Norsk mediebarometer er en rapportserie basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om mediebruk helt siden 1991. I undersøkelsen svarer et representativt utvalg av befolkningen i alderen 9 år og eldre på spørsmål om bruk av ulike medier og tilgang til disse. I 2022 ble det gjort telefon­intervjuer med 3131 personer, som gir en svarprosent på 52,4. I 2022 er undersøkelsen for første gang gjennomført uten en øvre aldersgrense. Det vil si at tallene for 2022 inkluderer en ny aldersgruppe som er 80 år eller eldre. Dette har innvirkning på totaltallene for befolkningen slik at disse ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.

Samlede resultater fra Norsk mediebarometer viser de store trendene for mediebruk fortsetter. 82 prosent av befolkningen bruker en eller flere av de redaktørstyrte mediene som avis, nettavis, radio eller TV for å oppdatere seg på nyheter en gjennomsnittsdag i 2022. 55 prosent av befolkningen finner og får med seg nyheter via sosiale medier. 18 prosent bruker ikke redaktørstyrte medier til å oppdatere seg på nyheter, og 9 prosent følger ikke med på nyheter hverken gjennom redaktørstyrte eller sosiale medier. 85 prosent av befolkningen får med seg nyheter fra minst to kilder når sosiale medier inkluderes som plattform for nyheter.

73 prosent av befolkningen leser papir- eller nettaviser i 2022, og dette er en liten nedgang fra 2021. Papiraviser leses av 21 prosent en gjennom­snittsdag. De som er 80 år og eldre trekker opp snittet ved å ha en leserandel på 70 prosent en gjennomsnittsdag. 64 prosent av befolkningen leser nettaviser og halvparten av befolkningen leser to eller flere nettaviser daglig. Det er en liten økning i andelen som har tilgang til betalte avisabonnement enten på papir- eller nett fra 53 prosent i 2021 til 60 prosent i 2022

49 prosent av befolkningen lytter til radio, inkludert FM, AM, DAB og nettradio. Andelen av befolkningen som hører på DAB-radio har holdt seg stabil de siste tre årene, på omtrent 38 prosent, mens det i 2022 er en liten økning til 44 prosent.

54 prosent ser på lineær TV en gjennomsnittsdag, medregnet direktesendt nett-TV, og dette er en økning fra 2021. Økningen kan delvis skyldes inkluderingen av den eldste aldersgruppen i undersøkelsen. Inkluderes tidsforskjøvet TV er det 65 prosent som ser på TV totalt i befolkningen.

48 prosent av befolkningen ser på strømmet videoinnhold daglig og 87 prosent av befolkningen har tilgang til ett eller flere betalte abonnement på strømmetjenester. 57 prosent av befolkningen hører på lydmedier en gjennomsnittsdag og andelen har holdt seg nokså stabil de siste tre årene. Mest populært er å strømme musikk med mobilen og å høre på podkast.

Nesten alle i alderen 13 til 44 år er på internett daglig, mens halvparten av de som er 80 år eller eldre bruker internett daglig. Det har blitt en markant økning i andelen mellom 67 og 79 år som er på internett daglig, fra 68 til 84 prosent. Gjennomsnittlig tidsbruk på internett øker på alle ukedager og i alle aldersgrupper til omtrent 4 timer daglig, mens de som er 80 år og eldre i snitt bruker internett i en halvtime daglig. 96 prosent av befolkningen har sin egen mobiltelefon, og det brukes i snitt omtrent 2 og en halv time på mobilen en gjennomsnittsdag.

29 prosent av befolkningen spiller digitale spill daglig og størst brukerandel finnes blant barn. Det er også flest barn som leser tegneserier.

I 2022 leser 26 prosent av befolkningen papirbøker daglig og det er fortsatt en større andel kvinner enn menn som leser bøker.

Innhold på TV, radio og i aviser, brukes i stor grad på norsk, mens det er en større andel av mediebruken som er på engelsk når det strømmes lyd og video eller spilles digitale spill.