Norsk mediebarometer er en rapportserie basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om mediebruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen i alderen 9-79 år på spørsmål om bruk av ulike medier og tilgang til medier. Rapportene gir tall for mediebruk på alle ukedager og kvartaler. Den første undersøkelsen ble gjennomført i 1991. Med unntak av 1993 har undersøkelsen blitt gjennomført hvert eneste år i 30 år. I 2021 ble det gjort telefon­intervjuer med 1 604 personer, som gir en svarprosent på 53,8.

Samlede resultater fra Norsk mediebarometer viser at 21 prosent av befolkningen ikke bruker noen av de tradisjonelle redaktørstyrte mediene som avis, nettavis, radio eller TV for å oppdatere seg på nyheter en gjennomsnittsdag i 2021. Legger man til sosiale medier som plattform for kilder til nyheter, er det allikevel 14 prosent av befolkningen som ikke følger med på nyheter en gjennomsnittsdag. 79 prosent av befolkningen får med seg nyheter fra minst en kilde på tradisjonelle plattformer en gjennomsnittsdag i 2021.

22 prosent av befolkningen leser papiravis en gjennom­snittsdag i 2021, mot 24 prosent i 2020. Det har vært en nedgang over mange år i andelen av befolkningen som leser papiraviser, men inkluderer man andelen som leser nettaviser, har avislesingen totalt holdt seg nokså stabil fra 2020 og er 76 prosent i 2021. Det har vært en økning i andelen som har tilgang til ett eller flere abonnement på nettavis, fra 29 prosent i 2020 til 36 prosent i 2021.

47 prosent lytter til radio eller nettradio en gjennomsnittsdag i 2021 og dette holder seg stabilt fra året før. 10 prosent hører på nett-radio i 2021. Andel av befolkningen som hører på DAB-radio holder seg nokså stabil på 38 prosent av befolkningen, men andelen som har DAB-radio hjemme øker videre til 80 prosent i 2021.

46 prosent ser på TV, medregnet direktesendt nett-TV, og dette holder seg noenlunde stabilt fra 2020. Andelen TV-seere som så på nyheter økte med 9 prosentpoeng fra 2019 til 62 prosent i 2020 og har i 2021 gått ned til 60 prosent.

52 prosent ser video- og filmmedier en gjennomsnittsdag i 2021 og dette holder seg stabilt med året før. Både DVD/Blu-ray, harddiskopptak, nedlastet og strømmet innhold er inkludert i disse tallene. 48 prosent av befolkningen ser på strømmede videomedier en gjennomsnittsdag i 2021 og 74 prosent av befolkningen har tilgang til ett eller flere abonnement på strømmetjenester. Andelen som ser videomedier på DVD/Blu-ray har holdt seg stabilt lavt, mens 7 prosent ser nedlastet innhold.

I 2021 lytter 58 prosent av befolkningen til lydmedier en gjennomsnittsdag og andelen har holdt seg ganske stabil de siste to årene. Lydmedier omfatter vinylplater, CD-er, MP3-filer, nedlastet musikk og strømmet musikk. Halvparten av befolkningen hører på lydmedier på smarttelefon. Musikk er fortsatt mest populært å strømme, men andelen som hører på podkast har stabilisert seg.

Ni av ti personer i alderen 9-79 år bruker internett en gjennomsnittsdag, men det er stor forskjell på de eldste og resten av befolkningen. Nesten alle i alderen 13 til 44 år er innom internett en gjennomsnittsdag, mens andelen blant de mellom 67-79 år er 68 prosent. Andelen eldre som er på internett en gjennomsnittsdag har ikke økt fra 2020. Gjennomsnittlig tid som befolkningen bruker på internett fortsetter å øke markant på alle ukedager. 98 prosent har tilgang til internett hjemme og dette har ligget på samme høye nivå de siste fire årene.

Andelen som har smarttelefon holder seg stabil på 96 prosent, og totalt 99 prosent av befolkningen mellom 9-79 år har sin egen mobiltelefon, inkludert smarttelefon. 81 prosent av befolkningen ringer private samtaler en gjennomsnittsdag, og en større andel kvinner enn menn tekster. 73 prosent bruker mobiltelefonen til å sjekke sosiale medier og 61 prosent leser nettavis med telefonen.

33 prosent av befolkningen spiller digitale spill en gjennomsnittsdag, og det spilles fortsatt i snitt omtrent en halvtime daglig. Barn i aldersgruppen 9-15 år bruker mest tid på digital spilling. Menn som spiller bruker i snitt dobbelt så lang tid på spilling som kvinner, med 124 mot 62 minutter.

I 2021 er det 21 prosent av befolkningen som leser papirbøker, en liten nedgang fra året før. Andelen lesere av papirbøker i befolkningen har holdt seg stabil på mellom 23 og 25 prosent siden 2012. Spesielt blant gutter har det vært en nedgang i andelen som leser bøker fra 2020 til 2021. Andelen boklesere er fortsatt høyest blant de mellom 67- 79 år, og det er fortsatt en større andel kvinner enn menn som leser bøker.

Ukeblad hadde en nedgang i leserandelen fra 1990-årene og fram til 2016. Etter 2016 har andelen lesere holdt seg på et stabilt lavt nivå på 5 prosent og er på 4 prosent av befolkningen i 2021. Kvinner leser ukeblad mer enn menn, og personer mellom 67 og 79 år er de som i størst grad leser ukeblad. 3 prosent av befolkningen leser tegneserier på papir en gjennomsnittsdag, og det er i hovedsak barn som leser disse. Lesing av tidsskrift gjøres av 5 prosent, og størst andel tidsskriftlesere finnes blant voksne og folk med høy utdanning.

Andelen som gikk på kino i løpet av de siste 12 måneder falt markant i 2021 ved at 42 prosent hadde vært på kino mot 67 prosent i 2020. Gjennomsnittlig antall kinobesøk i befolkningen var 2,3 de siste 12 månedene i undersøkelsen for 2020, og kun 1 besøk i 2021.