Næringsgruppering i nasjonalregnskapet

Ingress

55, 56 Hovednæringer i nasjonalregnskapet + Næringsgruppering A64

55, 56 Hovednæringer i nasjonalregnskapet

Næringsgruppering A641

SN2007

Jordbruk og skogbruk

Jordbruk, jakt og viltstell

01

 

Skogbruk

02

Fiske, fangst og akvakultur

Fiske og fangst

03.1

 

Akvakultur

03.2

Bergverksdrift

Bergverksdrift

05, 07, 08 og 09.09

Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester

 

 

  Utvinning av råolje og naturgass

Utvinning av råolje og naturgass

06

  Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass

Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass

09.01

Industri

 

 

  Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri

Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri

10−12

    Tekstil., beklednings. og lærvareindustri

Tekstil., beklednings. og lærvareindustri

13−15

     Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler

Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler

16

     Produksjon av papir og papirvarer

Produksjon av papir og papirvarer

17

   Trykking og reproduksjon av innspilte opptak

Trykking og reproduksjon av innspilte opptak

18

  Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

19−21

    Produksjon av kjemiske råvarer

 

20.11−20.15

    Gummivare. og plastindustri, mineralproduktindustri

Produksjon av gummi. og plastprodukter

22

 

Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter

23

    Produksjon av metaller

Produksjon av metaller

24

   Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskin

Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr

25

 

Produksjon av datamaskiner og elektroniske produkter

26

 

Produksjon av elektrisk utstyr

27

 

Produksjon av maskiner og utstyr ellers

28

   Verftsindustri og annen transportmiddelindustri

Produksjon av motorvogner og tilhengere

29

 

Verftsindustri og annen transportmiddelindustri

30

   Produksjon av møbler og annen industriproduksjon

Produksjon av møbler og annen industriproduksjon

31, 32

   Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr

Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr

33

Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning

Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning

35

Vannforsyning, avløp og renovasjon

Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann

36

 

Avløps- og renovasjonsvirksomhet

37−39

Bygge- og anleggsvirksomhet

Bygge- og anleggsvirksomhet

41−43

Varehandel og reparasjon av motorvogner

Handel med og reparasjoner av motorvogner

45

 

Agentur og engroshandel, unntatt med motorvogner

46

 

Detaljhandel, unntatt med motorvogner

47

Rørtransport

Rørtransport

49.5

Utenriks sjøfart

Utenriks sjøfart

50.101, 50.201

Transport utenom utenriks sjøfart

Landtransport, unntatt rørtransport

49.1−49.4

 

Innenriks sjøfart og supplyvirksomhet

50.102,  50.202, 50.109, 50.3, 50.4, 50.203 og 50.204

 

Lufttransport

51

 

Lagring og andre tjenester tilknyttet transport

52

Post og distribusjonsvirksomhet

Post og distribusjonsvirksomhet

53

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Overnattings- og serveringsvirksomhet

55, 56

Informasjon og kommunikasjon

Forlagsvirksomhet

58

 

Film-, video- og musikkproduksjon, kringkasting

59, 60

 

Telekommunikasjon

61

 

Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi og informasjonstjenester

62, 63

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

Finansieringsvirksomhet

64

 

Forsikringsvirksomhet, unntatt offentlige trygdeordninger

65

 

Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet

66

Omsetning og drift av fast eiendom

Omsetning og drift av fast eiendom

68

Boligtjenester, egen bolig2

 

Inngår ikke i SN2007 

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting, administrativ rådgiving

69, 70

 

Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet

71

 

Forskning og utviklingsarbeid

72

 

Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser

73

 

Annen faglig og teknisk tjenesteyting og veterinærtjenester

74, 75

Forretningsmessig tjenesteyting

Utleie- og leasingvirksomhet

77

 

Arbeidskrafttjenester

78

 

Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet

79

 

Vakttjeneste og tjenester tilknyttet eiendomsdrift

80−82

Offentlig administrasjon og forsvar

Offentlig administrasjon og forsvar

84

Undervisning

Undervisning

85

Helse- og omsorgstjenester

Helsetjenester

86

 

Pleie- og omsorgstjenester, barnehager og SFO

87, 88

Kultur, underholdning og annen tjenesteyting

Kunstnerisk virksomhet, underholdning og spill

90−92

 

Sports- og fritidsaktiviteter

93

 

Aktiviteter i medlemsorganisasjoner

94, 99

 

Reparasjoner av datamaskiner og husholdningsvarer

95

 

Annen personlig tjenesteyting

96

 

Lønnet arbeid i private husholdninger

97

   

Fastlands-Norge

 

Enheter i alle næringer, unntatt 06, 49.5, 50.101 og 50.201

Offentlig forvaltning

 

Enheter med sektor offentlig forvaltning, alle næringer

  Statsforvaltning

 

Enheter med sektor statlig forvaltning, alle næringer

  Sivil forvaltning

 

Enheter med sektor statlig forvaltning, unntatt forsvar

  Forsvar

 

Enheter med sektor statlig forvaltning, forsvar

  Kommuneforvaltning

 

Enheter med sektor kommunal forvaltning, alle næringer

A64 refererer til Eurostats gruppering av næringer, spesifisert i ESA 2010, Chapter 23 Classifications, som skal nyttes ved rapportering av gitte tabeller til Eurostat. I våre nasjonale tabeller er det foretatt en tilpasning til norske forhold som gjør at vi viser litt flere detaljer enn den rene A64 grupperingen.

Næringen boligtjenester, egen bolig, er konstruert i nasjonalregnskapet for å fange opp husholdningenes investeringer i egen bolig, med beregnet produksjon av boligtjenester og tilknyttet produktinnsats og kapitalslit. Det inngår ikke sysselsetting og lønn i denne næringen.

Næringsgruppering A38 og A64

Næringsgruppering A381

Næringsgruppering A642

SN2007

Jordbruk, skogbruk og fiske

Jordbruk, jakt og viltstell

0.1

 

Skogbruk

0.2

 

Fiske og fangst

03.1

 

Akvakultur

03.2

Bergverksdrift og oljeutvinning

Bergverksdrift

05, 07, 08 og 09.09

 

Utvinning av råolje og naturgass

06

 

Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass

09.01

Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri

Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri

10−12

Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri

Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri

13−15

Trelast-, papirindustri og trykking

Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler

16

 

Produksjon av papir og papirvarer

17

 

Trykking og reproduksjon av innspilte opptak

18

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

19−21

Produksjon av gummi-, plast. og mineralprodukter

Produksjon av gummi- og plastprodukter

22

 

Produksjon av andre ikke.metallholdige mineralprodukter

23

Produksjon av metaller og metallvarer, unntatt maskiner og utstyr

Produksjon av metaller

24

 

Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr

25

Produksjon av datamaskiner og elektroniske produkter

Produksjon av datamaskiner og elektroniske produkter

26

Produksjon av elektrisk utstyr

Produksjon av elektrisk utstyr

27

Produksjon av maskiner og utstyr ellers

Produksjon av maskiner og utstyr ellers

28

Produksjon av transportmidler

Produksjon av motorvogner og tilhengere

29

 

Verftsindustri og annen transportmiddelindustri

30

Produksjon av møbler, reparasjon og installasjon av maskiner

Produksjon av møbler og annen industriproduksjon

31, 32

 

Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr

33

Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning

Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning

35

Vannforsyning, avløp og renovasjon

Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann

36

 

Avløps- og renovasjonsvirksomhet

37−39

Bygge- og anleggsvirksomhet

Bygge- og anleggsvirksomhet

41−43

Varehandel og reparasjon av motorvogner

Handel med og reparasjoner av motorvogner

45

 

Agentur. og engroshandel, unntatt med motorvogner

46

 

Detaljhandel, unntatt med motorvogner

47

Transport og lagring

Rørtransport

49.5

 

Utenriks sjøfart

50.101, 50.201

 

Landtransport, unntatt rørtransport

49.1−49.4

 

Innenriks sjøfart og supplyvirksomhet

50.102, 50.202, 50.109, 50.204, 50.3, 50.4 og 50.203

 

Lufttransport

51

 

Lagring og andre tjenester tilknyttet transport

52

 

Post og distribusjonsvirksomhet

53

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Overnattings- og serveringsvirksomhet

55, 56

Forlagsvirksomhet, audiovisuell produksjon og kringkasting

Forlagsvirksomhet

58

 

Film-, video- og musikkproduksjon, kringkasting

59, 60

Telekommunikasjon

Telekommunikasjon

61

Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi og informasjonstjenester

Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi og informasjonstjenester

62, 63

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

Finansieringsvirksomhet

64

 

Forsikringsvirksomhet, unntatt offentlige trygdeordninger

65

 

Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet

66

Omsetning og drift av fast eiendom

Omsetning og drift av fast eiendom

68 og egne beregninger

Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting, arkitektvirksomhet mv.

Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting, administrativ rådgiving

69, 70

 

Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet

71

Forskning og utviklingsarbeid

Forskning og utviklingsarbeid

72

Annonse- og reklamevirksomhet, annen faglig og teknisk tjenesteyting

Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser

73

 

Annen faglig og teknisk tjenesteyting og veterinærtjenester

74, 75

Forretningsmessig tjenesteyting

Utleie- og leasingvirksomhet

77

 

Arbeidskrafttjenester

78

 

Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet

79

 

Vakttjeneste og tjenester tilknyttet eiendomsdrift

80−82

Offentlig administrasjon og forsvar

Offentlig administrasjon og forsvar

84

Undervisning

Undervisning

85

Helsetjenester

Helsetjenester

86

Pleie- og omsorgstjenester, barnehager og SFO

Pleie- og omsorgstjenester, barnehager og SFO

87, 88

Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter

Kunstnerisk virksomhet, underholdning og spill

90−92

 

Sports- og fritidsaktiviteter

93

Annen tjenesteyting

Aktiviteter i medlemsorganisasjoner

94, 99

 

Reparasjoner av datamaskiner og husholdningsvarer

95

 

Annen personlig tjenesteyting

96

Lønnet arbeid i private husholdninger

Lønnet arbeid i private husholdninger

97

A38 refererer til Eurostats gruppering av næringer, spesifisert i ESA 2010, Chapter 23 Classifications, som skal nyttes ved rapportering av gitte tabeller til Eurostat. I våre nasjonale tabeller er det foretatt en tilpasning til norske forhold som gjør at vi viser litt flere detaljer enn den rene A38 grupperingen.

A64 refererer til Eurostats gruppering av næringer, spesifisert i ESA 2010, Chapter 23 Classifications, som skal nyttes ved rapportering av gitte tabeller til Eurostat. I våre nasjonale tabeller er det foretatt en tilpasning til norske forhold som gjør at vi viser litt flere detaljer enn den rene A64 grupperingen.

Næringsgruppering i tabellene med lønn og sysselsetting fordelt etter utdanning og kjønn + Hovednæringer i nasjonalregnskapet

Næringsgruppering i tabellene med lønn og sysselsetting fordelt etter utdanning og kjønn

Hovednæringer i nasjonalregnskapet

SN2007

Jordbruk, skogbruk og fiske

Jordbruk og skogbruk

01, 02

 

Fiske, fangst og akvakultur

03.1, 03.2

Bergverksdrift og oljeutvinning

Bergverksdrift

05, 07, 08 og 09.09

 

Utvinning av råolje og naturgass

06

 

Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass

09.01

Industri

Industri

10 - 33

Elektrisitet, vann og renovasjon

Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning

35

 

Vannforsyning, avløp og renovasjon

36 - 39

Bygge- og anleggsvirksomhet

Bygge- og anleggsvirksomhet

41 - 43

Varehandel og reparasjon av motorvogner 

Varehandel og reparasjon av motorvogner

45 - 47

Transport og lagring

Rørtransport

49,5

 

Utenriks sjøfart

50.101, 50.201

 

Transport utenom utenriks sjøfart

49 - 52, unntatt 49.5, 50.101 og 50.201

 

Post og distribusjonsvirksomhet

53

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Overnattings- og serveringsvirksomhet

55, 56

Informasjon og kommunikasjon

Informasjon og kommunikasjon

58 - 63

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

64 - 66

 

 Boligtjenester, egen bolig1)

Næringen inngår ikke i SN2007

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift

Omsetning og drift av fast eiendom

68

 

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

69 - 75

Forretningsmessig tjenesteyting

Forretningsmessig tjenesteyting

77 - 82

Offentlig admistrasjon og forsvar

Offentlig admistrasjon og forsvar

84

Undervisning 

Undervisning

85

Helse- og omsorgstjenester

Helse- og omsorgstjenester

86 - 88

Kultur, underholdning og annen tjenesteyting

Kultur, underholdning og annen tjenesteyting

90 - 97

Offentlig forvaltning

 

Enheter med sektor offentlig forvaltning, alle næringer

Statsforvaltning

 

Enheter med sektor statlig forvaltning, alle næringer

Kommuneforvaltning

 

Enheter med sektor statlig forvaltning, unntatt forsvar

Fastlands-Norge

 

Enheter i alle næringer, unntatt 06, 49.5, 50.101 og 50.201

Markedsrettet virksomhet Fastlands-Norge

 

Enheter i sektorene finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og markedsrettet virksomhet i husholdningssektoren. Fastlands-Norge

Næringen boligtjenester, egen bolig, er konstruert i nasjonalregnskapet for å fange opp husholdningenes investeringer i egen bolig, med beregnet produksjon av boligtjenester og tilknyttet produktinnsats og kapitalslit. Det inngår ikke sysselsetting og lønn i denne næringen.