte datasett: 2001-2010 (alle rutestørrelser og årganger i en ZIP-fil).

Befolkningsstatistikk på rutenett størrelse 5000 x 5000m i ZIP-filer:
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001

Oppdaterte datasett:2001-2010 (alle rutestørrelser og årganger i en ZIP-fil.

Boligstatistikk (DWE) rutestørrelse 250 x 250 m:
2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008

Boligstatistikk (DWE) rutestørrelse 1000 x 1000 m:
2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008

Boligstatistikk (DWE) rutestørrelse 5000 x 5000 m:
2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008

Rutestørrelse 250 x 250m
2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008

Rutestørrelse 1000 x 1000m
2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008

Rutestørrelse 5000 x 5000m
2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008

Rutestørrelse 250 x 250m
2022, 2021, 2020, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013

Rutestørrelse 1000 x 1000m
2022, 2021, 2020, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013

Rutestørrelse 1000 x 1000m
2015, 2014, 2013, 2009, 2008

Rutestørrelse 5000 x 5000m
2015, 2014, 2013, 2009, 2008

Rutestørrelse 1000 x 1000m
2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008

Rutestørrelse 5000 x 5000m
2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008

Rutestørrelse 250 x 250m
2017, 2018, 2019

Analyseruter: 2017, 2019

Dynamiske avgrensninger soner
2018, 2019, 2020, 2021

Nedlasting av datasett med dynamiske avgrensinger

I en del sammenhenger er det interessant å følge utvikling over tid for fenomener som ikke følger administrative inndelinger, og hvor rutenett ikke egner seg like godt.

Eksempler på dette er avgrensing av sentrumssoner og tettsteder.

Skjermbilde fra kart.ssb.no som viser hvordan et tettstedsområde, her tettstedet Oslo, er tegnet opp på et Norgeskart med angitte grenser for tettstedet.

Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling.

Tettstedsdefinisjonen:

 1. En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der (ca. 60-70 boliger).
 2. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. Disse husklyngene kalles tettstedssatellitter.

SSB oppdaterer tettstedsavgrensningene hvert år og legger ut de digitale grensene for nedlasting.

Nedlasting av ZIP-filer

Her kan digitale grenser for tettsteder lastes ned. Dataene ligger i Shapeformat. For eldre årganger finnes dataene også i SOSI-format. De er i projeksjonen UTM sone 33 med datum ETRS89. Filene er komprimert med Winzip.

Digitale grenser for tettsteder i zip-format:
2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Sentrumssoner avgrenses også hvert år og legges ut for nedlasting. SSB definerer sentrumssoner slik:

 1. En sentrumssone er et område satt sammen av en eller flere sentrumskjerner og en sone på 100 meter rundt.
 2. En sentrumskjerne er et område med mer enn tre ulike hovednæringsgrupper med sentrumsfunksjoner. I tillegg til detaljvarehandel, må offentlig administrasjon eller helse- og sosialtjenester eller annen sosial og personlig service være representert. Avstanden mellom bedriftene skal ikke være mer enn 50 meter. Det må være minst 50 ansatte.

Last ned ZIP-filer

Her kan digitale grenser for sentrumssoner lastes ned. Dataene ligger i Shapeformat. For eldre årganger finnes dataene også i SOSI-format. De er i projeksjonen UTM sone 33 med datum ETRS89. Filene er komprimert med Winzip.

Digitale grenser for sentrumssoner i zip-format:
2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Potensielt tilgjengelig strandsone er et geografisk område som avgrenses hvert år. Grensene vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet.

SSB definerer tilgjengelig strandsone slik:

 1. 100-metersbeltet lands hovedlandets kystlinje som ikke er påvirket av bygninger og bygningsnært areal, dyrket mark, jernbane og vei.
 2. Bygningsnært areal er strandsoneareal som er bebygget (bygningers grunnflate uansett bygningstype) eller ligger 50 meter fra ytterveggen av boliger (med unntak av naust, båthus og sjøbuer), industribygninger og hotellbygninger.

SSB oppdaterer avgrensning av tilgjengelige strandsone hvert år og legger ut de digitale grensene for nedlasting.

Klikk her for å se strandsoner på kartløsning.

Last ned ZIP-fil

Her kan digitale grenser for tilgjengelig strandsone lastes ned. Dataene ligger i Shapeformat. For eldre årganger finnes dataene også i SOSI-format. De er i projeksjonen UTM sone 33 med datum ETRS89. Filene er komprimert med Winzip.

2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

(Store datasett - ta kontakt med en av kontaktpersonene nedenfor dersom du ønsker å få oversendt filer.)

Fritidsbyggområder (Tettbygde) avgrenses hvert år og legges ut for nedlastning. Formålet med datasett og statistikk er å kunne følge arealutviklingen på fritidsbebyggelse i Norge, ved å følge utviklingen av antall fritidsbygg innen fritidsbyggområder etter bygningstype og områdestørrelse over tid.

 1. Med fritidsbyggområde (tettbygde) menes en samling med minst 5 fritidsbygg, der avstanden mellom byggene ikke overstiger 75 meter
 2. Datakilder for avgrensing av områdene:
  a. Kategorien Fritidsbolig i bygningsregisteret til Matrikkelen.
  (Bygningstyper 161, 162 og 163)
  b. Arealfigurer i SSBs kartdatasett : Arealbruk (SSB-Arealbruk)

Last ned ZIP-fil

Her kan digitale grenser for fritidsbyggområder (tettbygde) lastes ned. Dataene ligger i Shapeformat. De er i projeksjonen UTM sone 33 med datum ETRS89. Filene er komprimert med Winzip.

2021

(Store datasett - ta kontakt med en av kontaktpersonene nedenfor dersom du ønsker å få oversendt filer.)