KOSTRA nøkkeltall

Vinje - 0834 (Telemark)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vinje Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,1 0,4 0,4 1,4 1,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 3 020 2 614 2 924 5 323 4 754 51 184 54 617 52 935 56 994 57 910 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 32 029 32 384 31 852 35 837 36 149 32 029 32 384 31 852 35 837 36 149
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 5,4 4,7 5,3 9,7 8,5 4,3 4,6 4,4 4,8 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 3,9 4,0 3,9 4,4 .. 3,9 4,0 3,9 4,4 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 557 551 551 549 557 11 961 11 933 11 933 11 855 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 8 193 8 195 8 195 8 177 .. 8 193 8 195 8 195 8 177 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 93 90 87 86 86 2 367 2 363 2 309 2 280 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 1 450 1 398 1 390 1 382 .. 1 450 1 398 1 390 1 382 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 13 931 13 942 13 883 14 583 13 897 474 717 477 083 479 984 476 002 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 244 356 240 419 241 074 245 519 .. 244 356 240 419 241 074 245 519 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 270 030 267 235 267 235 265 532 265 513 4 661 873 4 778 657 4 778 657 4 767 546 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 5 216 594 5 152 167 5 152 167 5 163 949 .. 5 216 594 5 152 167 5 152 167 5 163 949 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 3,6 2,0 37,0 15,0 324,5 411,5 1 439,8 356,9 153,7 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 315,7 73,2 65,7 109,6 154,4 315,7 73,2 65,7 109,6 154,4
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 2,0 3,0 8,0 141,7 149,3 128,2 211,3 52,2 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 98,7 40,9 20,5 56,6 112,3 98,7 40,9 20,5 56,6 112,3
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 3,6 0,0 34,0 7,0 182,8 262,2 1 311,6 145,6 101,5 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 217,0 32,3 45,2 53,0 42,1 217,0 32,3 45,2 53,0 42,1
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 11 83 20 70 23 1 357 2 264 1 631 1 480 2 380 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 226 272 157 318 508 226 272 157 318 508
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 32 40 31 27 29 647 633 573 622 629 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 364 370 268 333 294 364 370 268 333 294

Kontakt