KOSTRA nøkkeltall

Vindafjord - 1160 (Rogaland)

Samferdsel

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vindafjord Kostragruppe 01 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 5,0 6,1 6,1 6,1 6,1 11,1 13,0 13,1 16,0 11,8 8,7 9,0 8,8 9,2 17,2 14,7 15,0 14,4 14,5 15,7 14,6 14,9 14,3 14,5 15,6 20,7 19,8 20,1 20,3 21,9
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 39,0 39,4 42,4 43,4 43,4 43,8 38,3 42,8 49,2 52,2 46,0 45,7 46,4 45,2 74,5 59,2 59,2 59,5 60,4 61,3 60,6 60,6 60,9 61,8 62,7 72,6 73,7 75,9 79,8 84,4
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 22,1 29,0 20,0 14,5 29,5 35,0 37,3 33,9 26,4 32,4 39,2 37,6 36,6 35,6 22,4 33,9 32,4 29,4 28,2 25,8 30,4 35,6 28,5 28,5 27,2 34,9 37,1 26,3 23,3 21,2
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 17,0 16,2 14,1 14,1 14,1 37,3 39,7 36,2 32,2 38,4 42,0 40,6 39,6 37,9 18,1 30,5 29,0 28,6 27,8 27,7 29,6 28,2 27,8 27,0 26,8 6,8 6,9 6,2 5,9 5,3
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 806 936 896 884 1 068 1 198 1 297 1 361 1 498 1 469 1 671 1 798 1 976 2 108 1 592 1 524 1 686 1 773 1 816 1 827 1 480 1 689 1 797 1 809 1 826 1 152 1 331 1 300 1 281 1 334
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 18 462 19 282 28 667 28 628 30 930 11 168 13 709 14 010 17 219 18 949 16 924 18 619 20 837 20 304 24 468 19 670 20 165 22 044 21 489 22 006 20 549 21 301 22 217 21 687 22 793 23 330 23 667 25 891 22 979 20 882
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 462 289 1 471 1 023 515 912 986 1 008 712 1 079 1 155 1 417 1 582 1 385 1 016 913 1 068 1 221 1 340 1 271 870 1 032 1 208 1 505 1 329 845 1 261 1 261 1 033 1 032
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 5 6 6 6 6 100 127 120 114 336 477 499 514 638 536 5 523 5 707 5 517 5 603 5 761 5 651 5 845 5 664 5 757 5 923 664 650 663 674 727
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 755 819 875 856 1 057 989 1 105 1 180 1 268 1 208 1 203 1 309 1 426 1 613 1 022 988 1 072 1 160 1 218 1 219 895 1 000 1 129 1 116 1 094 745 812 896 905 924
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 66 640 72 727 77 283 75 343 92 980 79 535 81 682 83 358 90 213 112 182 94 047 101 024 106 097 119 632 182 437 120 940 130 403 140 444 147 675 155 710 121 790 135 176 152 176 150 836 155 560 109 647 116 989 129 177 130 724 134 135
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.